Geografická regionalizácia a systematika (1)

Študijné materiály

FALŤAN, V.: Metódy taxonómie. 2012. – Rukopis.   >> .PDF

MIČIAN, Ľ.: Vybrané partie z fyzickogeografickej regionalizácie (Učebné texty). [online]. 2003.   >> .PDF

MINÁR, J. et al.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum vo veľkých mierkach. In: Geografické spektrum, 3. Bratislava: Geo-grafika, 2001. 211 s.   >>  zo stránky Monografie

 

Cvičenia

Na úvod

Základná literatúra na opakovanie z predchádzajúceho štúdia (t. z. minimum pre úspešné absolvovanie cvičení)

Kapitola IV. Prvotná krajinná štruktúra. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: Min. živ. prostr. SR a Banská Bystrica: Slov. agent. život. prostr., 2002. S. 74-122. Dostupné z: http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ (základné fyzickogeografické charakteristiky)

LINKEŠ, V., PESTÚN, V. a DŽATKO, M. (zost.): Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek: Príručka pre bonitáciu poľnohospodárskych pôd. – 3. upr. vydanie. Bratislava: Výsk. ústav pôdozn. a ochr. pôdy, 1996. S. 34-37. Dostupné z: www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/priruckaBPEJ.pdf (elementárne charakteristiky pôdnych typov)

MIČIAN, Ľ.: Všeobecná geoekológia. Bratislava: Geo-grafika, 2008. 88 s. (sústrediť na topickú a chórickú dimenziu, pozrieť si Mossimannove geotopy a ich obrázky a obrázkovú prílohu vzadu)

MIKLÓS, L. a IZAKOVIČOVÁ, Z.: Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska. Bratislava: Ústav kraj. ekol. SAV, Min. život. prostr. SR a Min. škol. SR, 2006. 123 s. + prílohy. (najmä kapitola C – charakteristiky všetkých geoekosystémov Slovenska)

Národné lesnícke centrum. 2012. Základné informácie o lesoch: Lesné spoločenstvá [online]. Dostupné z: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/informacie-o-lesoch/zakladne-informacie-o-lesoch/lesne-spolocenstva/Stranky/default.aspx. Poznámka: Uvedená stránka charakterizuje reálnu vegetáciu.

TREMBOŠ, P., MIČIAN, Ľ., MINÁR, J. a HRADECKÝ, J.: Geoekológia [CD]. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2009. 110 s. (sústrediť na topickú a chórickú dimenziu, pozrieť si Mossimannove geotopy)    >>  zo stránky Učebnice a skriptá


Dôležité!

Na cvičeniach sa predpokladá schopnosť vymenovať a opísať charakteristické geotopy pre ktorúkoľvek časť Slovenska, napr. geomorfologický celok.