Katedra pedológie

english

Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť Katedry pedológie je zameraná predovšetkým na pôdu. Ide o štúdium biologických, chemických a fyzikálnych javov, vlastností a procesov, ktoré v pôde prebiehajú, alebo sa pôdy bezprostredne týkajú. Mikrobiálna a enzymatická aktivita pôd, druhové zastúpenie mikroorganizmov v pôdach, prirodzená a antropogénna degradácia pôdy, kontaminácia a acidifikácia pôdy, infiltrácia vody do pôd, vznik povrchového odtoku a povodní, erózia, vodoretenčná schopnosť pôd, hodnotenie produkčných a mimoprodukčných funkcií pôdy, pedogenéza, klasifikácia pôd, vlastnosti pôdnej organickej hmoty, pozemkové úpravy, hydromelioračné zásahy do krajiny, pôdna mikromorfológia, vzťah pôda-rastlina, geobotanika, štúdium rastlinných spoločenstiev, palynológia a mapovanie pôd; to všetko sú príklady tematických oblastí, v ktorých katedra realizuje výskum a vzdelávanie na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

  miestnosť telefón klapka
Vedúci katedry:      
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Zástupca vedúceho katedry:      
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Tajomník katedry:      
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
Sekretariát:      
Marta Almassyová B2 318 +421 2 60296 662 662
       
Učitelia, vedeckí a odborní pracovníci:      
RNDr. Juraj Balkovič, PhD. B2 317a +421 2 60296 664 664
RNDr. Malvína Čierniková, PhD. B2 12 +421 2 60296 174 174
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Mgr. Peter Hanajík, PhD. B2 322 +421 2 60296 578 578
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD. B2 323 +421 2 60296 550 550
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. B2 319 +421 2 60296 573 573
Mgr. Mária Májeková, PhD. B2 323 +421 2 60296 550 550
Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. B2 126 +421 2 60296 455 455
Doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc. B2 318 +421 2 60296 662 662
Doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD. B2 322 +421 2 60296 173 173
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
       
Interní doktorandi:      
Mgr. Jana Gáfriková B2 317b    
Mgr. Dávid Hriník B2 317b    
Mgr. Zuzana Kriššáková B2 331    
Mgr. Peter Kuric B2 317b    
Mgr. Sanja Nosalj B2 331    
Mgr. Frederik Sekucia B2 317b    
Mgr. Lenka Svobodová B2 317b