Conference "Translational Research in Oncology and the Chances for Interdisciplinary Cooperation"

Translational Research in Oncology and the Chances for Interdisciplinary Cooperation

Bratislava, 08/28/2020

Organized by OncoReSearch, National Cancer Institute (Bratislava, Slovakia) 
and Department of Physical and Theoretical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia

Dňa 28.8.2020 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave konala s dodržaním všetkých epidemiologických opatrení konferencia s medzinárodnou účasťou „Translational Research in Oncology and the Chances for Interdisciplinary Cooperation“. Konferenciu s recenzovanými príspevkami zastrešil ako odborný garant špičkový slovenský onkológ prim. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M z Národného onkologického ústavu a organizátori za Prírodovedeckú fakultu Mgr. Daniel Furka a Mgr. Samuel Furka z katedry Fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK. Konferenciu uvádzala Mudr. Zuzana Elková z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Konferencia je registrovaná v Slovenskej lekárskej komore, recenzovanú knižnú publikáciu si môžete prezrieť na tomto odkaze.

Publikácia https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/kalendar/2020/translational_research_2020.pdf

Časť 1 – účastníci a prednášková sekcia 

Po prvý raz sa tak na pôde Prírodovedeckej fakulty UK stretli lekári a vedci z oblastí klinickej medicíny, fyzikálnej a materiálovej chémie, biochémie, analytickej chémie a molekulárnej biológie zastupujúci Univerzitu Komenského, Slovenskú technickú univerzitu, Národný onkologický ústav, Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Slovenskú akadémiu vied a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. Audiovizuálne vysielanie bolo distribuované partnerom na univerzitách Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos (Matanzas, Kuba), University of Toronto (Ontario, Kanada) a Technische Universität Wien (Viedeň, Rakúsko).

Pozvané lokálne prednášky boli nasledovné:

• Translational research (urothelial carcinomas) and the chances for interdisciplinary cooperation (P. Palacka, National Cancer Institute, Slovakia)

• Predictive biomarkers of urothelial carcinomas and the possibilities of interdisciplinary cooperation (J. Slopovský, National Cancer Institute, Slovakia)

• Bioinorganic materials and their application perspectives in clinical medicine (M. Janek, Slovak University of Technology; Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia)

• ZnO Nanoparticles in modern oncology (D. Furka, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava)

• Testicular prothesis in pediatric urology (M. Siváček, National Institute of Pediatric Diseases, Slovakia)

• Q-vent, a new low-cost device for emergency lung ventilation made using 3D printing of advanced nano-materials (S. Furka, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia)

Ďalšími témami boli vzťah exozómov k rakovinovým bunkám, analytické metódy pre sledovanie konverzie fluoricytozínu v génovej terapii, mikro-RNA pri liečbe rakoviny pľúc, “up”-konvertujúce nanokapsule pre diagonostiku onkologických ochorení, ale aj efekty metylglyoxálu na tumorové bunky adenokarcinómu pankreasu.

Prednáškovej časti konferencie sa zúčastnilo 37 odborníkov z celého Slovenska a viac ako 90 dištančných sledovateľov z Rakúska, Maďarska, Českej Republiky, Kanady a Kuby.

Zoznam registrovaných účastníkov nájdete na tomto odkaze.

Registrovaní účastníci na konferenciu [.docx]

Časť 2 – Dohodnutie medziodborových spoluprác v rámci prebiehajúcich alebo plánovaných grantových schém

Po absolvovaní prednášok a občerstvenia prebehla živá a podnetná diskusia trvajúca do večera. Boli dohodnuté tieto spoločné okruhy spolupráce.

• (Slovensko) Bunková 3D-tlač
P. Palacka, S. Furka, D. Furka, P. Škvára

• (Slovensko, Izrael) Štúdium nových materiálov pre 3D tlač zubných a čeľustných náhrad
A. Salama, M. Janek

• (Slovensko, Kuba, Kanada) Vývoj databázy ochorení ku kompaktnému analyzátoru chorôb vyvinutému S. Furkom a D. Furkom z katedry Fyzikálnej a teoretickej chémie
D. Furka, S. Furka, M. Pitoňák, S. Dueñas, J. D. Pineda, J. A. D. Santanta,  F. Clark, Z. Hadzhiivanov, J. Slopovský

• (Slovensko, Saudská Arábia) Prediktívna analýza pooperačných stavov v hrudnej chirurgii
A. A. Alhakim, P. Palacka, M. A. Sultan

Za účasť všetkým prítomným aj sledovateľom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník konferencie.

Za účasť všetkým prítomným, aj sledovateľom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník. Podujatie bolo financované spoločnostou Pfizer Luxembourg Sarl, divízia Slovensko. 

Linky

Web konferencie https://www.onkol.sk/translacny-vyskum-v-onkologii-a-moznosti-medziodborovej-spoluprace

Publikácia https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/kalendar/2020/translational_research_2020.pdf

Registrovaní účastníci na konferenciu  [.docx]