Univerzitné vzdelávanie genetiky 2019

Seminár 2019

Po jednoročnej prestávke, vyplnenej konferenciou Genetickej spoločnosti Gregora Mendela (GSGM) v Bratislave pokračovala úspešná séria  česko-slovenských edukačných workshopv 4. ročníkom s názvom Výučba genetiky na stredných školách. Workshop sa uskutočnil 31. mája 2019 v Mendelovom múzeu v Brne. Účasť na seminári vyžadovala bezplatnú registráciu.

Cieľom workshopu bolo podeliť sa so skúsenosťami učiteľov stredných škôl, didaktikov a univerzitných pedagógov s výčbou genetiky na stredných školách v Čechách a na Slovensku.

Program seminára 2019

Program seminára 2019 (zoznam rečníkov a moderátorov s titulmi a afiliáciami):

8:30 – 9:00  REGISTRÁCIA

9:00 – 9:15  Otvorenie seminára (Ondřej Dostál, Jiří Doškař)

9:15 – 10:30 Sekcia 1: Aktuálny stav výučby genetiky na stredných školách, pohľad učiteľov / Moderátor: Jiří Doškař

Mária Vavrová (Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice): Molekulové základy genetiky – využitie Pythonu vo výučbe biológie

Pavel Vařejka (Gymnazium Brno, třída kapitána Jaroše): 44 let se stoletou Biologií a mladou Genetikou na jednom gymnáziu

Pavel Vařejka (Gymnazium Brno, třída kapitána Jaroše): Tříletý volitelný předmět „Molekulární biologie“ na G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14. Volitelné predmety, maturitné témy.

Katarína Kresáňová (Gymnázium Tilgnerova, Bratislava): Objavujeme tajomstvá genetiky

10:30 – 10:45 - prestávka

10:45 – 12:00 Sekcia 2: Príprava učiteľov biológie na výučbu genetiky / pohľad didaktikov / Moderátorka: Eva Čellárová (Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla J. Šafárika, Košice)

Elena Čipková (Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Didaktická príprava budúcich učiteľov biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Olga Rothová (Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha): Výuka genetiky pro budoucí učitele na PřF UK v Praze a další akce pro studenty středních škola a jejich pedagogy

Eduard Kočárek (Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha): Jak vnímá pedagog na lékařské fakultě současnou středoškolskou výuku genetiky?

12:00 – 13:00 obedová prestávka (formou bufetu)

13:00 – 13:30 Valné zhromaždenie členov GSGM

13:30 – 14:45 Sekcia 3: Formy participácie univerzitných pracovísk na výučbe genetiky na stredných školách / Moderátorka: Dana Holá (Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Pavel Lízal (Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno): Další vzdělávání středoškolských učitelů v oblasti genetiky a molekulární biologie

Andrea Ševčovičová (Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Možnosti zapojenia univerzít na zvyšovaní kvality vzdelávania na stredných školách

Katarína Bruňáková (Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla J. Šafárika, Košice): Čo prezrádza (rodo)strom, alebo na koho sa ten vnúčik podobá?

14:45 – 15:00 - prestávka

15:00 – 16:30 Panelová diskusia (rečníci zo sekcií 1-3 / Moderátor: Ľubomír Tomáška, (Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

V úvode panelovej diskusie budú vyhodnotené dotazníky pre učiteľov, resp. absolventov  stredných škôl, ktorých cieľom bolo získať spätnú väzbu o ich názoroch a skúsenostiach s výučbou genetiky. V ďalšej časti panelovej diskusie sa budeme zaoberať otázkami, ktoré vyplynú z prezentácií a diskusii počas celého dňa.

Zoznam rečníkov a moderátorov s titulmi a afiliáciami:

Mgr. Ondřej Dostál, PhD., Mendelovo muzeum, Brno

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., Ústav experimentální biologie Masarykova Univerzita, Brno

RNDr. Mária Vavrová, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice

RNDr. Pavel Vařejka, Gymnazium Brno, třída kapitána Jaroše, Brno

RNDr. Katarína Kresáňová, PhD., Gymnázium Tilgnerova, Bratislava

Prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla J. Šafárika, Košice

Doc. PaeDr. Elena Čipková, PhD., Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

RNDr. Olga Rothová, PhD., Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

RNDr. Eduard Kočárek, PhD., Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Doc. RNDr. Dana Holá, PhD., Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

RNDr. Pavel Lízal, PhD., Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

RNDr. Katarína Bruňáková, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla J. Šafárika, Košice

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave