Inžinierska geológia a hydrogeológia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.  funkčné miesto profesor,  [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. David Krčmář, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania
    
    Hlavným cieľom vzdelávania v rámci magisterského študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia je pripraviť absolventov, ktorí majú rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti hneď v dvoch aplikovaných geologických odboroch, a tým im uľahčiť uplatnenie na trhu práce. Cieľom vzdelávania je sprostredkovať študentom najnovšie poznatky v oboch odboroch s dôrazom na dôsledné poznanie geologického prostredia a vzájomnú interakciu aktivít človeka s geologickým prostredím a s uvedomením si následkov činnosti človeka. Cieľom štúdia je aj ukázať študentom všetky aspekty teórie, princípy, metodológiu a prax v odboroch a viesť ich k samostatnej inžinierskogeologickej alebo hydrogeologickej výskumnej činnosti i k nadobudnutiu praktických zručností.
    
    Absolvent magisterského stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore inžinierska geológia a hydrogeológia ovláda vedecké metódy výskumu v inžinierskej geológii a v hydrogeológii, ako aj  metódy prieskumu aplikovateľné v praxi. V rámci štúdia sa študent výberom témy svojej diplomovej práce špecializuje buď na inžiniersku geológiu, alebo na hydrogeológiu. Študijný program umožňuje absolventom získať poznatky nevyhnutné pre racionálne vyžívanie geologického prostredia, pre prípravu geologických podkladov na výstavbu s rešpektovaním štruktúrno-geologických a fyzikálno-mechanických vlastností geologického prostredia, ako aj pre posudzovanie environmentálnych vplyvov stavebných zásahov do geologického prostredia (proces EIA). Poznatky z oblasti hodnotenia kvality horninových masívov uplatní absolvent pri posudzovaní ich stability, pri posudkoch vhodnosti situovania a inžinierskogeologických podmienok realizácie povrchových a podzemných stavieb a možnosti získavania stavebných materiálov. Pozná špecifické požiadavky povrchových a podzemných stavieb na geologické podmienky v mieste ich situovania a má vedomosť o regionálnych inžinierskogeologických pomeroch na území Slovenska. Dôležitou súčasťou spektra vedomostí absolventa sú poznatky o hodnotení a prognózovaní geodynamických javov (svahové pohyby, erózia, sufózia, povodne, sucho,...) z hľadiska podmienok využívania územia a jeho ochrany, ako aj poznatky o monitorovaní geologických faktorov životného prostredia, najmä geologických hazardov. Absolvent bude mať prehľad o možnostiach prevencie pred geohazardmi a sanácie postihnutých území. Absolventi získajú najnovšie poznatky o spôsoboch výskumu a hodnotenia výskytu, množstiev a kvality obyčajných podzemných vôd, spôsobe ich racionálneho využívania v rôznych druhoch geologického prostredia (vodné zdroje v aluviálnych náplavoch, krasové vody, vody puklinového prostredia kryštalinika a neovulkanitov) a ochrany v závislosti od zmeny kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov. Sú pripravení na formulovanie návrhov a realizáciu sanačných opatrení na zastavenie šírenia znečistenia (kontaminačná hydrogeológia). Získajú poznatky o výskyte, množstvách a vlastnostiach minerálnych a geotermálnych vôd, ktoré môžu uplatniť pri návrhu na ich zachytenie, vyžívanie a monitorovanie prípadných zmien počas exploatácie zdrojov. V oblasti inžinierskej geológie sú absolventi schopní analyzovať a jasne formulovať poznatky o geologickom prostredí na úrovni regionálneho výskumu (mapovanie) i prieskumu staveniska, dokážu pripraviť projekt prieskumných prác, zvoliť vhodné metódy prieskumu, posúdiť základovú pôdu podľa výsledkov terénnych a laboratórnych výsledkov prieskumu a odporúčať spôsoby zakladania rôznych druhov stavieb, dokážu posúdiť kvalitu stavebných nerastných surovín podľa účelu použitia (stavebný a dekoračný kameň, kamenivo, tehliarske suroviny, konštrukčné materiály násypov a pod.), ako aj hodnotiť geohazardy a v spolupráci s geotechnikom navrhovať preventívne a sanačné opatrenia. V oblasti hydrogeológie sú absolventi schopní samostatne riešiť odborné problémy spojené s vyhľadávaním, návrhom zachytenia a využívania obyčajných, minerálnych a geotermálnych vôd. Získané teoretické vedomosti a praktické skúsenosti im umožnia rozvíjať metódy sledovania a hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností prírodných vôd, modelovania prúdenia podzemných vôd a transportu znečistenia, prognózovania a riešiť úlohy v oblasti prieskumu znečistenia podzemných vôd, navrhovať systém ich ochrany, preventívne a sanačné opatrenia. Inžinierskogeologické i hydrogeologické poznatky využijú absolventi rovnakou mierou aj pri výkone odborného dohľadu pri sanácii starých environmentálnych záťaží.

    Absolvent vie s vysokým stupňom samostatnosti riešiť vedecké a praktické problémy spojené s inžinierskou geológiou a hydrogeológiou. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je schopný na vysokej odbornej úrovni prezentovať výsledky vlastnej práce pred odborným publikom, vrátane prezentácie vo svetovom jazyku. Absolvent je schopný samostatne pracovať s domácou a cudzojazyčnou odbornou literatúrou. Na základe kritickej analýzy odborných textov dokáže  formulovať závery a interpretácie a dokáže tiež formulovať závery a odporúčania na základe vlastného výskumu. Interdisciplinárny charakter interakcie geologického prostredia a technických/stavebných zásahov doň predurčuje absolventov na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj praktických hospodársko-spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

Uplatniteľnosť

Absolventi študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia sa doteraz úspešne uplatnili v akademickej sfére ako samostatní vedeckí pracovníci alebo odborní asistenti, tiež vo sfére verejnej správy, ktorú predstavujú inštitúcie ako Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, š. p., častokrát vo vedúcich funkciách. Viacerí absolventi druhého stupňa štúdia pracujú v štátnej správe, priamo na Ministerstve životného prostredia a rezortných inštitúciách, ako je Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody, Inšpekcia životného prostredia, a na environmentálnych oddeleniach samospráv a oddeleniach územného plánovania. Absolventi sú veľmi žiadaní a uplatňujú sa i v súkromnom sektore – vo firmách s geologickým, banským, geotechnickým, hydrogeologickým a environmentálnym zameraním – ako napríklad Envigeo, a. s., GeoSlovakia, s. r. o., Hess-Comgeo, a. s.., INGEO a. s., GEOFOS s.r.o., Dekonta Slovensko, s. r. o., prípadne vo firmách produkujúcich stavebné materiály, napr. Danucem, a. s.,  a mnohých ďalších. Rovnako tak sa uplatnili aj v rámci vodárenských firiem, ktoré zabezpečujú dodávky pitnej vody pre obyvateľov Slovenska, ako aj v sektore kúpeľníctva a využívania termálnych vôd. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že absolventi študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia  sú na pozíciách dôležitých pre hospodárstvo a spoločnosť, častokrát vo vedúcich pozíciách, či už v štátnej, verejnej alebo súkromnej sfére.