Biológia

Študijné plány

Študijný plán - všeobecné predmety

Študijný plán - povinne voliteľné predmety pre zameranie bakalárskej práce:

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. funkčné miesto docent  [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.  [portál VŠ

 

Prehľad vyučujúcich:
Vyučujúci

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Študijný program biológia zahŕňa znalosti týkajúce sa živých organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo, ekosystém). Zaoberá sa anatómiou, morfológiou, dedičnosťou, metabolizmom, fyziológiou, správaním, vývojom a systematickým rozdelením živých organizmov vrátane človeka. Vedomosti absolventa sa následne rozširujú o znalosti aplikovaných biologických vied, s presahom do príbuzných prírodovedných disciplín, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako integrovaného celku.

Absolvent má komplexné všeobecné vedomosti v študijnom odbore biológia, ako aj poznatky z viacerých chemických odborov a príbuzných vedných disciplín. Absolvent je schopný aplikovať poznatky a riešiť problémy zamerané na základný biologický výskum a praktické úlohy aplikovanej biológie. Má praktické a metodologické vedomosti o metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo, ekosystém). Dokáže posudzovať a synteticky spracovávať poznatky zo základných biologických vedných disciplín (botanika, zoológia, mikrobiológia, virológia, genetika, molekulárna biológia, evolučná biológia, fyziológia živočíchov a rastlín, antropológia, ekológia, etológia), ako aj poznatky z niektorých chemických odborov a príbuzných prírodovedných disciplín. Absolvent má dostatočné teoretické vedomosti, aby pochopil podstatné fakty v biológii, ktoré dokáže tvorivo aplikovať pri riešení čiastkových úloh základného a aplikovaného výskumu. Vie identifikovať súvislosti medzi biologickými vednými disciplínami a ďalšími prírodovednými odbormi. Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Dokáže tvorivo pracovať s prístrojovou technikou a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume a analyzovať nadobudnuté údaje matematicko – štatistickými metódami. Je
schopný efektívne pracovať ako člen tímu a koordinovať pracovný kolektív na primeranom stupni riadenia. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii metódy logickej a metodologickej analýzy a riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Dokáže prezentovať získané vedomosti z oblasti biológie širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti, a to aj v cudzom jazyku.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva, životného prostredia, v rezorte kultúry (múzeá) a školstva (vysoké, stredné i základné školy), či akademickej sféry (verejné a súkromné výskumné a vývojové pracoviská). Pripravení sú tiež splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúcich prácu v  teréne,  predovšetkým v environmentálne - ekologicky orientovaných pracoviskách, a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.