Učiteľstvo chémie

učiteľstvo predmetov chémia a slovenský jazyk

Študijný plán

Vyučujúci

učiteľstvo predmetov chémia a matematika

Študijný plán

Vyučujúci

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

Pre chémiu:

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. funkčné  miesto docent   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.   [portál VŠ

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.   [portál VŠ

 

Pre učiteľský základ:

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.   [portál VŠ]  

Opis študijného programu

Súbor na stiahnutie: [pdf]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

a) Ciele vzdelávania študijného programu:

Príprava študentov učiteľstva chémie v kombinácii v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia je základným predpokladom pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore a programe a pre získanie plnej kvalifikácie na vykonávanie profesie učiteľa. V rámci študijného programu ide o štúdium kombinácie dvoch disciplín.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo chémie v kombinácii sú spôsobilí vykonávať profesiu pedagogického asistenta, asistenta učiteľa alebo zatiaľ nekvalifikovaného učiteľa na úrovni sekundárneho vzdelávania (podľa platnej legislatívy) a pracovať v školských a mimoškolských zariadeniach ako podporný a pomocný personál, event. ako animátori.

Disponujú poznatkami a skúsenosťami o výchove a vzdelávaní z oblasti rôznych pedagogických a psychologických disciplín explicitne súvisiacich s výkonom učiteľského povolania (vývinová a edukačná psychológia, teória výchovy, všeobecná didaktika, školský manažment), dokážu ich uvádzať do širšieho kontextu, prepájať a aplikovať ich i v samotnej praxi pod vedením skúsených odborníkov, cvičných učiteľov. Rozumejú súvislostiam medzi teóriou výchovy a vyučovania a pedagogickou praxou. Nadobudnú zručnosti v rámci využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i s ich aplikáciou vo vyučovaní chémie. Počas bakalárskeho stupňa štúdia sa so zreteľom na budúce povolanie a obsah vzdelávania vyprofilovali rovnomerne v troch oblastiach. Ich poznatková základňa zahŕňa základy všetkých disciplín príslušných dvoch profilových vzdelávacích oblastí, či špecializácií a pedagogicko-psychologických disciplín. Odborný základ učiteľského štúdia Bc. stupňa tvoria predmety chemických disciplín a didaktiky chémie. Predmety chemickej prípravy sú koncipované tak, aby absolvent na teoretickej a praktickej úrovni ovládal základnú štruktúru a obsah systematických a dynamických chemických disciplín a didaktiky chémie.

Absolvovaním predmetov didaktiky chémie študent získa základné predpoklady pre rozvoj didaktických zručností, bude vedieť tvorivo rozvíjať chemickú a prírodovednú gramotnosť žiakov s podporou digitálnych technológií, aplikovať poznatky zo všeobecnej didaktiky chémie, pedagogiky, psychológie a čiastkových chemických disciplín do programu konkrétnej vyučovacej hodiny.

Absolventi študijného programu získajú prostredníctvom odborných predmetov z oblasti všeobecnej chémie, anorganickej chémie, organickej chémie, analytickej chémie, fyzikálnej chémie a biochémie základné poznatky, pojmy a metódy generálne použiteľné v učiteľskej praxi pri výučbe tém súvisiacich s chemickými javmi na všetkých stupňoch školského vzdelávania v chémii. V rámci štúdia získavajú v rámci povinných, povinne voliteľných či výberových predmetov postupne prierezové znalosti z jednotlivých vyššie uvedených čiastkových chemických disciplín a ich aplikácie v technických odboroch využívajúcich chemické poznatky. Zároveň nadobudnú schopnosti identifikovať na primeranej úrovni vývojové trendy v chemických disciplínach a primerane aktualizovať a  rozvíjať svoje  vedomosti a kompetencie z chemických odborov v rámci samoštúdia a celoživotného vzdelávania.

Hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v študijnom programe učiteľstvo chémie v kombinácii
- disponuje systematickými poznatkami o výchovno-vzdelávacom procese, o podmienkach a činiteľoch ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie,
- je detailne informovaný o školskom systéme v SR v komparácii s úspešnými vzdelávacími systémami v iných krajinách sveta,
- rozumie systému riadenia a organizácie školstva v Slovenskej republike, socializačnému procesu v rámci školských inštitúcií, pozná zázemie učiteľskej profesie, jej štruktúru, orientuje sa v pracovnej a školskej legislatíve, pedagogických dokumentoch, koncepčných a strategických dokumentoch školy, v elektronických systémoch používaných na základných a stredných školách (napr. Edupage),
- má hlbšie poznatky o vývine, výchove a vzdelávaní ľudského jedinca z psychologického, biologického a sociálneho hľadiska, o inklúzii a integrácii,
- oceňuje význam spolupráce so špeciálnymi pedagógmi, školskými psychológmi a ďalších odborníkmi pri pedagogických intervenciách ohľadom zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov, nadaných a talentovaných jednotlivcov,
- disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach, ovláda východiská príslušných vedných disciplín a interdisciplinárne či medzi predmetové presahy a súvislosti,
- rozumie vzťahom medzi učebným a vyučovacím procesom, medzi vzdelávaním a výchovou jednotlivca a sociálnej skupiny,
- dokáže identifikovať, akceptovať a reflektovať individuálne charakteristiky a vzdelávacie potreby jednotlivca, ovláda základy pedagogickej práce, dokáže analyzovať a riešiť rozmanité pedagogické situácie,
- dokáže chápať kultúrne odlišnosti žiakov bez predsudkov,
- ovláda kľúčovú terminológiu z príslušných disciplín pedagogicko-psychologického základu, rozumie jej a poznatky dokáže aplikovať v rôznych pedagogických situáciách,
- je oboznámený so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami psychického vývinu žiakov,
- dokáže pripraviť a využívať digitálne technológie vo vyučovaní vo vyučovaní aprobačných predmetov, v príprave mikrovýstupov,
- zodpovedne a adekvátne využíva prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie na oznámenie informácií a skutočností na rôznych úrovniach, t.j. so žiakmi, rodičmi, kolegami, primerane rieši výchovné situácie aj konfliktné a problémové,
- pracuje na vysokej úrovni s odbornou literatúrou, je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj z relevantných disciplín predmetovej špecializácie, dokáže selektovať informácie z odborných a vedeckých štúdií,
- je oboznámený so širokou škálou vyučovacích metód, techník a stratégií, pedagogických a didaktických prístupov, organizačných foriem, koncepcií vyučovania, má za sebou prvé skúsenosti s ich návrhmi a realizáciou,
- dokáže plánovať a vytvárať vlastné podklady súvisiace s jeho prípravou na vyučovacie jednotky pod dohľadom odborníka z praxe, navrhnúť, realizovať a primerane hodnotiť jednotlivé časti výchovno-vzdelávacieho procesu a v prípade potreby modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti,
- svoje vedomosti využíva na úrovni zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania,
- aktívnym spôsobom získava informácie a aktívne rozširuje svoje vedomosti na tvorivé riešenie teoretických a praktických úloh vo svojom odbore s kritickým posúdením ich relevantnosti,
- vie zhodnotiť etické a sociálne súvislosti riešených problémov,
- disponuje poznatkami o vývine ľudskej psychiky, kognitívnych procesov, základných prvkoch štruktúry osobnosti a aplikuje poznatky všeobecnej a vývinovej psychológie v kontexte edukácie,
- dokáže zabezpečiť účinnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť, pedagogickú asistenciu,
- dokáže pracovať ako člen tímu, organizovať prácu jednotlivcov,
- je pripravený na ďalšie vzdelávanie, profesijný rozvoj a rast,
- má vyprofilovaný pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine.
- diskutuje o význame a pozitívnych a negatívnych dôsledkoch chemických vedeckých objavov,
- dokáže využiť teoretické poznatky?chémie v?praxi, 
- oceňuje a?chápe vplyv vedy a?techniky na každodenný život

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo chémie v kombinácii má osvojené vedomosti, zručnosti a?spôsobilosti, ktoré sú základným predpokladom pre úspešné pokračovanie v?štúdiu na 2. (magisterskom) stupni vysokoškolského štúdia. Študenti bakalárskeho programu väčšinou pokračujú v?štúdiu na magisterskom stupni štúdia a?neskôr sa uplatňujú ako učitelia a?riadiaci pracovníci na základných a?stredných školách. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni. Z pohľadu získaných chemických kompetencií môžu sa absolventi prvého stupňa VŠ štúdia uplatniť ako chemický asistenti v laboratóriách, v oblasti obchodu a podobne.


Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]    [.jpg1]    [.jpg2]