Prednáška IČ spektroskopia ílových minerálov

Stretnutie členov Slovenskej ílovej spoločnosti

dňa 28. februára 2023, od 15.30 hod.
v miestnosti AMOS v budove Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Tento rok uplynie 25 rokov od založenia našej spoločnosti a preto úvod verejného stretnutia bude patriť krátkemu obzretiu za týmto obdobím.

Hlavným bodom programu je však prednáška RNDr. Jany Madejovej, DrSc: IČ spektroskopia ílových minerálov, z Ústavu anorganickej chémie SAV, v ktorej zhrnie svoju doterajšiu prácu, za ktorú dostala tento rok od pani prezidentky Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Pozvánka [.pdf]

Vítaní sú všetci záujemci, aj mimo členov SÍS.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor SÍS

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie /  
Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology  
Prírodovedecká fakulta / Faculty of Natural Sciences
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
Slovak Republic
phone: (+421) 2 90149 270