Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Evidencia publikačnej činnosti


Informácie o evidencii publikačnej činnosti poskytujú:

Elena Butková G-415 +421 2 9014 2068
Ľubica Czepiecová G-110 +421 2 9014 2171

Preberanie podkladov na zaevidovanie prác a ohlasov

v Podateľni Prif UK:

do priečinka Ústredná knižnica

mailom výlučne na adresu:

prif.kniznica@uniba.sk

<output>

osobne:

pondelok - piatok od 9.30 do 12.00

mailom výlučne na adresu:

prif.kniznica@uniba.sk

</output>

<output>

osobne:

pondelok - piatok od 9.30 do 12.00

mailom výlučne na adresu:

prif.kniznica@uniba.sk

</output>

<output>

osobne:

pondelok - piatok od 9.30 do 12.00

mailom výlučne na adresu:

prif.kniznica@uniba.sk

</output>

Podklady na zaevidovanie prác a ohlasov do databázy publikačnej činnosti podľa Smernice dekana č. 4/2020

Metodický pokyn pre zaraďovanie prác - monografia, kapitola v monografii / zborník

cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

Zmena pri registrácii publikácií skupiny A1

Zmena pri registrácii publikácií skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) podľa Metodiky, ktorú pre Centrálny register publikačnej činnosti vydalo Centrum vedeckotechnických informácii SR (CVTI SR):

V zmysle zákona č. 270/2018 Z. z. §108a odseku 5 je k záznamom s kategóriou EPC v skupine A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) potrebné pripojiť ako podklady plný text publikácie v elektronickej podobe. Pre záznamy s kategóriami EPC AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie. V prípade záznamov s kategóriami EPC ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť plný text kapitoly alebo štúdie a titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, poprípade predhovor, záver alebo doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie.

Záznamy bez priložených podkladov sa nedostanú do štatistiky na štátnu dotáciu.

Preto je potrebné, aby autori doručili do knižnice originál práce + fotokópie týchto strán práce:

titulný list a jeho rub; tiráž; obsah; úvod/predslov; záver/doslov; strany s použitou literatúrou; v prípade prác AAA a AAB prvú kapitolu, v prípade prác ABA a ABB, ABC a ABD minimálne prvú a poslednú stranu textu štúdie alebo kapitoly; dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú recenzenti uvedení priamo v práci (dokladovanie recenzného konania sa nevyžaduje, ak práca vyšla v zahraničnom vydavateľstve vedeckej literatúry, ktoré uskutočňuje recenzné konanie a je uvedené v zozname na webovej stránke portálu CREPČ); informácie o autoroch (ak sú v publikácii uvedené); údaj o náklade, ak nie je uvedený v tiráži.

Plné texty publikácií nie sú viditeľné pre neprihláseného používateľa, slúžia len pre potreby VŠ a verifikačného procesu CVTI SR.

Webové stránky vydavateľov, vydavateľské alebo autorské korektúry pred tlačou nie sú akceptované ako plnohodnotné podklady. V prípade podkladov dodaných vo forme URL linku musí byť tento URL link trvalo verejne dostupný, napr. ako odkaz na publikáciu v repozitári, nie URL link na internetovú stránku vydavateľstva, z ktorej môže byť plný text publikácie odstránený alebo presunutý.

Originál práce bude zaradený do fondu Ústrednej knižnice.

 

Vnútorný predpis UK č. 10/2019 o evidencií publikačnej činnosti

Vnútorný predpis PRIF UK č. 4/2020 o evidencii publikačnej činnosti