Výbor Environmentálnej sekcie

VÝBOR ENVIRONMENTÁLNEJ SEKCIE

vedúci sekie: doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

tajomník sekcie: RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

predsedníctvo:
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

rada pre pedagogickú činnosť:
Mgr. Marta Nevřelová, PhD. (predsedkyňa rady)
prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

rada pre vedeckú činnosť:
doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD. (predseda rady)
Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Ján Milička, CSc.
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

čestní členovia environmentálnej sekcie:
prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. (dekan)
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.
prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

zástupcovia študentov nominovaní Študentskou časťou akademického senátu:
Mgr. Lucia Procházková
Bc. Elina Blok
Gabriela Böhmer

Zápisnice z environmentálnej sekcie sa nachádzajú na Sharepointe