O Katedre fyziológie rastlín

Študenti pod vedením pracovníkov Katedry fyziológie rastlín sa už viac než 70 rokov podieľajú na zveľaďovaní pedagogického procesu a úrovne poznania v oblastiach fyziológie, anatómie, biochémie a molekulovej biológie rastlín a biológie bunky najmä eukaryotických organizmov.

Študenti získavajú poznatky na prednáškach, praktických cvičeniach v špecializovaných laboratóriách, na analytických seminároch, ale aj na exkurziách vedených vysoko erudovanými profesionálmi nielen zo Slovenska, ale aj napr. z Nemecka a Veľkej Británie.

Na katedre sa v dvojtýždenných intervaloch konajú semináre, na ktorých sa prezentujú najnovšie objavy z laboratórií Katedry fyziológie rastlín a diskutujú sa potenciálne riešenia problematických výskumných krokov.

Za objavy a zverejnené výsledky výskumu získali jednotliví členovia katedry, ale aj celé tímy významné ocenenia od odborných vedeckých spoločností na Slovensku a v zahraničí. Členov katedry pod vedením prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc. ocenila Akreditačná komisia MŠ SR ako Špičkový vedecký tím Slovenskej republiky s medzinárodným uznaním (Tím experimentálnej biológie rastlín) a Univerzita Komenského v Bratislave ako prejav uznania ocenila tím Striebornou medailou UK v BA.

Na katedre sa tešíme na nové študentky a študentov, ktorí majú záujem o rozvoj vedy a výskumu a vytvoria svojou činnosťou v experimentálnych laboratóriách a ich zariadeniach významné výsledky s prínosom pre napredovanie spoločnosti.

Za študentov a pracovníkov Katedry fyziológie rastlín

Michal Martinka