Geografia, kartografia a geoinformatika

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.  funkčné miesto docent  [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. [portál VŠ]

doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc. [portál VŠ]

doc. Ing. Peter Pišút, PhD. [portál VŠ]

doc. RNDr. Igor Matečný, PhD. [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa kombinuje všeobecné geografické vzdelanie s komplexnými kartograficko-geoinformatickými kompetenciami. Z hľadiska geografického zamerania získava absolvent programu základný prehľad všeobecnej geografie a jej metód. Podrobnejšie je schopný identifikovať javy v jednotlivých prírodných geosférach (geologické podložie, georeliéf, vodstvo, atmosféra, pôdy, biota) aj javy siahajúce naprieč geosystémom v topickej, chórickej a regionálnej dimenzii a zároveň identifikovať ich premeny vplyvom aktivít ľudskej spoločnosti v čase. Taktiež získava schopnosť analyzovať problémy s nimi súvisiace a brať na ne ohľad pri riešení konkrétnych problémov v spolupráci so špecialistami. Podstatné sú tiež  znalosti slovenských reálií, ako aj praktické skúsenosti s základnými metódami v terénnom, laboratórnom aj kabinetnom geografickom výskume.

V oblasti kartografie a geoinformatiky získavajú absolventi široké spektrum schopností: Znalosť princípov kartografického modelovania geografických informácií umožňuje tvorbu korektných a efektívnych mapových výstupov, ktorá je podporená aj rozsiahlou praxou s digitálnou tvorbou tematických máp. Absolventi majú vedomosti a praktické zručnosti v používaní geografických informačných systémov (GIS); ovládajú metódy zberu informácií aj ich integrácie v geodatabázach, a tiež metódy modelovania priestorových vzťahov a ďalších geoinformatických analýz umožňujúcich tvorbu poznatkov pre rozhodovanie. Poznajú prostredie priestorových informačných infraštruktúr a majú praktické zručnosti nielen v používaní webových mapových služieb, ale aj v ich tvorbe a správe. Poznajú charakter dát diaľkového prieskumu Zeme a majú skúsenosti s ich interpretáciou.

Základnými prednosťami absolventa programu sú: 1) Schopnosť komplexne riešiť problémy v oblasti interakcie človeka s prírodnou krajinou (napr. manažment krajiny, či opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien a iných prírodných hrozieb), t.j. brať do úvahy aspekty rôznych disciplín a spolupracovať so špecialistami rôzneho zamerania; 2) schopnosť s vysokou polohovou presnosťou zohľadňovať priestorové aspekty riešených problémov, či už vo forme terénneho zberu vlastných dát, alebo ich GIS spracovania; 3) schopnosť samostatne pokrývať široké spektrum kartograficko-geoinformatických úloh, od GIS analýz cez tvorbu máp a ich štandardnú či webovú distribúciu, až po tvorbu a správu geodatabáz.

Uplatniteľnosť v praxi

Uplatniteľnosť sa odvíja od oboch hlavných kompetencií (geografickej a geoinformatickej) zmienených v profile absolventa – najvýraznejšia je v oblastiach, ktoré vyžadujú ich prienik, no absolventi sú dobre uplatniteľní aj na pozíciách s požiadavkami na čisto geoinformatické či (fyzicko)geografické vzdelanie. Súhrnne sa jedná napríklad o pozície vyžadujúce prácu s GIS a geodatabázami, teda špecialistov geografických informačných systémov (od editačných a vizualizačných úloh cez GIS analytikov po správcov databáz a mapových služieb); terénny zber dát a mapovacie úlohy; jednoduchšie analýzy dát zo satelitov, dronov či leteckého snímkovania; ale aj odborné geografické pozície predovšetkým v oblasti pôdohospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany prírody či krajinného plánovania vyžadujúce prierezové prírodovedné vzdelanie. Zamestnávateľmi tak sú jednak expertné firmy podnikajúce v daných oblastiach, jednak výskumné ústavy (napr. SHMÚ, VÚVH, VÚPOP), či organizácie (napr. SVP, NLC, SAŽP, ŠOP, PPA, SPF), ale aj oddelenia a tímy v štátnej správe a stále častejšie aj v samospráve. V prípade potreby zvládnutia odbornejších metód fyzickogeografického výskumu či ďalšieho rozšírenia kompetencií v oblasti kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme je možné pokračovať v magisterskom štúdiu. Pri inovovaní študijného programu sme reflektovali aktuálne geografické poznatky, požiadavky zamestnávateľov a problémy, ktoré  geografi aktuálne riešia tak, aby absolventi boli pripravení na trh práce.

Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.jpg1]  [.jpg2