Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandský stupeň

 

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

Záujemcom o doktorandské štúdium anorganickej chémie, alebo chemickej fyziky oznamujeme, že termín uzávierky prihlášok je koncom mája. Bližšie informácie o zásadách prijímacieho konania sú uverejnené na fakultnej stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium.

V prípade záujmu sa môžete informovať u garanta pre daný študijný odbor:

  1. Anorganická chémia   prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.   pleschfns.uniba.sk
  2. Chemická fyzika           prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.         nogafns.uniba.sk

 Podrobnejšie informácie o vedecko-výskumných úlohách sú v sekcii Výskum.


Súčasní doktorandi a rozpracované témy dizertačných prác

Mgr. Katarína Baďurová 
Príprava a štúdium fotokatalyzátorov na báze fosforečňanov
Školiteľ: prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.

RNDr. Martin Daňo
Značenie substrátov pre štúdium iónového transportu v intestinálnom epiteli in vitro
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Mgr. Michal Hubeňák
Syntéza uhlíkových nanorúrok na anorganických nosičoch
Školiteľ: prof.Ing. Karol Jesenák, PhD.

Mgr. Lukáš Konečný
Vývoj pokročilých metód pre relativistické výpočty elektrónovej štruktúry
Školiteľ: Dr. Oľga Malkin, DrSc. 

RNDr. Adrián Krajňák
Selektívne sorbenty pre separáciu rádionuklidov
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Mgr. Róbert Michal
Príprava a štúdium vrstiev oxidov prechodných kovov s aplikáciou ako fotokatalyzátory a senzory
Školiteľ: prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.

Mgr. Olivier Monfort
Dopované a kompozitné oxidové senzory a fotokatalyzátory
Školiteľ: prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.

Mgr. Martin Motola
Syntéza a štúdium nanotrúbok polovodivých oxidov rôznych prechodných kovov
Školiteľ: prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc. 

Mgr. Daniela Nýblová
Nízkoteplotná syntéza α-Al2O3
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Billik, PhD.

Mgr. Gabriela Stehlíková
Optimalizácia prípravy vanadičnanov
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

RNDr. Pavol Suchánek
Kvapalné a zakotvené extraktanty pre zakoncentrovanie a separáciu rádionuklidov založené na iónových kvapalinách
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Mgr. Erik Šimon
Príprava práškov na báze uhlíka a ich fyzikálne vlastnosti
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Billik, PhD.

MSci. Matej Veis
Alternatívne prístupy výpočtu elektrónových štruktúr pre využite v počítačových simuláciách na báze molekulárnej dynamiky a štatistickej fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

RNDr. Eva Viglašová
Sorpcia nuklidov a rádionuklidov na prírodných a syntetických sorbentoch
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.