Štipendium za vynikajúci prospech

Dekan fakulty priznáva štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom štúdia študentovi bakalárskeho študijného programu alebo študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách a v súlade s Vnútorným predpisom č. 10/2019 (Štipendijný poriadok PriF UK), ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Dekan fakulty môže priznať štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 1 v prvom roku štúdia, ak dosiahol vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roka, ak nemal v tej časti roka prerušené štúdium.

Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi magisterského študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v tom roku prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium študentovi dennej formy štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Kritériá priznávania štipendia za vynikajúci prospech na fakultách vychádzajú zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.

Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31.10. hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. Počet je odvodený na základe jednotlivých študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia.

 

Štipendium sa poskytuje automaticky bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá v dikcii príslušných právnych noriem.

Štipendium za vynikajúci prospech ak. r. 2023/24 

Aktuálne kritériá pri prideľovaní prospechových štipendií:

bakalárske a magisterské štúdium

Zodpovedná osoba za štipendiá na PriF UK:
Bc. Katarína Miličková (katarina.milickova@uniba.sk)