Paleontológia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.  funkčné miesto profesorka [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.  [portál VŠ]

prof. Mgr. Martin Sabol, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent disponuje základnými prierezovými vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane praktických a metodologických vedomostí z oblasti geológie a paleontológie. Ovláda základné pojmy, fakty, teórie, a metódy z oblasti geológie a paleontológie, vie ich syntetizovať a tvorivo použiť v praktických úlohách s využitím vhodných postupov a nástrojov na spracovanie a vyhodnotenie dát a pri tvorbe dokumentácie potrebnej pre ďalšie rozhodovanie. Absolvent dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Vie získavať, analyzovať a interpretovať dáta, hodnotiť základné javy, vykonávať terénny výskum, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami. Je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v oblasti svojej špecializácie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní. Absolvent dokáže realizovať odborné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy v meniacom sa prostredí, navrhovať riešenia a rozhodnutia. Je schopný samostatne využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu dát a výsledkov výskumu. Disponuje efektívnymi verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami, vie formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a vyhodnocovať argumenty. Je schopný plánovať a organizovať pracovné úlohy a riadiť pracovný tím na primeranom stupni riadenia.

Študijný plán pozostáva z  tematicky príbuzných geologických, paleontologických a biologických predmetov, ktoré sú zostavené v logickej nadväznosti tak, aby absolvent získal vedomosti o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii ekosystémov v kontexte geologického vývoja planéty. Absolvent sa oboznámi s princípmi historickej a stratigrafickej geológie, čo mu v spojitosti so základnými poznatkami o geologickej stavbe Západných Karpát a priľahlých území umožní vnímať vývoj biosféry v časovom a paleogeografickom kontexte. Praktické overenie teoretických vedomosti a ich aplikáciu v praxi ako aj osvojenie si metód terénneho výskumu získajú študenti na praktických cvičeniach (semináre a terénne cvičenia), diferencovaných podľa zamerania výskumu. Absolventi študijného programu dokážu riešiť základné otázky zmien životného prostredia a biodiverzity v geologickej minulosti s predikciou možného vývoja v budúcnosti. Získajú schopnosti práce s grafickými a štatistickými programami, dôležitými pre počítačové spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia bude práca s databázami a odporúčané stáže na domácich ale i zahraničných inštitúciách.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent študijného programu Paleontológia nájde uplatnenie nielen v podmienkach medziodborového výskumu (biológia, ekológia, paleontológia, geológia) na tradičných vedeckých inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora v organizáciách a združeniach so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, celoživotné vzdelávanie, legislatívu, prípadne v štátnej správe. Umožní mu to logická nadväznosť tematicky príbuzných geologických, paleontologických a biologických predmetov, tvoriacich študijný program, ktorými absolvent získa ucelený prehľad o vývoji biosféry v kontexte geologického vývoja planéty. Koncepcia bakalárskeho študijného programu umožňuje úspešnému absolventovi pokračovať v rámci magisterského štúdia v študijnom programe Paleontológia v odbore Vedy o Zemi na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, či v rámci blízkych študijných programov na iných univerzitách a vysokých školách nielen na území Slovenskej alebo Českej republiky. Program zároveň umožňuje doplniť si predmety aj z iných študijných programov v rámci Prírodovedeckej fakulty, či fakúlt Univerzity Komenského. Tento systém poskytuje študentovi možnosť orientovať svoje štúdium zvoleným smerom pre vlastné uplatnenie sa na trhu práce.

Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.jpg1]  [.jpg2