Medicínska biológia

Študijný plán

Vyučujúci

sp_MB-AN  antropológia
sp_MB-BT  biotechnológie
sp_MB-FZ  fyziológia živočíchov
sp_MB-GE  genetika
sp_MB-MB  molekulárna biológia
sp_MB-MI  mikrobiológia
sp_MB-VI  virológia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD. funkčné miesto docent [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD. [portál VŠ]

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Študijný program Medicínska biológia zahŕňa znalosti týkajúce sa živých organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo). Zaoberá sa anatómiou a morfológiou, biotechnológiou, fyziológiou, genetikou, imunológiou, mikrobiológiou a virológiou, a molekulárnou biológiou. Vedomosti absolventa sa následne rozširujú o znalosti aplikovaných biologických vied, s presahom do príbuzných prírodovedných disciplín, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku biomedicínskemu a biotechnologickému výskumu.

Absolvent študijného programu:
- získa a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie v biológii,
- vie ich používať pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu,
- je schopný pochopiť súvislosti medzi biológiou a ďalšími prírodovednými odbormi,
- dokáže používať metódy biologických a niektorých chemických vedných disciplín,
- je spôsobilý pracovať s prístrojmi a materiálom používanom v základnom a aplikovanom biologickom  výskume,
- dokáže analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume
- na základe získaných údajov navrhnúť možné riešenie problému,
- dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu,
-  je schopný organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast,
-  dokáže udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom vývoji,
- je spôsobilý komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva, diagnostických laboratóriách, v rezortoch školstva (vysoké, stredné i základné školy) ako aj životného prostredia, či akademickej sféry (verejné a súkromné výskumné a vývojové pracoviská). Pripravení sú tiež splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií ako aj súkromné sektora vyžadujúcich prácu prednostne v laboratóriách orientovaných na biomedicínsky ako aj výskumno-technologický výskum, pričom sa môžu uplatniť aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy ako aj v súkromných firmách.