Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. František Križan, PhD. funkčné miesto docent [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. [portál VŠ]

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. [portál VŠ]

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD. [portál VŠ]

Mgr. Martin Šveda, PhD. [portál VŠ

Profil absolventa

Cieľom vzdelávania študijného programu Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia je vedenie študentov k získaniu kompetencií v oblasti analýzy priestorových systémov a strategického priestorového manažmentu v globálnej, regionálnej a lokálnej mierke. Na ich získanie slúži blok predmetov venovaných všeobecnej geografii, geografii sveta, geografii Slovenska, politickej a regionálnej geografii rozšírený o predmety zaoberajúce sa historickou, urbánnou aj rurálnou geografiou. Podstatou v tomto smere je schopnosť naučiť sa spájať javy a udalosti do vzájomných súvislostí v priestorovom kontexte (Geografia mikroregiónu). Absolvent získa prehľad o vývoji a dynamike svetového systému (Úvod do geografie sveta a makroregióny Zeme, Geografia Európy – vybrané problémy a regióny) z hľadiska medzinárodných vzťahov, zmien lokácií jadier rozvoja, či naopak ich periférií alebo hraničných (konfliktných) zón v rovine politickej, ekonomickej, sociálnej, či environmentálnej a to nielen v aktuálnom čase, ale aj v strednodobej a dlhodobej perspektíve (Úvod do politickej a regionálnej geografie, Udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia). Schopnosť uvažovania v súvislostiach je ďalej osobitne rozvíjaná pri štúdiu konkrétnych príkladov z problematiky vývoja regiónov Slovenska a Európy (Geografia Európy – vybrané problémy a regióny, Geografia Slovenska), v rámci ktorých sa absolvent oboznámi s fungovaním priestorových vzťahov v meniacich sa geografických podmienkach. Na základe získaných kompetentností je študent schopný vyhľadávať a spracovávať relevantné informácie geografického charakteru a zostavovať ich do uceleného a logického systému, pričom tento postup dokáže v prípade potreby aplikovať na rôzne regióny Zeme a v rôznej priestorovej dimenzii (makroregión, región, mikroregión). Študent je schopný uvažovať a analyzovať rozmanité vzťahy a javy z hľadiska ich väzieb na konkrétne geografické prostredie vrátane jeho prírodnej zložky (Úvod do diaľkového prieskumu Zeme, Fyzická geografia, Geoekológia). Získané informácie zároveň dokáže systematicky a kriticky analyzovať (najmä z priestorového hľadiska).

Absolventi študijného programu získajú potrebný nadhľad a schopnosti komplexného uvažovania, čo vytvára predpoklady pre prijímanie odborne spôsobilých, spoločensky a eticky zodpovedných rozhodnutí v oblasti regionálneho rozvoja, regionálnej politiky a v oblasti strategického plánovania prostredníctvom uvedomovania si širokej škály možných následkov v rôznych (geografických) aspektoch. K týmto cieľom sú študenti osobitne vedení v rámci predmetov Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie a Európska únia – vývoj, mechanizmy fungovania a medzinárodné vzťahy, ktoré sú okrem osvojenia si teoretických znalostí o podstate, štruktúre a princípoch fungovania orgánov a inštitúcií EÚ, ako aj vedomostí o základných pojmoch, zaužívaných nástrojoch, prístupoch a koncepciách, ktoré sa v rozvoji regiónov uplatňujú, zamerané aj na analýzu vybraných problémov regionálnej štruktúry Slovenska (regionálne disparity, marginálne regióny, identifikácia rozvojových potrieb regiónov rozdielnej sociálno-ekonomickej úrovne) a stanovenie optimálnej kombinácie spektra nástrojov regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.

Vedomosti a praktické zručnosti uplatniteľné v regionálnom manažmente nadobudnú absolventi v rámci predmetu Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji. Študent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti spojené so všetkými fázami prípravy, implementácie, monitoringu a hodnotenia rozvojových projektov, s dôrazom na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ (EŠIF a Kohézneho fondu), prípadne zo zdrojov iných donorov. Získané vedomosti a zručnosti prispejú k úspešnému uplatneniu absolventov v riadiacich a plánovacích inštitúciách národnej, regionálnej a lokálnej úrovne, regionálnej a lokálnej samospráve a v subjektoch súkromného sektora, ktorých činnosť je zameraná na prípravu a manažment projektov.

Nevyhnutnou výbavou absolventa pre porozumenie časovo-priestorovému vývoju regiónov a predikcii ich ďalšieho rozvoja sú fundamentálne analytické zručnosti pozostávajúce zo štatistických metód, vizualizačných techník, práce s databázami a odbornými analýzami (Štatistika v regionálnej geografii, PC a geoaplikácie; Geografia mikroregiónu). Schopnosť vyhľadávať (získavať), spracovať, systematicky analyzovať, interpretovať a následne adekvátne prezentovať priestorové informácie je rozvíjaná v rámci viacerých predmetov. Tie sú svojím zameraním orientované na rozvoj analytických schopností a zároveň vytvárajú priestor na rozvoj kreativity študenta pri tvorbe a prezentácii výstupov v rôznych formách (projekt, poster, audiovizuálny výstup). Geografické informačné systémy sa absolventi naučia využívať nielen ako vizualizačný (kartografický), ale aj ako analytický nástroj. Súčasťou študijného programu sú aj terénne práce (cvičenia), odborné exkurzie a prax. Absolventi sú vedení k praktickým zručnostiam, ktorých súčasťou je najmä zber primárnych dát v teréne (Zber a primárne spracovanie geografických informácií) a sekundárnych (inštitucionálnych) dát rôzneho charakteru. Osobitná pozornosť je venovaná tvorbe tematických máp (Tematická kartografia) ako vysokoefektívnemu spôsobu vizualizácie priestorových údajov.

Okrem uvedených zručností absolvent študijného programu disponuje efektívnymi verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami, vie formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a vyhodnocovať argumenty. Je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v oblasti regionálnej geografie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

Uplatniteľnosť v praxi

Väčšina absolventov študijného programu Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia pokračuje v ďalšom štúdiu. Avšak zameranie študijného programu poskytuje študentom vedomosti, znalosti a kompetenčné zručnosti, ktoré sú predpokladom pre ich pracovné uplatnenie sa na pracovných pozíciách v oblasti štátnej správy, predovšetkým na novovzniknutom Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ďalej na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Ministerstve financií SR, Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a i. Pomerne početná skupina absolventov nachádza pracovné uplatnenie v subjektoch regionálnej a lokálnej samosprávy a v projektových kanceláriách, resp. v tímoch, ktorých činnosť je zameraná na prípravu a riadenie implementácie projektov predovšetkým spolufinancovaných z eurofondov a iných schém. Okrem toho, študijný program reaguje na najnovšie trendy v geografickom vzdelávaní a rozvíja u študentov analytické zručnosti, ktoré umožňujú štatistickú a priestorovú analýzu údajov, ich (karto)grafickú vizualizáciu a interpretáciu. Budovanie a rozvoj modernej dátovej spoločnosti si vyžaduje, aby rozhodnutia a politiky (nielen) inštitúcií verejnej správy a samosprávy vychádzali z analýz, modelovaní, predikcií a evaluácií, ktoré sú založené na dostatočnej mase kvalitných a prístupných dátach (analytické údaje, resp. Big data). V súvislosti s analytickými zručnosťami sú absolventi odboru uplatniteľní a žiadaní aj v súkromnej sfére. Vo všeobecnosti ide najmä o uplatniteľnosť v týchto pracovných pozíciách:

Projektový špecialista/odborný konzultant
* príprava, predkladanie a vyhodnocovanie strategických, koncepčných, plánovacích a programových dokumentov
* tvorba metodík a metrík vedúcich k vytváraniu realizovateľných a merateľných postupov zaisťujúcich predpoklady pre realizáciu projektových koncepcií
* spolupráca s partnerskými ministerstvami a zainteresovanými subjektmi
* zabezpečovanie koordinácie prípravy a spracovanie odborných strategických, koncepčných, operatívnych a iniciatívnych materiálov, správ, analýz, stanovísk a podkladových materiálov
 
Projektový koordinátor
* koordinácia poskytovania informácií o fondoch EÚ
* poradenstvo pri identifikovaní vhodnej výzvy na financovanie zámeru, o oprávnených aktivitách, typoch oprávnených výdavkov
* koordinácia monitorovania a hodnotenia plnenia cieľov a ukazovateľov dohodnutých pre investície z fondov
* koordinácia zabezpečenie hodnotenia dosiahnutých výsledkov fondov
* koordinácia zabezpečenia metodickej podpory procesov dlhodobého integrovaného regionálneho plánovania na rôznych hierarchických úrovniach (kraj, región, obec)
 
Manažér kontroly projektov
* administratívna kontrola projektov
* poradenstvo v rámci prioritných osí operačných programov
* spolupráca s miestnymi akčnými skupinami a inými aktérmi
* pripomienkovanie potrebných dokumentov
 
Dátový analytik/metodik
* rozvoj teórie využívania a spracovania analytických údajov (vo verejnej správe a samospráve)
* príprava prostredia analytických údajov na ich sofistikovanejšie využitie
* interpretácia dát (big data) pre špecifické ciele využitia
* expertná podpora pri národných a dopytových projektoch v oblasti údajov

Odborník v oblasti geografických informačných systémov
* zber, spracovanie a analýza priestorových údajov v prostredí GIS
* tvorba priestorových databáz, digitálne mapy a analytické výstupy
* geografické štatistické spracovanie údajov ich začlenenie do dokumentov a správ

Iné
* pozície pre potreby praxe podľa zamerania absolventa