Učiteľstvo geografie

učiteľstvo predmetov geografia a matematika

Študijný plán

Vyučujúci

učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk

Študijný plán

Vyučujúci

učiteľstvo predmetov geografia a história

Študijný plán

Vyučujúci

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

Pre geografiu:

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.   [portál VŠ

 

Pre učiteľský základ:

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.   [portál VŠ

Opis študijného programu

Súbor na stiahnutie: [pdf]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu:

Príprava študentov učiteľstva geografie v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. V rámci študijného programu ide o štúdium kombinácie dvoch disciplín.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo geografie v kombinácii sú spôsobilí vykonávať profesiu pedagogického asistenta, asistenta učiteľa alebo zatiaľ nekvalifikovaného učiteľa na úrovni sekundárneho vzdelávania (podľa platnej legislatívy) a pracovať v školských a mimoškolských zariadeniach ako podporný a pomocný personál, event. ako animátori.
Disponujú poznatkami a skúsenosťami o výchove a vzdelávaní z oblasti rôznych pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), dokážu ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich i v samotnej praxi pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumejú súvislostiam medzi teóriou výchovy a vyučovania a pedagogickou praxou. Nadobudnú zručnosti v rámci využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i s ich aplikáciou vo vyučovaní geografie. Počas bakalárskeho stupňa štúdia sa so zreteľom na budúce povolanie a obsah vzdelávania vyprofilovali rovnomerne v troch oblastiach. Ich poznatková základňa zahŕňa základy všetkých disciplín príslušných dvoch profilových vzdelávacích oblastí, či špecializácií a pedagogicko-psychologických disciplín. Odborný základ učiteľského štúdia Bc. stupňa tvoria predmety geografických disciplín a didaktiky geografie.

Absolvovaním predmetov didaktiky geografie študent získa základné predpoklady pre rozvoj didaktických zručností, bude vedieť tvorivo rozvíjať geografickú a prírodovednú gramotnosť žiakov s podporou digitálnych technológií, aplikovať poznatky zo všeobecnej didaktiky geografie, pedagogiky, psychológie a čiastkových geografických disciplín do programu konkrétnej vyučovacej hodiny.

Absolventi študijného programu získajú prostredníctvom odborných predmetov z oblasti humánnej geografie a demografie základné poznatky, pojmy a metódy generálne použiteľné v učiteľskej praxi pri výučbe tém súvisiacich s ekonomickou, sociálnou a politickou geografiou, ale i demogeografiou na všetkých teritoriálnych úrovniach. V rámci štúdia získavajú v rámci povinných, povinne voliteľných či výberových predmetov postupne prierezové znalosti z jednotlivých čiastkových disciplín ekonomickej, sociálnej a politickej geografie, populačnej geografie a demografie, geograficky orientovanej štatistiky či geoinformatiky. Zároveň nadobudnú schopnosti identifikovať na primeranej úrovni kľúčové fenomény a trendy vývoja spoločnosti priamo v teréne. Na základe týchto vedomostí a skúseností sú schopní samostatne identifikovať a analyzovať javy, procesy a aktuálne problémy v spoločnosti na lokálnej úrovni (mestá, vidiecke obce), v regiónoch, na národnej i globálnej úrovni.
Absolvovaním predmetu Fyzická geografia nadobudne študent učiteľstva komplexný prehľad o kľúčových vedomostiach z tohto geografického odboru. O najpálčivejších témach, ktoré v súčasnosti predstavujú environmentálne výzvy nasledujúcich desaťročí, získajú potrebné vedomosti a poznatky v predmete Klimatické zmeny, hrozby a riziká. Základný poznatkový rámec z čiastkových odborov fyzickej geografie získa študent absolvovaním minimálne dvoch predmetov parciálnych disciplín, ktoré môže doplniť voliteľnými praktickými cvičeniami či fyzickogeografickými exkurziami. V rámci predmetu Základy kartografie a geoinformatiky získa študent učiteľstva okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti s klasickou aj počítačovou tvorbou máp v softvéri QGIS.

Absolvovaním bloku predmetov zameraných na regionálnu geografiu získava študent učiteľstva základné systematické vedomosti a kompetencie vnímať krajinnú sféru ako komplexný systém, ktorý je možné hodnotiť a analyzovať v rôznych dimenziách od lokálnej až po globálnu. Absolvent je schopný spájať poznatky získané absolvovaním odborných predmetov čiastkových geografických disciplín (fyzickej a humánnej geografie) do uceleného systému geografických poznatkov, ktoré dokáže v základných rysoch aplikovať na chápanie a vysvetľovanie vzájomných vzťahov a súvislostí v krajinnej sfére v rôznych regiónoch Zeme. Dôraz je kladený na rozvoj kritického myslenia študentov učiteľstva a posilňovanie ich schopností vyhľadávať, spracovať, systematicky analyzovať a následne adekvátne prezentovať geografické informácie o rôznych regiónoch Zeme.

Hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo geografie v kombinácii
- disponuje systematickými poznatkami o výchovno-vzdelávacom procese, o podmienkach a činiteľoch ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie,
- je detailne informovaný o školskom systéme v SR v komparácii s úspešnými vzdelávacími systémami v iných krajinách sveta,
- rozumie systému riadenia a organizácie školstva v Slovenskej republike, socializačnému procesu v rámci školských inštitúcií, pozná zázemie učiteľskej profesie, jej štruktúru, orientuje sa v pracovnej a školskej legislatíve, pedagogických dokumentoch, koncepčných a strategických dokumentoch školy, v elektronických systémoch používaných na základných a stredných školách (napr. EduPage),
- má hlbšie poznatky o vývine, výchove a vzdelávaní ľudského jedinca z psychologického, biologického a sociálneho hľadiska, o inklúzii a integrácii,
- oceňuje význam spolupráce so špeciálnymi pedagógmi, školskými psychológmi a ďalšími odborníkmi pri pedagogických intervenciách ohľadom zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov, nadaných a talentovaných jednotlivcov,
- disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach, ovláda východiská príslušných vedných disciplín a interdisciplinárne či medzi predmetové presahy a súvislosti,
- rozumie vzťahom medzi učebným a vyučovacím procesom, medzi vzdelávaním a výchovou jednotlivca a sociálnej skupiny,
- dokáže identifikovať, akceptovať a reflektovať individuálne charakteristiky a vzdelávacie potreby jednotlivca, ovláda základy pedagogickej práce, dokáže analyzovať a riešiť rozmanité pedagogické situácie,
- dokáže chápať kultúrne odlišnosti žiakov bez predsudkov,
- ovláda kľúčovú terminológiu z príslušných disciplín pedagogicko-psychologického základu, rozumie jej a poznatky dokáže aplikovať v rôznych pedagogických situáciách,
- je oboznámený so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami psychického vývinu žiakov,
- dokáže pripraviť a využívať digitálne technológie vo vyučovaní aprobačných predmetov, v príprave mikrovýstupov,
- zodpovedne a adekvátne využíva prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie na oznámenie informácií a skutočností na rôznych úrovniach, t.j. so žiakmi, rodičmi, kolegami, primerane rieši výchovné situácie aj konfliktné a problémové,
- pracuje na vysokej úrovni s odbornou literatúrou, je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj z relevantných disciplín predmetovej špecializácie, dokáže selektovať informácie z odborných a vedeckých štúdií,
- je oboznámený so širokou škálou vyučovacích metód, techník a stratégií, pedagogických a didaktických prístupov, organizačných foriem, koncepcií vyučovania, má za sebou prvé skúsenosti s ich návrhmi a realizáciou,
- dokáže plánovať a vytvárať vlastné podklady súvisiace s jeho prípravou na vyučovacie jednotky pod dohľadom odborníka z praxe, navrhnúť, realizovať a primerane hodnotiť jednotlivé časti výchovno-vzdelávacieho procesu a v prípade potreby modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti,
- svoje vedomosti využíva na úrovni zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania,
- aktívnym spôsobom získava informácie a aktívne rozširuje svoje vedomosti na tvorivé riešenie teoretických a praktických úloh vo svojom odbore s kritickým posúdením ich relevantnosti,
- vie zhodnotiť etické a sociálne súvislosti riešených problémov,
- disponuje poznatkami o vývine ľudskej psychiky, kognitívnych procesov, základných prvkoch štruktúry osobnosti a aplikuje poznatky všeobecnej a vývinovej psychológie v kontexte edukácie,
- dokáže zabezpečiť účinnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť, pedagogickú asistenciu,
- dokáže pracovať ako člen tímu, organizovať prácu jednotlivcov,
- je pripravený na ďalšie vzdelávanie, profesijný rozvoj a rast,
- má osvojené teoretické základy a vybrané praktické zručnosti z jednotlivých geografických disciplín,
- je schopný správne a presne interpretovať geografické poznatky a aktívne využívať dostupné mapové podklady,
- vyhľadať, analyzovať,  posúdiť aktuálnosť a relevantnosť  kľúčových geografických informácií,
- rozumie podstate procesov a javov prebiehajúcich v krajine a rozmanitosti ľudskej spoločnosti,
- má vyprofilovaný pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo geografie v kombinácii má osvojené vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré sú základným predpokladom pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. (magisterskom) stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium učiteľstva geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave má dlhoročnú tradíciu. Študenti bakalárskeho programu väčšinou pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni štúdia a neskôr sa uplatňujú ako učitelia a riadiaci pracovníci na základných a stredných školách.

Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]    [.jpg1]    [.jpg2]