Učiteľstvo biológie

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

Študijný plán

Vyučujúci

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

Študijný plán

Vyučujúci

učiteľstvo predmetov biológia a slovenský jazyk 

Študijný plán

Vyučujúci

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

Študijný plán

Vyučujúci

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

Pre biológiu:

doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. funkčné miesto docent   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.  [portál VŠ

 

Pre učiteľský základ:

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.   [portál VŠ

 

 

Opis študijného programu

Súbor na stiahnutie: [pdf]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu:
Príprava študentov Učiteľstva biológie v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. V rámci študijného programu ide o štúdium kombinácie dvoch disciplín.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe Učiteľstvo biológie v kombinácii disponujú poznatkami a skúsenosťami o výchove a vzdelávaní z oblasti rôznych pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), dokážu ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich i v samotnej praxi pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumejú súvislostiam medzi teóriou výchovy a vyučovania a pedagogickou praxou. Nadobudnú zručnosti v rámci využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i s ich aplikáciou vo svojej aprobácii.

Absolventi ovládajú teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a všeobecnej didaktiky biológie. Disponujú základnými didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy. Získajú základné predpoklady pre rozvoj didaktických zručností, vedia tvorivo rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov s podporou digitálnych technológií, aplikovať poznatky zo všeobecnej didaktiky biológie, pedagogiky, psychológie a čiastkových biologických disciplín do plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú schopní uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokážu modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti.

Odborný základ učiteľského štúdia 1. stupňa vysokoškolského štúdia tvoria predmety biologických disciplín, ktoré sú koncipované tak, že absolventi na teoretickej a praktickej úrovni ovládajú základnú štruktúru a obsah systematických a dynamických biologických vedných disciplín. Budujú si predstavu o jednote a rozmanitosti živej a neživej prírody, orientujú sa v systéme fauny a flóry, sú schopní determinovať druhy fauny a flóry, ovládajú metódy zberu materiálu v teréne, odberu vzoriek živého materiálu a dokumentácie fauny a flóry. Ovládajú základné vedecké metódy botanického a zoologického výskumu, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo vyučovaní biológie. Disponujú vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožňujú pochopiť vzťah štruktúry a funkcie na úrovni buniek, pletív/tkanív, orgánov a orgánových sústav. Poznajú podstatu a význam fyziologických procesov na úrovni rastlín a živočíchov (vrátane človeka). Disponujú teoretickými poznatkami z mikrobiológie a virológie, ktoré vedia bezprostredne využiť v praktickom živote, poznajú životné prostredie mikroorganizmov, zásady bezpečnej práce v mikrobiologickom laboratóriu a metódy kultivácie baktérií. Aplikujú základné experimentálne biologické techniky a postupy pri práci s biologickým materiálom. Poznajú význam, obsah, zákonitosti a metódy molekulovej biológie, ako aj aktuálne trendy a stratégie v oblasti molekulárnej biológie prokaryotov a eukaryotov. Majú poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie.

Absolventi sa počas bakalárskeho stupňa štúdia so zreteľom na budúce povolanie a obsah vzdelávania profilujú rovnomerne v troch oblastiach. Ich poznatková základňa zahŕňa základy všetkých disciplín príslušných dvoch profilových vzdelávacích oblastí, či špecializácií a pedagogicko-psychologických disciplín.

Hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo aprobačných predmetov v kombinácii
- disponuje systematickými poznatkami o výchovno-vzdelávacom procese, o podmienkach a činiteľoch ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie,
- je detailne informovaný o školskom systéme v SR v komparácii s úspešnými vzdelávacími systémami v iných krajinách sveta,
- rozumie systému riadenia a organizácie školstva v Slovenskej republike, socializačnému procesu v rámci školských inštitúcií, pozná zázemie učiteľskej profesie, jej štruktúru, orientuje sa v pracovnej a školskej legislatíve, pedagogických dokumentoch, koncepčných a strategických dokumentoch školy, v elektronických systémoch používaných na základných a stredných školách (napr. Edupage),
- má hlbšie poznatky o vývine, výchove a vzdelávaní ľudského jedinca z psychologického, biologického a sociálneho hľadiska, o inklúzii a integrácii,
- oceňuje význam spolupráce so špeciálnymi pedagógmi, školskými psychológmi a ďalšími odborníkmi pri pedagogických intervenciách ohľadom zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov, nadaných a talentovaných jednotlivcov,
- disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach, ovláda východiská príslušných vedných disciplín a interdisciplinárne či medzi predmetové presahy a súvislosti,
- rozumie vzťahom medzi učebným a vyučovacím procesom, medzi vzdelávaním a výchovou jednotlivca a sociálnej skupiny,
- dokáže identifikovať, akceptovať a reflektovať individuálne charakteristiky a vzdelávacie potreby jednotlivca, ovláda základy pedagogickej práce, dokáže analyzovať a riešiť rozmanité pedagogické situácie,
- dokáže chápať kultúrne odlišnosti žiakov bez predsudkov,
- ovláda kľúčovú terminológiu z príslušných disciplín pedagogicko-psychologického základu, rozumie jej a poznatky dokáže aplikovať v rôznych pedagogických situáciách,
- je oboznámený so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami psychického vývinu žiakov,
- dokáže pripraviť a využívať digitálne technológie vo vyučovaní aprobačných predmetov, v príprave mikrovýstupov,
- zodpovedne a adekvátne využíva prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie na oznámenie informácií a skutočností na rôznych úrovniach, t.j. so žiakmi, rodičmi, kolegami, primerane rieši výchovné situácie aj konfliktné a problémové,
- pracuje na vysokej úrovni s odbornou literatúrou, je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj z relevantných disciplín predmetovej špecializácie, dokáže selektovať informácie z odborných a vedeckých štúdií,
- je oboznámený so širokou škálou vyučovacích metód, techník a stratégií, pedagogických a didaktických prístupov, organizačných foriem, koncepcií vyučovania, má za sebou prvé skúsenosti s ich návrhmi a realizáciou,
- dokáže plánovať a vytvárať vlastné podklady súvisiace s jeho prípravou na vyučovacie jednotky pod dohľadom odborníka z praxe, navrhnúť, realizovať a primerane hodnotiť jednotlivé časti výchovno-vzdelávacieho procesu a v prípade potreby modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti,
- svoje vedomosti využíva na úrovni zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania,
- aktívnym spôsobom získava informácie a aktívne rozširuje svoje vedomosti na tvorivé riešenie teoretických a praktických úloh vo svojom odbore s kritickým posúdením ich relevantnosti,
- vie zhodnotiť etické a sociálne súvislosti riešených problémov,
- disponuje poznatkami o vývine ľudskej psychiky, kognitívnych procesov, základných prvkoch štruktúry osobnosti a aplikuje poznatky všeobecnej a vývinovej psychológie v kontexte edukácie,
- dokáže zabezpečiť účinnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť, pedagogickú asistenciu,
- dokáže pracovať ako člen tímu, organizovať prácu jednotlivcov,
- je pripravený na ďalšie vzdelávanie, profesijný rozvoj a rast,
- pozná didaktické zručnosti učiteľa biológie, ktoré ďalej rozvíja v magisterskom stupni štúdia,
- dokáže pracovať s odborným textom za účelom tvorby referátov, seminárnych a záverečných prác,
- dokáže efektívne selektovať, triediť, hodnotiť a spracovávať informácie na základe kritického myslenia,
- pozná základné pravidlá a špecifické princípy tvorby obsahu biologického vzdelávania transformáciou vedného systému do didaktického,
- pozná základné pedagogicko-psychologické podmienky edukácie a dokáže ich aplikovať do vyučovania biológie na teoretickej úrovni,
- pozná základné koncepcie vyučovania a možnosti ich aplikácie vo vyučovaní biológie,
- disponuje poznatkami o didaktickom systéme biológie na základnej škole a gymnáziu,
- pozná dimenzie prírodovednej gramotnosti a vie zhodnotiť vplyv činnosti učiteľa a konkrétnych vzdelávacích aktivít žiakov na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov,
- dokáže sa orientovať v štátnom a školskom vzdelávacom programe z biológie – ISCED2, ISCED3, pozná aktuálne platné učebnice biológie pre základné školy a gymnáziá,
- disponuje základnými vedomosťami z biologických vedných odborov (botanika, zoológia, cytológia, molekulová biológia, fyziológia rastlín, fyziológia živočíchov a človeka, mikrobiológia, virológia, anatómia a morfológia rastlín, anatómia a morfológia živočíchov),
- formuje svoj kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu,
- dokáže tvorivo riešiť základné problémy biologického výskumu a praktické úlohy,
- pri riešení problémov dokáže aplikovať základné vedecké metódy a postupy, na základe dôkazov vyvodiť primerané vedecké závery a prezentovať ich,
- diskutuje o význame a dôsledkoch biologických vedeckých objavov,
- dokáže využiť teoretické poznatky biológie v praxi,
- oceňuje a chápe vplyv vedy a techniky na každodenný život,
- má vyprofilovaný pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo biológie v kombinácii má osvojené vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré sú základným predpokladom pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. (magisterskom) stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium učiteľstva biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave má dlhoročnú tradíciu. Študenti bakalárskeho programu väčšinou pokračujú v štúdiu na magisterskom stupni štúdia a neskôr sa uplatňujú ako učitelia a riadiaci pracovníci na základných a stredných školách.


Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]    [.jpg1]    [.jpg2]