Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Teacher Preparation of Geography

Učiteľstvo predmetov geografia a matematika
Teaching subjects geography and mathematics

Študijný plán   ||   Study plan

Vyučujúci   ||   Teachers

Učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk
Teaching the subjects of geography and the slovak language

Študijný plán   ||  Study plan

Vyučujúci   ||   Teachers

Učiteľstvo predmetov geografia a história
Teaching the subjects of geography and history

Študijný plán   ||   Study plan

Vyučujúci   ||   Teachers

Responsible persons

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

Geography

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

The person responsible for the implementation, development and quality of the study programme

doc. RNDr. Igor Matečný, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.   [portál VŠ

 

Pre učiteľský základ / Didactics

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Persons responsible for the profile courses of the study programme

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.   [portál VŠ