Systematická biológia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD., funkčné miesto docent, [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Vďačný, Dr.rer.nat.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.  [portál VŠ]  

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie, alebo pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ťažisko štúdia je zamerané na získanie primeraných  odborných vedomostí z fylogenézy, taxonomického postavenia, ekológie a ochrany organizmov. Absolvent si osvojí  aj základné vedomosti  z ostatných biologických disciplín, ako sú antropológia, genetika, molekulárna biológia, fyziológia rastlín a živočíchov, evolučná biológia, ktoré dotvárajú jeho profesionálny profil. Získa primeraný prehľad o biodiverzite a jej ochrane, o evolučnom vývoji organizmov, ako aj o ekologických procesoch fungujúcich na rôznych úrovniach života. Je schopný orientovať sa v celosvetovom systematickom postavení fauny a flóry, má prehľad o informačných zdrojoch z tejto problematiky a s ich pomocou je schopný identifikovať  na požadovanej  úrovni druhy fauny a flóry Slovenska, prípadne ďalších biogeografických oblastí. Má základné znalosti o našich a medzinárodných legislatívnych normách potrebných pre prácu v oblasti ochrany prírody. Ovláda metódy štúdia a spracovania živých prírodnín (najmä pre potreby identifikácie  a základnej konzervácie), metódy zberu biologického materiálu v teréne, odberu vzoriek, dokumentácie fauny a flóry, laboratórneho spracovania biologického materiálu a rekonštrukcie fylogenetických vzťahov. Vzhľadom k zastúpeniu niektorých predmetov experimentálnych biologických odborov v študijnom pláne (genetika, molekulárna biológia a ich metódy) má absolvent prehľad aj o laboratórnych postupoch používaných pri štúdiu genetickej diverzity organizmov. Po skončení štúdia je schopný spolupracovať v odbornom kolektíve pri riešení vedeckých problémov a ich presadzovaní do praxe. 

Uplatniteľnosť

Prevažná väčšina absolventov bakalárskeho programu Systematická biológia pokračuje v magisterskom, príp. aj v doktorandskom štúdiu v programoch zoológia, botanika a biológia (zameranie na ekológiu). Ich následné úspešné uplatnenie sa v praxi je preto výsledkom celého štúdia, nie len bakalárskeho.
Absolventi študijného programu Systematická biológia sa môžu uplatniť v štátnej správe, verejnej správe, vedeckých inštitúciách a mimovládnych organizáciách, napr. Slovenská akadémia vied, Štátna ochrana prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo pôdohospodárstva, Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum a iné prírodovedné múzeá na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovakia, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Ochrana dravcov a sov na Slovensku a iné mimovládne organizácie zamerané na ochranu prírody. Mnohí absolventi si tiež zakladajú živnosť, pracujú ako nezávislí profesionáli pri monitoringu bioty a podieľajú sa na posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).