Katedra pedológie

english

Chceš pochopiť procesy, ktoré vytvárajú podmienky pre život na Zemi? Ak áno, určite ti príde vhod, keď budeš vedieť niečo o pôde.

Zaujíma ťa problematika životného prostredia? Chceš porozumieť aktuálnym environmentálnym témam a prispieť svojím poznaním k udržateľnému spôsobu života a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov? Dôležitým prírodným zdrojom je pôda, keďže je základom produktivity, biodiverzity, kvality a celkového fungovania terestrických ekosystémov. Pre ochranu životného prostredia a správne rozhodovanie o spôsobe využitia krajiny sú poznatky o pôde kľúčové. Ak chceš vedieť viac, študuj pôdnu ekofyziológiu na PRIF UK.

Nájdi nás na sociálnych sieťach  

O katedre:

Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť Katedry pedológie je zameraná predovšetkým na pôdu. Ide o štúdium biologických, chemických a fyzikálnych javov, vlastností a procesov, ktoré v pôde prebiehajú, alebo sa pôdy bezprostredne týkajú. Funkcie pôdy v ekosystémoch (či už prirodzených alebo pozmenených človekom), mikrobiálna a enzymatická aktivita pôd, diverzita mikroorganizmov v pôdach, kvalita pôdy a jej degradácia, vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie, kontaminácia, acidifikácia a salinizácia (zasolenie) pôdy, infiltrácia vody do pôd, vznik povrchového odtoku a povodní, erózia, vodoretenčná kapacita pôd, dostupnosť vody pre organizmy, vznik a vývoj pôd (pedogenéza), klasifikácia pôd, vlastnosti a funkcie pôdnej organickej hmoty, environmentálny význam procesov organicky a anorganicky viazaného uhlíka v pôde, intenzívna urbanizácia a prekrytie pôdy (soil sealing), pozemkové úpravy, hydromelioračné zásahy do krajiny a ich následky, pôdna mikromorfológia, vzťah pôda-rastlina, geobotanika, rastlinné spoločenstvá (fytocenológia), palynológia, štúdium mokraďných ekosystémov a rašelinísk, mapovanie pôd; to všetko sú príklady tematických oblastí, v ktorých katedra realizuje výskum a vzdelávanie na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

Nazri do laboratória Katedry pedológie PriF UK virtuálne prostredníctvom Google Maps

  miestnosť telefón klapka
Vedúci katedry:      
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 90149 574 574
Zástupca vedúceho katedry:      
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 90149 587 587
Tajomník katedry:      
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 90149 585 585
Sekretariát:      
Marta Almassyová B2 318 +421 2 90149 662 662
       
Učitelia, vedeckí a odborní pracovníci:      
RNDr. Juraj Balkovič, PhD. B2 317a +421 2 90149 664 664
RNDr. Malvína Reiffers Čierniková, PhD. B2 12 +421 2 90149 174 174
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 90149 574 574
Mgr. Zuzana Feketeová, PhD., MSc. B2 12 +421 2 90149 174 174
Mgr. Peter Hanajík, PhD. B2 322 +421 2 90149 578 578
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD. B2 323 +421 2 90149 550 550
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. B2 319 +421 2 60296 573 573
Mgr. Mária Májeková, PhD. B2 323 +421 2 90149 550 550
Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. B2 126 +421 2 90149 340 340
Mgr. Sanja Nosalj, PhD. B2 331 +421 2 60296 592 592
Doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc. B2 318 +421 2 90149 662 662
Doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD. B2 322, B2 338 +421 2 90149 173 173
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 90149 587 587
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 90149 585 585
       
Interní doktorandi:      
Mgr. Monika Benková B2 331 +421 2 60296 592 592
Mgr. Iryna Beikun B2 317b +421 2 60296 385 385
Mgr. Barbara Rózsová B2 317b +421 2 60296 385 385