Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov - CHEMoUK

CHEMoUK-ovia v lete experimentovali

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

CHEMoUK je aktivita PriF UK zameraná na prácu so stredoškolákmi. Cieľom je podporiť záujem žiakov o prírodovedné predmety, predovšetkým o chémiu. Sústredenie umožňuje chemikom – nadšencom vybudovať si kontakty a vzájomne komunikovať, čo prispieva k vzniku perspektívnej a fungujúcej komunity mladých chemikov.

V januári 2019 sme spustili pilotný ročník korešpondenčného seminára CHEMoUK. V tejto časti seminára riešili stredoškoláci úlohy z kryštalografie, termogravimetrie, chemickej kinetiky, chemického modelovania, biochémie nukleových kyselín, organickej reaktivity, UV-Vis a NMR spektroskopie.

Do pilotného ročníka korešpondenčného seminára sa prihlásilo 92 žiakov z 34 stredných škôl na Slovensku. Na letné sústredenie 2019 postúpilo 16 úspešných riešiteľov. V rámci sústredenia žiaci experimentujú v zrekonštruovaných a moderne vybavených chemických laboratóriách PriF UK. Každému cvičeniu predchádzala popularizačná prednáška z vybraného odboru chémie. Tento rok si účastníci si vyskúšali z materiálovej chémie prípravu jednoduchého solárneho článku, z organickej a anorganickej chémie syntézu a charakterizáciu zlúčenín, z analytickej chémie separáciu potravinárskych farbív pomocou zónovej elektroforézy, z biochémie pokus s hemoglobínom a v rámci teoretickej chémie si odskúšali počítačové modelovanie organických molekúl.

Foto 1: Účastníci 1. ročníka sústredenia CHEMoUK
Foto 2: Cvičenie z anorganickej chémie – syntéza komplexov Cu2+
Foto 3: Cvičenie z anorganickej chémie – syntéza komplexov Cu2+
Foto 4: Cvičenie z anorganickej chémie – syntéza komplexov Cu2+ - vyhodnocovanie experimentu
Foto 5: Cvičenie z materiálovej chémie – príprava jednoduchého solárneho článku
Foto 6: Cvičenie z materiálovej chémie – príprava solárneho článku – nanášanie vrstvy TiO2
Foto 7: Cvičenie z materiálovej chémie – zapájanie solárneho článku s farbivom izolovaným z černíc a testovanie účinnosti článku pri svetle v laboratóriu
Foto 8: Cvičenie z materiálovej chémie – testovanie účinnosti solárneho článku pod silným zdrojom svetla
Foto 9: Cvičenie z organickej chémie – riešenie príkladov z NMR spektier neznámych zlúčenín
Foto 10: Cvičenie z organickej chémie – riešenie príkladov z NMR spektier neznámych zlúčenín
Foto 11: Cvičenie z organickej chémie – haloformová reakcia s neúplnou konverziou
Foto 12: Cvičenie z organickej chémie – haloformová reakcia s neúplnou konverziou – separácia a izolácia produktu a nezreagovaného ketónu