Doktorandský stupeň

 

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

Záujemcom o doktorandské štúdium anorganickej chémie, alebo chemickej fyziky oznamujeme, že termín uzávierky prihlášok je koncom mája. Bližšie informácie o zásadách prijímacieho konania sú uverejnené na fakultnej stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium.

V prípade záujmu sa môžete informovať u garanta pre daný študijný odbor:

  1. Anorganická chémia   prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.   pleschfns.uniba.sk
  2. Chemická fyzika           prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.         nogafns.uniba.sk

 Podrobnejšie informácie o vedecko-výskumných úlohách sú v sekcii Výskum.


Súčasní doktorandi a rozpracované témy dizertačných prác

Mgr. Gabriela Stehlíková
Optimalizácia prípravy vanadičnanov
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

MSci. Matej Veis
Alternatívne prístupy výpočtu elektrónových štruktúr pre využite v počítačových simuláciách na báze molekulárnej dynamiky a štatistickej fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

 

M.S. Guru Karthikeyan Thirunavukkarasu:

Metal Oxide Nanostructures for Environmental and Biological Applications                                 

Školiteľ: prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.