Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výbor Environmentálnej sekcie

vedúci sekcie: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. (prodekan)

tajomník sekcie: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

predsedníctvo: doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD., doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc., prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. (vedúci katedier)

rada pre pedagogiku: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Marta Nevřelová, PhD., RNDr. Eva Pauditšová, PhD., doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

rada pre vedu: RNDr. Slavomír Čerňanský, PhD., prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc., doc. RNDr. Ján Milička, CSc.

členovia výboru "bez kresla": profesori ES, doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc.

zástupovia študentov:  podľa nominácie študentskej časti AS PríF UK (OP PríF UK)