Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Evidencia publikačnej činnosti


Informácie o evidencii publikačnej činnosti poskytujú:

  Číslo dverí Telefón
PhDr. Miroslava Janetková G-416 02 / 602 96 510
Elena Butková G-415 02 / 602 96 510

Preberanie podkladov na zaevidovanie prác a ohlasov

pondelok - piatok od 9.00 do 12.00

Podklady na zaevidovanie prác a ohlasov do databázy publikačnej činnosti:

Podklady na zaevidovanie prác a ohlasov do databázy publikačnej činnosti (pdf)

Databáza publikačnej činnosti UK:

alis.uniba.sk/search/query

Podľa pokynov z MŠ SR a následne z Centra vedeckotechnických informácii (CVTI SR) vyplýva od 1.1.2010 nasledujúca povinnosť pre autorov a knižnice :

Akademická knižnica zapíše do databázy EPC prácu zaradenú do kategórie :

AAA, AAB = vedecké publikácie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách 

ABA, ABB = štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách

ABC, ABD - kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách 

a pripojí k záznamu o práci pdf súbor, ktorý obsahuje oskenované strany z publikácie, potrebné na identifikáciu práce:

titulný list a jeho rub, tiráž, obsah, použitú literatúru, úvod/predslov, záver/doslov, pripadne výpis z edičného programu vysokej školy/fakulty/ústavu. 

 

Ak je použitá literatúra uvedená v monografii podľa kapitol, skenujú sa strany so zoznamom použitej literatúry z prvých troch kapitol monografie.

Preto je potrebné, aby autori doručili do knižnice originál práce + fotokópie tých strán práce, ktoré sú uvedené vyššie za účelom archivovania podkladov.

Originál práce bude zaradený do fondu Ústrednej knižnice.


Doplnenie údajov na zapísanie do publikácií (pdf)

CVTI SR (bmp)

 

Bibliografická registrácia, kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov:

Vyhlaska_c.456_2012_Z.z._MSVVS_SR_o_centralnom_registri_evidencie_publikacnej_cinnosti_a_centralnom_registri_evid._umeleckej_cinnosti.pdf

Priloha_c.1_k_vyhlaske_c.456_2012_Z.z.pdf

Priloha_c.3_k_vyhlaske_c.456_2012_Z.z..pdf

Priloha_c.4_k_vyhlaske_c.456_2012_Z.z..pdf

 

Vnútorný predpis UK č. 2/2013 o evidencií publikačnej činnosti:

Vnutorny_predpis_UK_c.2_2013__o_evidencii_publikacnej_cinnosti.pdf

 

Internetove_adresy_citacnych_databaz.pdf