Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Človek ako súčasť prírody

Človek ako súčasť prírody - PriF.KPl/N-bEXX-115/19, 1-3/Z, 2P, 3 kredity

Nový celofakultný cyklus prednášok z dielne Environmentálnej sekcie ponúka   objasnenie vzťahu Človek a príroda. Dozviete sa čo všetko sme sa ako ľudstvo naučili z prírody využívať v náš prospech a aké z toho plynú riziká. Renomovaní odborníci Vám ponúknu náhľad na mnohé zaujímavé témy počnúc vlastným vnímaním prírody (ekosystémové služby) či strachu z nej (napr. arachnofóbia), až po možnosti využívania rastlín a živočíchov v rozličných sférach nášho života (medicína, veda, kultúra...). Spoločne sa pozrieme na to, či aj neživá príroda môže vplývať na zdravie ľudí, a či je možné aj v súčasnosti vidieť minulosť. Ponúkneme Vám cestovanie v čase z hľadiska krajinných zmien pričom nezabúdame ani na krásy samotného Slovenska. Získajte komplexný pohľad na ľudské počínanie v prírode naprieč všetkým jej zložkám...

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, zimný semester - 2-hodinová prednáška týždenne

1. Príroda očami ľudí (od Francisa Bacona k arachnofóbii) (P. Fedor, P. Prokop, KEE)

2. Ovplyvňuje geologické prostredie zdravotný stav človeka? (S. Rapant, KCH)

3. Krajina vo víre času (E. Pauditšová KKE)

4. Konvenčné a netradičné využívanie kultúrnych plodín v historickom vývoji ľudskej civilizácie (E. Masarovičová, KP)

5. Unikátnosť prírodných zdrojov Slovenska a ich potenciálne využívanie  (E. Chmielewská, KEE)

6. Jaskyne ako konzerva času (T. Lánczos, KGCH)

7. Slovensko – krajina lesov (H. Žarnovičan, KKE)

8. Liečivé rastliny v premenách času: od fytoterapie po aktuálne fytotechnológie  (E. Masarovičová, KP)

9. Živočíchy v službách človeka (M. Zvaríková, KEE)

10. Ekosystémové služby alebo akú hodnotu má príroda okolo nás (M. Labuda, KKE)

11. Človek vo vzťahu k prírode a jeho vplyv na okolitú krajinu (M. Čierniková, KP)

12. Plenárna diskusia k téme „Človek ako súčasť prírody“ spojená s výberom tém esejí študentov

Bližšie informácie ako si predmety môžete zapísať získate na študijnom oddelení prif.sofns.uniba.sk