Projekt "SEGMENT"

Názov

Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie

Akronym

Segment

Finančne podporuje

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava 

Evidenčné číslo

APVV-15-0054

Zodpovedný riešiteľ

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.   kontakt

Doba riešenia

1. 7. 2016 až 30. 6. 2020; po predĺžení do 31. 10. 2020

WWW

fns.uniba.sk/Segment

Riešiteľské organizácie

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Spoluriešiteľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie

Anotácia

Projekt je zameraný na rozvoj metód geomorfometrickej analýzy na báze geometrického aspektu teórie poľa a v georeliéfe reflektovaných fyzikálnych polí. Cieľom je tvorba metodiky segmentácie georeliéfu na báze fyzikálnej interpretácie geomorfometrických charakteristík, zohľadňujúca hierarchiu foriem georeliéfu a ich fuzzy podstatu. Zameriame sa pritom na vyhraničovanie elementárnych foriem georeliéfu a morfoštruktúrnych jednotiek s využitím metódy objektovo orientovanej analýzy obrazu (OBIA). Empirickou bázou bude v prvom prípade veľmi presný digitálny model reliéfu (DMR) – predovšetkým LIDAR dáta. V druhom prípade budeme pracovať s prístupnými globálnymi DMR (SRTM, ASTER a pod.). Využiteľnosť vyvinutých postupov budeme testovať v prípadových štúdiách zameraných na analýzu vzťahov georeliéf – pôda (vplyv elementárnych foriem a morfometrických charakteristík na pôdne charakteristiky a eróziu pôd), georeliéf – krajinná pokrývka (zmeny závislosti krajinnej pokrývky od rôznych charakteristík georeliéfu v rôznych typoch morfoštruktúr) a v rekonštrukciách paleoreliéfu (analýza výsledkov modelovania dlhodobého vývoja georeliéfu – model CHILD, geomorfologická interpretácia geochronologických dát a modelovanie bilancie materiálu).

Kľúčové slová

Geomorfometria; segmentácia georeliéfu; neurčitosť; mierková závislosť; objektovo založená analýza obrazu – OBIA; LIDAR.

Ciele

Rozvíjať metódy segmentácie georeliéfu (na elementárne formy a morfoštruktúrne jednotky) založenej na fyzikálnej interpretácii geomorfometrických charakteristík, so zohľadnením hierarchickej podstaty (mierkovej závislosti) foriem reliéfu ako aj neurčitostí (fuzziness) v ich charaktere a ohraničení. Význam týchto prístupov a metód dokumentovať ich využitím v nasledovných aplikáciách:
- analýza vzťahu základných vlastností pôd a georeliéfu,
- analýza vzťahu georeliéfu a erózie pôd,
- analýza vzťahu georeliéfu a zmien krajinnej pokrývky,
- analýza dlhodobého vývoja georeliéfu a bilancie materiálu. 

 

Výsledky projektu a ich uplatnenie

Segmentácia georeliéfu je významnou súčasťou mnohých štúdií základného aj aplikovaného geovedného výskumu, najčastejšie sa však pritom využívajú expertne založené výrazne subjektívne postupy uplatňované pri tvorbe väčšiny geomorfologických máp.

Výsledky nami vyvinutých metód fyzikálne založenej segmentáce sú na jednej strane výrazne kompatibilné s výsledkami tradičných postupov, na strane druhej výrazne zvyšujú mieru objektívnosti (vedeckosti) výsledných geomorfologických máp. Viacmierkovú fyzikálne založenú segmentáciu georeliéfu možno zároveň chápať ako analytický nástroj geomorfologickej analýzy umožňujúci definovať a vyhodnocovať viacero variantov členenia georeliéfu z hľadiska rôznych účelových vlastností.

Segmentačné procedúry, ale aj ďalšie originálne vyvinuté postupy geomorfometrickej analýzy majú široké využitie napríklad pri hodnotení prírodných hrozieb a rizík, rôznych prírodných potenciálov, analýze povrchových krajinných procesov a podobne.

Výsledky našej analýzy a syntézy definícií a používania rôznych krivostí georeliéfu boli okamžite po publikovaní (Minár, Evans & Jenčo, 2020) použité v aktualizácii geomorfometrického modulu v ArcGIS – najpoužívanejšom geografickom informačnom systéme vo svete.

 
Publikačné výstupy

2024

MINÁR, Jozef, DRAGUT, Lucian, EVANS, Ian S., FECISKANIN, Richard, GALLAY, Michal, JENČO, Marián & POPOV, Anton: Physical geomorphometry for elementary land surface segmentation and digital geomorphological mapping. In: Earth-Science Reviews. 2024, 248, 104631.

MINÁR, Jozef & FESICKANIN, Richard: Geomorfometria I. Úvod do geomorfometrie a všeobecná geomorfometria. Bratislava: Univerzita Komenského, 2024. 94 s. ISBN 978-80-223-5758-6. – Vysokoškolská učebnica.

2023

FECISKANIN, Richard: DEM generalization using polygonal simplification. In: Geomorphometry 2023 Proceedings (Iași, Romania, 10-14 July 2023). Iași: Dpt. of Geography, Fac. of Geogr. and Geology, Alexandru Ioan Cuza University of Iași; Internat. Society of Geomorphometry, 2023. S. 14-17. ISBN 978-606-687-517-2. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7861927

MINÁR, Jozef & EVANS, Ian S.: Physical geomorphometry [online]. [cit. 2023-07-24]. Dostupné len zo stránky podujatia Geomorphometry2023 July 10 - 14 - Iasi, Romania [online]: https://www.geo.uaic.ro/geomorphometry2023/programme/, resp. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7802187

VITOVIČ, Ladislav & MINÁR, Jozef: Odraz morfotetonického vývoja Podtatranskej kotliny v charaktere jej fluviálnych systémov. In: Mente et Malleo (MeM). 2023, roč. 8, č. 2, s. 29-30. eISSN 2453-9732. Celé číslo časopisu: https://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-022023-web.pdf 

2022

BANDURA, Peter & GALLAY, Michal: Applicability of the global TanDEM-X elevation data for terrain modelling of a forested karst area: a case study from Slovak Karst. In: Geographia Cassoviensis. 2022, roč. 16, č. 1, s. 38-51. ISSN 1337-6748.

LEHOTSKÝ, Milan, MAGLAY, Juraj, PROCHÁZKA, Juraj & RUSNÁK, Miloš. 2022. Inland delta and its two large rivers: Danube Plain, the Danube and Váh Rivers. In: LEHOTSKÝ, M. & BOLTIŽIAR, M., eds., Landscapes and Landforms of Slovakia. World Geomorphological Landscapes. Cham: Springer, 2022, s. 235-253. ISBN 978-3-030-89292-0.

RUSINKO, Adam & DRUGA, Michal: Barrier and corridor effects in cost distance accessibility approximation for LUCC modelling: case study of Slovakia from 2000 to 2018. In: Landscape Research. 2022, Vol. 47, No. 3, s. 316-332. ISSN 0142-6397.

VITOVIČ, Ladislav, MINÁR, Jozef, BELLA, Pavel & LITTVA, Juraj: Polygenetic relief in the foreland of glacially sculptured mountains – Podtatranská kotlina Basin. In: LEHOTSKÝ, M. & BOLTIŽIAR, M., eds., Landscapes and Landforms of Slovakia. World Geomorphological Landscapes. Cham: Springer, 2022, s. 163-188. ISBN 978-3-030-89292-0.

2021

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef & BIELIK, Miroslav: Physically based morphostructural land surface segmentation: Case of the Alps and Western Carpathians. In: Transactions in GIS. 2021, Vol. 25, Iss. 5, s. 2394-2418. ISSN 1361-1682.

FECISKANIN, Richard & MINÁR, Jozef: Polygonal simplification and its use in DEM generalization for land surface segmentation. In: Transactions in GIS. 2021, Vol. 25, Iss. 5, s. 2361-2375. ISSN 1361-1682.

POPOV, Anton B., MINÁR, Jozef & GALLAY, Michal: Multiresolution land surface segmentation and generalization of DEM: Tentative searching for the optimal settings of detecting elementary forms. In: Transactions in GIS. 2021, Vol. 25, Iss. 5, s. 2376-2393. ISSN 1361-1682.

VITOVIČ, Ladislav, MINÁR, Jozef & PÁNEK, Tomáš: Morphotectonic configuration of the Podtatranská Kotlina Basin and its relationship to the origin of the Western Carpathians. In: Geomorphology. 2021, December, Vol. 394, Art. No. 107963. ISSN 0169-555X.

2020

BANDURA, Peter & MINÁR, Jozef: Comparison of object-based and object-oriented physically-based land-surface segmentation. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 7. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef & BIELIK, Miroslav: Physically-based segmentation of the Alps and the Western Carpathians: comparison and interpretation. In: Geomorphometry 2020: Conference Proceedings (Perugia, Italy). Eds. M. Alvioli, I. Marchesini, L. Melelli & P. Guth. Roma: CNR Edizioni, 2020. S. 267-270. ISBN 978-88-8080-282-2.
Dostupné tu

BÓNA, Ján & GALLAY, Michal: Využitie nového lidarového DMR 5.0 pre identifikáciu tektonických štruktúr v reliéfe okolia Harmaneckej jaskyne. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 11. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

DRUGA, Michal & MINÁR, Jozef: Exponovanosť ľudskému pôsobeniu – nová geografická premenná pre modelovanie zmien krajiny. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 13. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

FECISKANIN, Richard & MINÁR, Jozef: An optimization of triangular network and its use in DEM generalization for the land surface segmentation. In: Geomorphometry 2020: Conference Proceedings (Perugia, Italy). Eds. M. Alvioli, I. Marchesini, L. Melelli & P. Guth. Roma: CNR Edizioni, 2020. S. 5-8. ISBN 978-88-8080-282-2.
Dostupné tu

FECISKANIN, Richard & MINÁR, Jozef: Generalizácia DEM pre segmentáciu georeliéfu pomocou zjednodušovania TIN. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 14-15. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

GALLAY, Michal, MINÁR, Jozef, KAŇUK, Ján, HOLEC, Juraj & SMETANOVÁ, Anna: Second-order derivatives of microtopography for evaluating soil erosion. In: Geomorphometry 2020: Conference Proceedings (Perugia, Italy). Eds. M. Alvioli, I. Marchesini, L. Melelli & P. Guth. Roma: CNR Edizioni, 2020. S. 232-235. ISBN 978-88-8080-282-2.
Dostupné tu

GALLAY, Michal, MINÁR, Jozef, KAŇUK, Ján, HOLEC, Juraj & SMETANOVÁ, Anna: Využitie analýzy krivostí rovinatého georeliéfu pre hodnotenie erózno-akumulačných procesov. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 19. ISBN 978-80-8152-887-3. 
Dostupné tu resp. > .PDF 

HOFIERKA, Jaroslav, GALLAY, Michal, ONAČILLOVÁ, Katarína & HOFIERKA Jr., Jaroslav: Physically-based land surface temperature modeling in urban areas using a 3-D city model and multispectral satellite data. In: Urban Climate. 2020, Vol. 31, Art. No. 100566. ISSN 2212-0955.
Dostupné tu

JENČO, Marián: Morfometrické veličiny georeliéfu druhého rádu generované analytickými nástrojmi v rôznych programových prostrediach. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 27. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

JENČO, Marián, FULAJTÁR, Emil, BOBÁĽOVÁ, Hana, MATEČNÝ, Igor, SAKSA, Martin, KOŽUCH, Miroslav, GALLAY, Michal, KAŇUK, Ján, PÍŠ, Vladimír & ORŠULOVÁ, Veronika: Mapping soil degradation on arable land with aerial photography and erosion models, case study from Danube Lowland, Slovakia. In: Remote Sensing. 2020, Vol. 12, Iss. 24, Art. No. 4047. ISSN 2072-4292.
Dostupné tu

MINÁR, Jozef, DRĂGUŢ, Lucian, FECISKANIN, Richard & POPOV, Anton: Fyzikálne založená elementárna segmentácia georeliéfu. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 38-39. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

MINÁR, Jozef, EVANS, Ian S. & JENČO, Marián: A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modeling and prediction. In: Earth-Science Reviews. 2020, Vol. 211, Art. No. 103414. ISSN 0012-8252.
Dostupné tu

MINÁR, Jozef, JENČO, Marián & EVANS, Ian S.: What does land surface curvature really mean? In: Geomorphometry 2020: Conference Proceedings (Perugia, Italy). Eds. M. Alvioli, I. Marchesini, L. Melelli & P. Guth. Roma: CNR Edizioni, 2020. S. 22-25. ISBN 978-88-8080-282-2.
Dostupné tu

PÁNEK, Tomáš, MINÁR, Jozef, VITOVIČ, Ladislav & BŘEŽNÝ, Michal: Post-LGM faulting in Central Europe: LiDAR detection of the >50km-long Sub-Tatra fault, Western Carpathians. In: Geomorphology. 2020, Vol. 364, 107248. ISSN 0169-555X. 
Dostupné tu

POPOV, Anton: Influence of input data on GEOBIA landforms segmentation. In: Мaterialy Meždunarodnogo molodežnogo naučnogo foruma „Lomonosov-2020“. Мoskva: МАKS Press, 2020. ISBN 978-5-317-06417-4.
Dostupné tu

POPOV, Anton, MINÁR, Jozef & GALLAY, Michal: DEM generalization: detection of landforms hierarchy in the land surface segmentation. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 47. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

POPOV, Anton, MINÁR, Jozef & GALLAY, Michal: Generalization of DEM looking for hierarchic levels of landforms in the land surface segmentation process. In: Geomorphometry 2020: Conference Proceedings (Perugia, Italy). Eds. M. Alvioli, I. Marchesini, L. Melelli & P. Guth. Roma: CNR Edizioni, 2020. S. 30-33. ISBN 978-88-8080-282-2.
Dostupné tu

PROCHÁZKA, Juraj: Významné historické zmeny fluviálneho systému dolného Váhu a význam mechanizmu avulzií v jeho vývoji., [Significant historic changes of the lower Váh River fluvial system and relevance of avulsions on its development]. In: Geographia cassoviensis. 2020, roč. XIV, č. 1, s. 92-108. ISSN 1337-6748.
Dostupné tu

RUSNÁK, Miloš, KAŇUK, Ján, KIDOVÁ, Anna, ŠAŠAK, Ján, LEHOTSKÝ, Milan, PÖPPL, Ronald & ŠUPINSKÝ, Jozef: Channel and cut-bluff failure connectivity in a river system: Case study of the braided-wandering Belá River, Western Carpathians, Slovakia. In: Science of The Total Environment. 2020, Vol. 733, 139409.
Dostupné tu

ŠAŠAK, Ján, GALLAY, Michal, HOFIERKA, Jaroslav, KAŇUK, Ján, RUSNÁK, Miloš & KIDOVÁ, Anna: Volumetric assessment of river bank erosion using terrestrial laser scanning and high-resolution digital terrain modeling. In: Geomorphometry 2020: Conference Proceedings (Perugia, Italy). Eds. M. Alvioli, I. Marchesini, L. Melelli & P. Guth. Roma: CNR Edizioni, 2020. S. 186-189. ISBN 978-88-8080-282-2.
Dostupné tu

ŠAŠAK, Ján, GALLAY, Michal, KAŇUK, Ján & ŠUPINSKÝ, Jozef: Hodnotenie objemových zmien brehového zosuvu pomocou dát z pozemného laserového skenovania. In: GeoKARTO 2020: Zborník abstraktov z konferencie (Košice 10. – 11. 9. 2020). Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2020. S. 54. ISBN 978-80-8152-887-3.
Dostupné tu resp. > .PDF

VITOVIČ, Ladislav: Analysis of fluvial systems in the vicinity of Bežan Hill (Liptovská kotlina Basin, Western Carpathians). In: Geografické informácie. 2020, roč. 24, č. 1, s. 44-59. ISSN 1337-9453.
Dostupné tu

VITOVIČ, Ladislav: Verification of age of unpaired terraces of the Ľupčianka Stream (northern slopes of the Nízke Tatry Mts., Western Carpathians). In: Geografické informácie. 2020, roč. 24, č. 1, s. 60-70. ISSN 1337-9453.
Dostupné tu

2019

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef & DRAGUT, Lucian: Morphometrical-morphostructural subdivision of the Western Carpathians by object-based image analysis. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2019, Vol. 19, Iss. 1, 102 s. + 2 map. príl. ISSN 1337-6799. 
Dostupné tu

DRAGUT, Lucian, BELGIU, Mariana, POPESCU, George & BANDURA, Peter: Sensitivity of multiresolution segmentation to spatial extent. In: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2019, Vol. 81, s. 146-153. ISSN 0303-2434. 
Dostupné tu 

KUSÁK, Michal, VILÍMEK, Vít & MINÁR, Jozef: Influence of neotectonics on land surface evolution in the upper part of the Blue Nile Basin (Ethiopia): findings from a DEM. In: Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2019, Vol 54, No 2, s. 145-167. ISSN 0300-5402.
Dostupné tu

MINÁR, Jozef & BANDURA, Peter: Interpretation of results of physically based morphostructural segmentation of the Western Carpathians. In: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission: Programme, Abstracts, Field Trip Guides (June 24-27, 2019, Szeged Hungary). [Szeged]: Geomorphological Commitee of the HAS, 2019. S. 6. ISBN nemá.
.PDF

ŠAŠAK, Ján, GALLAY, Michal, KAŇUK, Ján, HOFIERKA, Jaroslav & MINÁR, Jozef: Combined use of terrestrial laser scanning and UAV photogrammetry in mapping alpine terrain. In: Remote Sensing. 2019, Vol. 11, Art. No. 2154. ISSN 2072-4292.
Dostupné tu

ŠUPINSKÝ, Jozef, HOCHMUTH, Zdenko, KAŇUK, Ján, SEDLÁK, Vladimír & ŠAŠAK, Ján: Spracovanie a zdieľanie dát z pozemného laserového skenovania komplexného jaskynného systému na príklade jaskyne Domica., [Processing and sharing of terrestrial laser scanning data of complex cave system on example of the Domica Cave]. In: Slovenský kras. 2019, roč. 57, č. 2, s. 165-176. ISSN 0560-3137.
Dostupné (celé číslo časopisu) tu | > .PDF

ŠUPINSKÝ, Jozef, KAŇUK, Ján, HOCHMUTH, Zdenko & GALLAY, Michal: Detecting dynamics of cave floor ice with selective cloud-to-cloud approach. In: The Cryosphere. 2019, Vol. 13, Iss. 11, s. 2835–2851. ISSN 1994-0416.
Dostupné tu

VITOVIČ, Ladislav: Neotectonic evolution of the Poprad River valley in the eastern part of the Popradská kotlina Basin based on the river terraces analysis. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: zborník recenzovaných príspevkov (9. 4. 2019 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2019. S. 1231-1236. ISBN 978-80-223-4711-2. 
Dostupné z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2019.pdf    |  > .PDF

VITOVIČ, Ladislav: Tectonic tilting detection based on analysis of drainage basin asymmetry: A case study of the Vrbovský Creek (Western Carpathians). In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: zborník recenzovaných príspevkov (9. 4. 2019 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2019. S. 1225-1230. ISBN 978-80-223-4711-2. 
Dostupné z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2019.pdf    |  > .PDF

VITOVIČ, Ladislav & MINÁR, Jozef: Morphometric analysis of the Podtatranská Kotlina Basin and its neotectonic interpretation. In: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission: Programme, Abstracts, Field Trip Guides (June 24-27, 2019 Szeged, Hungary). [Szeged]: Geomorphological Commitee of the HAS, 2019. S. 7-8. ISBN nemá.
.PDF

2018

BANDURA, Peter & GALLAY, Michal: Validation of TanDEM-X elevation data for a forested karst area in Slovakia (Central Europe). In: PeerJ Preprints 6:e27077v1. [cit. 2018-08-28]. (4 s.).
Dostupné z: https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27077v1

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, BIELIK, Miroslav & DRAGUT, Lucian: Physically-based segmentation of the Western Carpathians (Central Europe). In: PeerJ Preprints 6:e27083v.1. [cit. 2018-08-28]. (4 s.).
Dostupné z: https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27083v1 

DRUGA, Michal & MINÁR, Jozef: Exposure to human influence – a geographical field approximating intensity of human influence on landscape structure. In: Journal of Maps. 2018, Vol. 14, No. 2, s. 486-493. ISSN 1744-5647. 
Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2018.1493408?scroll=top&needAccess=true

GALLAY, Michal, KAŇUK, Ján, DVORNÝ, Eduard, ONAČILLOVÁ, Katarína, ŠAŠAK, Ján, ŠUPINSKÝ, Jozef & HOFIERKA, Jaroslav: Vedecký prínos bezpilotného leteckého systému Scout B1-100 v geografickom výskume., [Scientific benefits of the Scout B1-100 unpiloted aerial system for geographic research]. In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia (Danišovce 24. – 26. 10. 2018). Košice: Prírodov. fak. Univ. P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav geografie; Košická pobočka Slov. geograf. spoločnosti; Saftra 3D mapping, 2018. S. 9-10. ISBN 978-80-8152-646-6.
> .PDF

GALLAY, M., KAŇUK, J., ONAČILLOVÁ, K. & HOFIERKA, J.: Mapovanie krajiny s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením pomocou bezpilotného leteckého systému Scout B1-100. In: GeoKARTO 2018: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie (Zvolen 6. – 7. 9. 2018). Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018. S. 14. ISBN 987-80-89060252.

GALLAY, Michal, KAŇUK, Ján, ŠAŠAK, Ján, ŠUPINSKÝ, Jozef, HOFIERKA, Jaroslav & MINÁR, Jozef: High-resolution digital terrain modelling of a rugged alpine terrain by fusing data from terrestrial laser scanning and UAV photogrammetry. In: PeerJ Preprints 6:e27078v1. [cit. 2018-08-28]. (5 s.).
Dostupné z: https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27078v1

HOFIERKA, Jaroslav, GALLAY, Michal, BANDURA, Peter & ŠAŠAK, Ján: Identification of karst sinkholes in a forested karst landscape using airborne laser scanning data and water flow analysis. In: Geomorphology. 2018, Vol. 308, s. 265-277. ISSN 0169-555X. 
Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X18300539 

HORÁČEK, Matěj, SAMEC, Pavel & MINÁR, Jozef: The mapping of soil taxonomic units via fuzzy clustering – A case study from the Outer Carpathians, Czechia. In: Geoderma. 2018, Vol. 326, s. 111-122. ISSN 0016-7061. 
Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706117316968 

JENČO, Marián: Detection of degenerate points on the surface. In: PeerJ Preprints 6:e27097v1. [cit. 2018-08-28]. (4 s.).
Dostupné z: https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27097v1

JENČO, Marián, MATEČNÝ, Igor, PUTIŠKA, René, BURIAN, Libor, TANČÁROVÁ, Kristína & KUŠNIRÁK, Dávid: Umbrisols at lower altitudes, case study from Borská lowland (Slovakia). In: Open Geosciences. 2018, Vol. 10, Iss. 1, s. 121-136. ISSN 2391-5447.
Dostupné z: 
https://www.degruyter.com/view/j/geo.2018.10.issue-1/geo-2018-0010/geo-2018-0010.xml

KAŇUK, Ján, GALLAY, Michal, ECK, Christoph, ZGRAGGEN, Carlo & DVORNÝ, Eduard: Technical report: Unmanned helicopter solution for survey-grade lidar and hyperspectral mapping. In: Pure and Applied Geophysics. 2018, Vol. 175, Iss. 9,  s. 3357–3373. ISSN 0033-4553.
Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00024-018-1873-2

MINÁR, Jozef: Fyzikálne založená segmentácia (regionálna typizácia) georeliéfu – súčasť geografie na vzostupe. In: Geografia na vzostupe?: 17. kongres Slov. geogr. spoločnosti a 24. zjazd Českej geografickej spoločnosti: Zborník abstraktov (Bratislava 5. – 7. 9. 2018). Bratislava: Univ. Komenského, 2018. S. 44. ISBN 978-80-223-4576-7.
> .PDF

MINÁR, Jozef, BANDURA, Peter, HOLEC, Juraj, POPOV, Anton, GALLAY, Michal, HOFIERKA, Jaroslav, KAŇUK, Ján, DRAGUT, Lucian & EVANS, Ian S.: Physically-based land surface segmentation: Theoretical background and outline of interpretations. In: PeerJ Preprints 6:e27075v1. [cit. 2018-08-28]. Nečísl. (4 s.).
Dostupné z: https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27075v1

POPOV, Anton, MINÁR, Jozef, BANDURA, Peter & HOLEC, Juraj: Influence of input data on GEOBIA landforms segmentation. In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia (Danišovce 24. – 26. 10. 2018). Košice: Prírodov. fak. Univ. P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav geografie; Košická pobočka Slov. geograf. spoločnosti; Saftra 3D mapping, 2018. S. 26-27. ISBN 978-80-8152-646-6.
> .PDF

ŠAŠAK, J. & GALLAY, M.: Modelovanie vysokohorského reliéfu použitím údajov pozemného laserového skenovania a blízkej leteckej fotogrametrie. In: Symposium GIS Ostrava 2018: GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení (Ostrava 21. – 23. 3. 2018). Ostrava: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 2018. Nečísl. (8 str.). ISBN 978-80-248-4166-3. ISSN 1213-239X.
Dostupné z: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/sbornik/papers/gis20175a5bab604613c.pdf

ŠAŠAK, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J. & HOFIERKA, J.: Modelovanie vysokohorského reliéfu pomocou integrácie dát z pozemného laserového skenovania a UAV fotogrametrie. In: GeoKARTO 2018: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie (Zvolen 6. – 7. 9. 2018). Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018. S. 29. ISBN 987-80-89060252.

ŠUPINSKÝ, J., HOCHMUTH, Z. & KAŇUK, J.: Integrácia dát z pozemného laserového skenovania pri mapovaní jaskýň. In: Symposium GIS Ostrava 2018: GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení (Ostrava 21. – 23. 3. 2018). Ostrava: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 2018. Nečísl. (10 str.). ISBN 978-80-248-4166-3. ISSN 1213-239X.
Dostupné z: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/sbornik/papers/gis20175a5bab654d7bc.pdf

VITOVIČ, Ladislav: Riečne terasy a intenzita erózie Váhu v Liptovskej kotline., [River terraces and rate of erosion of the Váh River in the Liptovská kotlina Basin]. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018: zborník recenzovaných príspevkov (25. 4. 2018 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2018. S. 1345-1350. ISBN 978-80-223-4517-0. 
Dostupné z: 
https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf   |  > .PDF

VITOVIČ, Ladislav & MINÁR, Jozef: Morphotectonic analysis for improvement of neotectonic subdivision of the Liptovská kotlina Basin (Western Carpathians). In: Geografický časopis. 2018, roč. 70, č. 3, s. 197-216. ISSN 0016-7193.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/09271345Vitovic,%20Minar.pdf

VITOVIČ, Ladislav & TIMKO, Juraj: Analýza štrkov riečnych terás Váhu v Liptovskej kotline., [Gravel analysis of the Váh River terraces in the Liptovská kotlina Basin]. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018: zborník recenzovaných príspevkov (25. 4. 2018 Bratislava) [online]. Bratislava: Univ. Komenského, 2018. S. 1351-1356. ISBN 978-80-223-4517-0. 
Dostupné z: 
https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf   |  > .PDF

2017

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef & DRĂGUŢ, Lucian: Morphometrical-morphostructural subdivision of the Western Carpathians (Slovakia) by Object-Based Image Analysis (OBIA). In: 9th International Conference on Geomorphology (6. – 11. 11. 2015 New Delhi, India): Abstracts Volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists (IGI), 2017. S. 204. 
.PDF

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, DRĂGUŢ, Lucian & HARCINÍKOVÁ, Tatiana: Evaluation of object-based image analysis for morphostructural subdivision of the Western Carpathians. In: Zeitschrift für Geomorphologie, Supplement. 2017, Vol. 61, Nr. 2, s. 121-135. ISSN 1864-1687.
Dostupné z: http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/zfgs/2017/00000061/00000002/art00008

HOLEC, Juraj, BURIAN, Libor, HORÁČKOVÁ, Šárka, DRUGA, Michal, ČEKOVSKÁ, Lucia, SÚĽOVSKÝ, Marek, MINÁR, Jozef & SMETANOVÁ, Anna: Soil mapping in past and recent agricultural management sustainability assessment In: Geophysical Research Abstracts: EGU General Assembly 2017 (Vienna, Austria, 23 – 28 April 2017) [online]. 2017, Vol. 19, EGU2017-5451 [cit. 2017-04-12]. eISSN 1607-7962.
Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5451.pdf

KAŇUK, J., GALLAY, M., DVORNÝ, E. & LACKO, M.: Využitie bezpilotných leteckých zariadení pri výskume transformácie krajiny. In: Symposium GIS Ostrava 2017: Geoinformatika v pohybu (22. – 24. 3. 2017).  Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-4029-1. ISSN 1213-239X.
Dostupné z: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2017/sbornik/papers/gis2017589c0d99cc74d.pdf

MINÁR, Jozef, BANDURA, Peter & DRĂGUŢ, Lucian: Physically-based segmentation of the land surface for morphotectonic analysis. In: 9th International Conference on Geomorphology (6. – 11. 11. 2015 New Delhi, India): Abstracts Volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists (IGI), 2017. S. 255-256. 
.PDF

VITOVIČ, Ladislav & MINÁR Jozef: Neotectonic regionalisation of the Liptovská kotlina Basin. In: Geomorfologický sborník 15: 17. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017 (Pec pod Sněžkou, 17. – 19. 5. 2017). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017. S. 20. 
.PDF

2016

BANDURA, Peter: Multi-scale landform-based recognition of selected mountain peaks from DEMs in Slovakia., [Viacmierkové rozpoznávanie vybraných horských vrcholov z DMR na Slovensku založené na tvare georeliéfu]. In: Geographia cassoviensis. 2016, roč. X., č. 2, s. 107-121. ISSN 1337-6748.
Dostupné z: http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2016-10-2/Bandura.pdf

BANDURA, Peter & MINÁR, Jozef: Object-based definition of morphostructures for the refinement of geomorphological division of Slovakia. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2016, roč. 16, č. 1, s. 12. ISSN 1337-6799. 
> .PDF

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, DRĂGUŢ, Lucian & HARCINÍKOVÁ, Tatiana: Object-oriented morphostructural division of the Western Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology: Abstracts & Guide Book (Postojna, Slovenia, 13 –17 September, 2016). Ljubljana: Založba ZRC, 2016. S. 55. ISBN 978-961-254-932-9.   
> .PDF

GALLAY, Michal, HOCHMUTH, Zdenko, KAŇUK, Ján & HOFIERKA, Jaroslav: Geomorphometric analysis of a 3-D digital surface model of the Domica Cave. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2016, roč. 16, č. 1, s. 18. ISSN 1337-6799. 
> .PDF

ONAČILLOVÁ, Katarína & KAŇUK, Ján: Porovnanie interpretačných metód digitálnej fotogrametrie pre tvorbu 3D modelov budov úrovne LOD 2., [Comparison of digital photogrammetry interpretation methods for generating 3D building models on the LOD 2 level]. In: Geographia cassoviensis. 2016, roč. X, č. 1, s. 70-81. ISSN 1337-6748.
Dostupné z: http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2016-10-1/2016_1_Kanuk-Onacillova_final.pdf

STAŠKOVANOVÁ, Veronika & MINÁR, Jozef: Modelling the geomorphic history of the Tribeč Mts. and the Pohronský Inovec Mts. (Western Carpathians) with the CHILD model. In: Open Geosciences. 2016, Vol. 8, Iss. 1, s. 371-398. ISSN 2391-5447. 
Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/geo.2016.8.issue-1/geo-2016-0038/geo-2016-0038.xmlTiež zaujímavé! Medzinárodná letná škola

Ústav geografie PF UPJŠE v Košiciach – spoluriešiteľské pracovisko – svoje skúsenosti a poznatky získané v rámci riešenia projektu transponovalo na doktorandov, mladých výskumníkov a zástupcov firiem v rámci svojej letnej školy v júli 2019 

Summer School on Exploring the Landscape with Dynamic Visualization, Tangible Interaction, and UAV-Lidar

Škola bola zameraná na zber a spracovanie dát laserovým skenovaním z bezpilotného systému Scout B1-100 a na dynamickú vizualizáciu a dotykovú interakciu s fyzickým modelom georeliéfu

Košice 15. – 18. 7. 2019

32 účastníkov

viac info tu aj tu 


Pozrite si

Reportáž v relácii VaT (Magazín o vede a technológiách s Gregorom Marešom) 

RTVS 19. 9. 2020 (minúta 8:00-15:45)

Jaroslav Hofierka prezentoval výsledky riešenia projektu publikované v článku

Physically-based land surface temperature modeling in urban areas using a 3-D city model and multispectral satellite data

autorov J. Hofierka, M. Gallay, K. Onačillová a J. Hofierka Jr. (in: Urban Climate, 2020, Vol. 31, Art. No. 100566. ISSN 2212-0955)

Dostupné tu