Ekonomická a politická geografia a demografia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Ján Buček, CSc. funkčné miesto profesor [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. [portál VŠ]

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD. [portál VŠ]

doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. [portál VŠ

Profil absolventa

Študijný program Ekonomická a politická geografia a demografia je v Slovenskej republike jediným študijným programom v rámci študijného odboru vedy o Zemi, ktorý sa špecializuje na problematiku ekonomickej a politickej geografie, demografie a ľudských zdrojov v priestorovom kontexte. Tomuto špecifickému zameraniu je prispôsobená aj jeho členenie na dve zamerania – ekonomická a politická geografia (1. EPG) a demografia, migrácia a ľudské zdroje (2. DMLZ).

Takto zameraný študijný program vychádza z dlhoročných skúseností Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja (ďalej aj KEGD) so vzdelávaním v tejto oblasti a zohľadňuje rastúcu potrebu špecializácie prípravy geografov a demografov. Súčasne chce lepšie naplniť potreby uplatnenia absolventov v praxi. Nezanedbateľným motívom je nutnosť ponúknuť program, ktorý v našom akademickom prostredí nie je rozšírený, hoci vo viacerých iných krajinách podobné programy dlhodobo úspešne fungujú.

Absolventi programu Ekonomická a politická geografia a demografia ovládajú širšiu poznatkovú bázu a pojmy týchto disciplín, ako aj  súvisiace metodologické a analytické postupy. V rámci štúdia tohto študijného programu získavajú podľa zvolených zameraní postupne znalosti z jednotlivých čiastkových disciplín ekonomickej a politickej geografie, populačnej geografie a demografie, hodnotenia ľudských zdrojov, vybraných aspektov územného rozvoja, geoinformatiky, základov príbuzných disciplín (napr. ekonómia, sociológia). Na základe týchto poznatkov sú schopní samostatne identifikovať a analyzovať vybrané procesy a aktuálne problémy v spoločnosti na lokálnej úrovni (mestá, vidiecke obce), v regiónoch, na národnej, i nadnárodnej úrovni. Absolventi študijného programu dokážu hodnotiť organizáciu, problémy a potenciál socioekonomickej sféry a politicko-geografické súvislosti na rôznych priestorových hierarchických úrovniach. Zvládajú základné analýzy a syntézy demografických procesov a štruktúr, majú praktické skúsenosti s kvantitatívnymi metódami, so zberom, spracovaním a analýzou dát. Absolventi získajú predpoklady pre kreovanie alternatív migračného pohybu obyvateľstva, a to vo vzťahu k iným geografickým procesom (najmä ekonomickým, sociálnym, politickým). Podobne sú schopní vykonať analýzu a základnú predikciu ľudských zdrojov v územiach, ktorá je povinnou súčasťou viacerých typov plánovacích a strategických dokumentov. Absolventi sú primerane pripravení v práci s dátami s využitím počítačových aplikácií. Ovládajú vybrané štatistické, databázové a geoinformačné programy. Na báze znalostí techník a metód geoinformatiky, aplikovanej kartografie, počítačovej tvorby máp a priestorovej štatistiky sú schopní navrhovať, štrukturovať a manažovať účelové geografické databázy. Ovládajú postupy analýzy, syntézy a prezentácie ekonomických, sociálnych, demografických, politicko-geografických dát. Širšie chápaný politicko-geografický aspekt sa prejavuje veľkou pozornosťou parciálnym verejným politikám a ich priestorovým dopadom (napr. dopravná politika, regionálna politika, agrárna politika, migračná politika, rodinná politika a pod.). Absolventi sú pripravení podieľať sa na spracovaní pracovných dokumentov, reportov, interných odborných stanovísk, spolupracovať na príprave a realizácii metodických usmernení, plánov rozvoja, parciálnych sociálno-ekonomických analýz a prezentovať ich pred rôznym auditóriom. Ďalej sú schopní samostatne a tvorivo riešiť, organizovať a riadiť vymedzenú činnosť vo firmách, či inštitúciách verejnej správy, hľadať spôsoby optimalizácie a racionalizácie. Absolventi vedia participovať na príprave a implementácii projektových aktivít a verejných politík na rôznej priestorovej úrovni. Pri týchto prácach využívajú najnovšie postupy, ich prednosťou je nielen tvorba textových dokumentov, ale aj tvorba databáz, ich vyhodnotenie a grafická a kartografická interpretácia. Absolvovaním bloku terénnych prác, stáží, vlastným výskumom pri spracovaní záverečnej práce, sú dobre pripravení na samostatnú prácu, vrátane práce a komunikácie v teréne (získavanie informácií) a kontakt s rôznym typom inštitúcií. Sú schopní profesionálne prezentovať svoje stanoviská, návrhy a výsledky. Dokážu spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ktoré študujú ďalšie parciálne sféry krajinnej sféry. Absolventi študijného programu majú preto široké možnosti uplatnenia v najrôznejších odvetviach hospodárstva, verejnej správy, či neziskovom sektore. Sú vhodnou súčasťou pracovných tímov v najrôznejších organizáciách.

Absolventi študijného programu Ekonomická a politická geografia a demografia absolvujú počas bakalárskeho štúdia niekoľko klastrov logicky previazaných predmetov. Základným klastrom je pri zameraní EPG súbor parciálnych disciplín ekonomickej a politickej geografie, pri zameraní DMLZ je to súbor geodemograficky orientovaných predmetov. Ďalší klaster sa sústreďuje na zhluk predmetov sústredených na prípravu v geografickej kartografii a geoinformatike. Tretí blok predmetov sa orientuje na rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni. Potrebné metodické schopnosti a dátové analytické zručnosti rozvíja štvrtý klaster predmetov (vrátane napr. štatistiky, metód výskumu), dopĺňaný piatym klastrom predmetov viacerých príbuzných disciplín, ktoré významne dopĺňajú celkový rámec študijného programu, vrátane vhodných predmetov opierajúcich sa o disciplíny fyzickej a regionálnej geografie. Posledný, šiesty klaster predmetov je primárne v rukách samotného študenta a umožňuje mu prehĺbiť si, alebo rozšíriť študijný program podľa vlastných preferencií, svojho užšieho profilovania. Štúdium tak vhodne kombinuje všeobecné a odborné vedomosti s praktickými zručnosťami (vrátane primeraných metodických postupov a nástrojov – napr. v podobe využívania softwarových aplikácii). Študijný plán vytvára dostatočný priestor pre vlastné formovanie a plánovanie štúdia každým študentom (povinne voliteľné a výberové predmety). Variabilita riešených úloh počas štúdia formuje študenta ako flexibilného a tvorivého odborníka.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi programu Ekonomická a politická geografia a demografia okrem vlastnej odbornej bázy predmetov, majú solídne znalosti v celom spektre vhodných vybraných príbuzných disciplín, čo im výrazne uľahčuje a rozširuje možnosti uplatnenia v praxi. Ovládajú primerané poznatky z ekonómie, sociológie, štatistiky, geoinformatiky atď. Absolventi tohto štúdia sú pripravení plniť úlohy v inštitúciách verejnej správy (napr. mestské a obecné úrady, VÚC, okresné úrady, ústredné orgány, špecializovaná štátna správa) a v rôznych odvetviach hospodárstva, najmä v nevýrobnej sfére a administratíve, napríklad finančnom sektore, logistike, cestovnom ruchu, mediálnej sfére, IT sektore a v ďalších inštitúciách riešiacich aj priestorové aspekty organizácie a fungovania spoločnosti, či priestoru svojho pôsobenia. Absolvent študijného programu v oboch zameraniach nájde uplatnenie v podporných pozíciách v podmienkach nielen geograficky ladeného, ale aj medziodborového výskumu (geografia, demografia, sociológia, ekonómia, politické vedy). Môže sa uplatniť v podnikateľskom a neziskovom sektore na rôznych pozíciách vďaka príprave s dôrazom na poznanie fungovanie viacerých sektorov ekonomiky (priemysel, doprava, cestovný ruch, obchod) a fungovanie parciálnych procesov jednotlivých subjektov (napr. ľudské zdroje, verejné rozpočty, účtovné dokumenty). Absolventi vedia spolupracovať najmä so špecialistami vedných odborov ako ekonómia, sociológia, politické vedy, ako aj špecialistami z oblasti plánovania a manažmentu územia (územné, regionálne plánovanie).

Koncepcia bakalárskeho študijného programu umožňuje úspešnému absolventovi pokračovať v rámci magisterského štúdia v nadväzujúcom študijnom programe Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja – „Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj“ v odbore Vedy o Zemi na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, či v rámci blízkych študijných programov na iných univerzitách a vysokých školách nielen na území Slovenskej, alebo Českej republiky. Program zároveň umožňuje doplniť si predmety aj z iných študijných programov v rámci Prírodovedeckej fakulty, či fakúlt Univerzity Komenského. Tento systém poskytuje študentovi možnosť orientovať svoje štúdium zvoleným smerom pre vlastné uplatnenie sa na trhu práce.

Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.jpg1]  [.jpg2