Pre študentov

Témy bakalárskych prác

Prihláška na tému bakalárskej práce na Katedre antropológie 2023/2024

Pre prihlásenie sa na tému bakalárskej práce vyplňte formulár Google forms, max. do 5.3.2023 (vrátane).

 

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.          

·     Ženská obriezka - minulosť a súčasnosť

·     Stanovenie postmortem intervalu z kostného tkaniva (zameranie na chemizmus a histológiu kosti)

·     Drogy a liečivá ovplyvňujúce kostné tkanivo z pohľadu forenznej antropológie

·     Evolučné aspekty ľudskej panvy

 

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.    

·        Vzťahová väzba a agresivita v ľudskom správaní 

·        Príčiny a dôsledky opotrebovania ľudského chrupu  

·        Pohrebný rítus v období vrcholného stredoveku a novoveku na našom území 

·        Včasnonovoveké popraviská – potenciál antropologického výskumu

 

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.    

·        Evolúcia chôdze a behu človeka

·        Poranenia orofacialneho skeletu a mechanizmus ich vzniku

·        Stopy bojových poranení na kostre

 

RNDr. Darina Falbová, PhD.      

·        Vzťah medzi zložením tela a prevalenciou predmenštruačného syndrómu

·        Fázy menštruačného cyklu vo vzťahu k parametrom zloženia tela

 

RNDr. Mária Chovancová, PhD.              

·        Dermatoglyfické charakteristiky vo vzťahu k osobnostným črtám jednotlivca (Dermatoglyfický multi-inteligenčný test)

·        Predikcia talentu na šport na základe dermatoglyfických čŕt

 

RNDr. Dominika Laššová            

·        Vplyv mechanických faktorov na vývin a priechodnosť lebkových švov

·        Juvenilná epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti

 

MSc. Simona Sulis         

·        Cigarette smoking relation to bone density loss. A literature review

·        An overview of different physical activities and their impact on bone density increase

 

RNDr. Petra Švábová, PhD.       

·        Tradičné a nové prístupy k obúvaniu (barefoot) a ich vplyv na chôdzu a nohy človeka

·        Využitie umelej inteligencie (AI) vo forenznej antropológii

·        Vývoj a pokroky bezkontaktnej antropometrie

 

Doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.     

·        Impakt obezity a nadváhy na stabilitu DNA

 

RNDr. Eva Štefánková, PhD.  (Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH)

  • Faciálna asymetria u detských pacientov trpiacich torticollis
  • Využitie 3D mofrometrie u pacientov so sklerodermiami

 

 

 

ROZVRH LS 2022/2023

Centrálne prednášky (.doc)

Učebňa B1-529 (.doc)

Učebňa B2-444 (online cvičenia) (.doc)

 

 

SYLABUS PREDNÁŠOK → LS 2022/2023

ANTROPOLÓGIA

Kód tímu v TEAMS: x5pmpk7

Sylabus prednášok (.doc)

 

___________________________________________________________

BIOLÓGIA ČLOVEKA

Kód tímu v TEAMS: 3kl8dg0

Sylabus prednášok (.doc)