Univerzitné vzdelávanie genetiky 2017

Seminár 2017

Genetická spoločnosť Gregora Mendela (GSGM) zorganizovala 26. mája 2017 v Mendelovom múzeu v Brne 3. ročník edukačného workshopu venovaného univerzitnému vzdelávaniu genetiky. Po seminároch venovaných študijným plánom (seminár 2015) a praktickým cvičeniam (seminár 2016) bol workshop zameraný na problematiku doktorandského štúdia na českých a slovenských univerzitách.

Cieľom workshopu bolo spoločne hľadať odpovede na otázky týkajúce sa (1) náplne doktorandských študijných plánov, (2) kurzov pre doktorandov, ktoré ponúkajú jednotlivé univerzity, a možností ich zdieľania, (3) spôsobom organizácie doktorandského štúdia, (4) hodnotenia doktorandov, (5) formálnych požiadaviek pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác. Tak ako v minulých rokoch workshop bol (vďaka podpore GSGM, Mendlovho muzea a sponzorom) bez registračného poplatku.

Program seminára 2017 a Prezentácie v PDF

8:30 – 9:30  REGISTRÁCIA

9:30 – 9:45  Otvorenie seminára (Ondřej Dostál, Jiří Doškař)

 

Sekcia 1: Doktorandské štúdium na českých a slovenských univerzitách

9:45 – 10:45 (moderátor: Jiří Doškař)

Petr Kuglík (Masarykova univerzita, Brno)

Marie Kočová (Univerzita Karlova, Praha)

Tomáš Doležal (Jihočeská univerzita, České Budějovice)

10:45 – 11:00 - prestávka

11:00 – 12:00 (moderátor: Andrea Ševčovičová)

Petr Pečinka (Ostravská univerzita)

Eva Čellárová (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

Ľubomír Tomáška (Univerzita Komenského, Bratislava)

12:00 – 13:00 obedová prestávka (formou bufetu)

12:30 – 13:00 Valné zhromaždenie GSGM

 

Sekcia 2: Ako by mohlo vyzerať ideálne doktorandské štúdium?

13:00 – 13:40 (Moderátor: Eva Čellárová)

Zuzana Novosadová (Univerzita Karlova, Praha)

Markéta Wayhelová (Masarykova univerzita, Brno)

13:40 – 13:55 - prestávka

13:55 – 14:35 (Moderátor: Jan Šmarda)

Miroslava Bálintová & Zuzana Jurčacková (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

Stanislav Kyzek & Ján Frankovský (Univerzita Komenského Bratislava)

14:35 – 14:50 - prestávka

 

Panelová diskusia k prezentáciám

14:50 – 16:00 (moderátor: Peter Fedor) 

Peter Fedor (PRIF UK, prodekan pre doktorandské štúdium)

Príklady otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede:

Sekcia 1: Doktorandské štúdium na českých a slovenských univerzitách

Aké sú podmienky prijímania na doktoranské štúdium? Ako sú vyberaní študenti a školitelia?

Aký je podiel zahraničných študentov? Z ktorých krajín väčšinou pochádzajú? Ako sa ich darí pritiahnuť? Ako sú financovaní?

Ako sú koncipované študijné plány doktorandských programov?

Aké sú pozitíva a negatíva aktuálnych študijných plánov?

Aké špecializované kurzy sú ponúkané doktorandom?

Akým spôsobom a v akom rozsahu participujú doktorandi na výuke?

Do akých iných aktivít sú doktorandi zapájaní; čo sú benefity a negatíva týchto aktivít?

Akým spôsobom sú doktorandi hodnotení (kredity, známky, financie)?

Aká je štandardná dĺžka doktorandského štúdia a aké sú podmienky jej predĺženia?

Aké sú formálne minimálne požiadavky na ukončenie doktorandského štúdia?

Aká je perspektíva doktorandov po ukončení štúdia?

Sekcia 2: Ako by mohlo vyzerať ideálne doktorandské štúdium?

Ideálne doktorandské štúdium - Bulletin doktorandov KGE PRIF UK

V čom je doktorandské štúdium na špičkových zahraničných univerzitách iné ako na českých a slovenských VŠ?

Aké nevýhody má doktorandské štúdium na českých a slovenských VŠ?

Aké výhody má doktorandské štúdium na českých a slovenských VŠ?

Aké kurzy by bolo vhodné zaradiť do študijných plánov?

Aký by bol ideálny program doktoranda? Čo by mal po absolvovaní doktorandského štúdia ovládať?

Aké sú možnosti spolupráce medzi českými a slovenskými VŠ v súvislosti s doktorandským štúdiom? Spoločné kurzy, letné školy, semináre?