Geológia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.  funkčné miesto docent  [portál VŠ]


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.  [portál VŠ]  

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolventi študijného programu Geológia dokážu analyzovať základné geologické problémy a pod odborným vedením vykonávajú terénne mapovacie a laboratórne práce. Absolvent bakalárskeho stupňa vie pracovať na grafickom spracovaní geologických mapových podkladov, ovláda počítačové spracovanie geologických údajov, pracuje s geologickými databázami. Absolventi študijného programu geológia získajú základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, mineralógie, paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, sedimentológie, z aplikovanej geofyziky, inžinierskej geológie, geochémie a ložísk nerastných surovín, hydrogeológie a environmentálnej geológie. Praktické overenie teoretických vedomosti získajú študenti na kurze geologického mapovania a v rámci terénnych cvičení, diferencovaných podľa odborného zamerania na jednotlivé ročníky. V študijnom programe sú zahrnuté základné kurzy súboru analytických metód používaných pre analýzu hornín, minerálov, pôd a vôd, ako aj metódy spracovania geologických údajov na PC. Absolventi získavajú základné skúsenosti s formuláciou hypotéz, s ich experimentálnym overovaním a s analýzou získaných údajov tak, aby boli schopní rozvíjať vedecký prístup k riešeniu problémov. Absolventi tiež dokážu analyzovať problémy a potenciál možností, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach geologického výskumu a prieskumu vzhľadom na aktuálny rozvoj vedných odborov, vykonávať výskum pod odborným dohľadom a určitou mierou tvorivosti a samostatnosti, poznajú ekonomické súvislosti a majú základné právne vedomie. Dôraz sa kladie na interdisciplinárne postavený geologický študijný program, s cieľom, aby absolventi získali ucelené geologické vedomosti, ktoré im umožnia realizovať odborné práce v geologickej sfére. Vedia komunikovať priebeh prieskumných a výskumných úloh, analýzy údajov a ich interpretácie s odborníkmi.

Uplatniteľnosť

Absolventi bakalárskeho študijného programu Geológia sú schopní vykonávať širokú škálu základných geologických a príbuzných profesií a nájdu preto uplatnenie v rôznych geologicky zameraných inštitúciách vo verejnom aj v súkromnom sektore, v štátnej správe (ministerstvá, regionálna a lokálna samospráva), stavebných a ťažobných organizáciách a geoenvironmentálnych firmách, múzeách, úradoch ochrany prírody (Štátna ochrana prírody –  správach národných parkov a chránených krajinných oblastí), a tiež ako pedagógovia na stredných školách. Sú schopní uplatniť sa aj v príbuzných odboroch geovied. Koncepcia bakalárskeho študijného programu umožňuje úspešnému absolventovi pokračovať v rámci magisterského štúdia v študijných programoch aplikovaná a environmentálna geofyzika, dynamická geológia, Inžinierska geológia a hydrogeológia, mineralógia, petrológia a ložisková geológia a paleontológia v odbore Vedy o Zemi na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, či v rámci blízkych študijných programov na iných univerzitách a vysokých školách na území Slovenskej republiky a v zahraničí, pretože bakalársky študijný program je kompatibilný s bakalárskymi študijnými programami univerzít v Európe. Program zároveň umožňuje doplniť si predmety aj z iných študijných programov v rámci Prírodovedeckej fakulty, či fakúlt Univerzity Komenského. Tento systém poskytuje študentovi široké možnosti orientovať svoje štúdium zvoleným smerom pre vlastné špecifické uplatnenie sa na trhu práce.

Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.jpg1]  [.jpg2