Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Študijný materiál

Antropológia (I. ročník Bc. biológia a medicínska biológia)

Prednáška

Sylabus prednášok (aktualizuje sa)

Podmienky absolvovania predmetu, vrátane zápočtu z cvičení (aktualizuje sa)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach (.pdf) a Osi a roviny (.pdf)

Podklady k cvičeniam Lebka (.pdf) a Postkraniálny skelet (.pdf)

Slovník latinských pojmov v anatómii   .pdf

 

 

Biológia človeka (pedagógovia)

Prednáška

Sylabus (aktualizuje sa)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach (.pdf) a Osi a roviny (.pdf)

Podklady na cvičenia: Lebka (.pdf) a Postkraniálny skelet (.pdf)

Slovník latinských pojmov v anatómii (.pdf)

 

 

 

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf