Pre študentov

SYLABUS PREDNÁŠOK → ZS 2022/2023

BIOARCHEOLÓGIA

Úvodné stretnutie bude online 21.9.2022 o 17.20 hod. Náplňou budú organizačné pokyny.

   Sylabus prednášok (doc.)

   Podmienky hodnotenia (doc.)

   Kód pre pripojenie do skupiny Teams: a6u388x

   ... pokojne sa prihláste (aj keď nemáte zapísaný tento predmet), ak Vás niektoré prednášky zaujali... :D

!!! Dôležité upozornenie!!!

Milí študenti, keďže niektorí z vás už Bioarcheológiu absolvovali počas bakalárskeho štúdia, vyskytla sa otázka, či si predmet môžete zapísať opakovane na magisterskom stupni. Problém som riešila s pani prodekankou Slaninovou. Podľa študijného poriadku nemôžete za jeden predmet dostať kredity dvakrát. Takže tí z vás, ktorí predmet už absolvovali, nebudú môcť byť hodnotení opakovane. Ak vás témy prednášok zaujali, tak ste na nich samozrejme vítaní, ale známku ani kredity za absolvovanie nedostanete. 

 

APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA

   Sylabus prednášok (pdf.)

   Kód pre pripojenie do skupiny Teams: avp7u4l

 

ANTROPOLÓGIA PRE PEDAGÓGOV

   Sylabus prednášok (doc.)

   Prvá prednáška je 3.11.2022.

   Prednášky prebiehajú prezenčne. Účasť na prednáškach a cvičeniach je povinná.

 

FUNKČNÁ MORFOLÓGIA ČLOVEKA

   Sylabus prednášok (pdf.)

   Sylabus cvičení (pdf.)

 

FYZICKÁ ANTROPOLÓGIA

Sylabus prednášok

   Prednášky prebiehajú prezenčne.

 

 

 

Témy bakalárskych prác na školský rok 2022/2023

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.; benus1uniba.sk

·        Vyhľadávanie pochovaných tiel vo forenznej antropológii a bioarcheológii

·        Rugae pallatinae ako identifikačný znak vo forenznej antropológii

·        Forenzne relevantné traumatické lézie u detí

 

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.; silvia.bodorikovauniba.sk

·        Vzťahová väzba a agresivita v ľudskom správaní

·        Príčiny a dôsledky opotrebovania ľudského chrupu

·        Možnosti rekonštrukcie potravných zvyklostí u historických populácií

·        Pohrebný rítus v období vrcholného stredoveku a novoveku na našom území

 

RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD.; veronika.cernanovauniba.sk

·        Profilovanie a identifikácia talentu u mladých športovcov

·        Strava a jej vplyv na imunitný systém športovcov

·        Alternatívne výživové smery v silovo-rýchlostných športoch

 

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.; michaela.dornhoferovauniba.sk  

·        Arteficiálne zásahy a  deformácie chrupu

·        Deformácie bedrového kĺbu v paleopatologickom kontexte

·        Hodnotenie biologickej príbuznosti jedincov na základe nemetrických znakov

·        Evolúcia chôdze a behu človeka

·        Črty tváre vo vzťahu k atraktivite

 

RNDr. Darina Falbová, PhD.; falbova6@uniba.sk

·        Preferencie indexov obezity v rôznych kultúrach pri hodnotení atraktivity žien

·        Prenatálny stres u človeka

 

RNDr. Mária Chovancová, PhD.; maria.chovancovauniba.sk

·        Podobnosti a odlišnosti dermatoglyfických charakteristík u monozygotných dvojčiat

·        Výskyt a príčina vzniku disociácie papilárnych línií a iných malformácií papilárneho terénu človeka

 

RNDr. Petra Švábová, PhD.; petra.svabovauniba.sk

·        Využitie poznatkov ergonomickej antropológie pri prevencii muskuloskeletálneho diskomfortu v rôznych pracovných polohách

·        Biometrická typológia a identifikácia dvojičiek

 

Doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.lenka.vorobelovauniba.sk

·        Vzťah medzi krvnými skupinami, rizikom SARS‐CoV‐2 infekcie a závažným priebehom ochorenia COVID-19