Prednáška Kritické a strategické nerastné suroviny

Kritické a strategické nerastné suroviny
– kľúč k moderným technológiám a klimaticky neutrálnej ekonomike

23.11.2022 15:00 – 17:30 h

prof. Mgr. Peter Koděra, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

V súčasnosti na Slovensku aj inde vo svete silnejú snahy zabezpečiť prístup k nerastným surovinám, ktoré sú významné pre udržateľný rozvoj dôležitých oblastí ako je nízkoemisná energetika, elektromobilita či digitalizácia. Ktoré suroviny patria z tohto hľadiska k tým najvýznamnejším     a kde a ako ich môžeme získavať? Máme aj na Slovensku významné zásoby takýchto surovín?

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams  
Prihláste sa pre získanie prístupu na https://lnk.sk/pzpw

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava
miestnosť B1-PLUS

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu