Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác na rok 2021/2022

Chemické prvky súvisiace s dopravou v pôdach pri cestných komunikáciách - výskyt, distribúcia a mobilita

vedúci: prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Anotácia: Cieľom témy dizertačnej práce je stanovenie obsahov stopových prvkov, najmä kovov a polokovov v pôdach z blízkeho okolia ciest a križovatiek za účelom zistenia súčasného stavu kontaminácie týchto pôd. Určenie stabilných izotopov olova (Pb) v pôdach pomôže pri presnejšej identifikácii zdrojov Pb a niektorých ďalších kovov. Prostredníctvom sekvenčných extrakcií vybraných pôdnych vzoriek sa stanoví geochemická frakcionácia stopových prvkov v jednotlivých komponentoch pôd a zhodnotí tak ich potenciálna mobilita. Cieľom bude tiež zhodnotiť vplyv vybraných dopravných faktorov, napr. intenzita dopravy, vek cestných komunikácií, vzdialenosť a rýchlosť na pozorované obsahy stopových prvkov v pôdach. Posledným cieľom dizertačnej práce bude stanovenie obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v pôdach, pretože primárnych zdrojom týchto škodlivých organických zlúčenín je motorová doprava.

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva SR pomocou rekarbonizácie pitnej vody

vedúci: Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc

konzultant: Mgr. Veronika Cvečková, PhD.

Anotácia: Predmetom dizertačnej práce je aplikácia výsledkov medicínsko-geochemického štúdia podzemných vôd pri úprave pitných vôd vo vybraných vodárenských zdrojoch. V dvoch obciach SR budeme zvyšovať obsah Ca a Mg v pitnej vode. Následne budeme sledovať pomocou merania pružnosti ciev, či dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu, hlavne či dochádza k zníženiu arteriálneho veku ciev obyvateľov, ktorí začali konzumovať pitnú vodu obohatenú o Ca a Mg.

 

Geochemické podmienky stabilizácie a remobilizácie metaloidov v kontaminovaných substrátoch environmentálnych záťaži

vedúci: Doc. RNDr. Ján Milička, CSc.

konzultant: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Anotácia: Cieľom práce je definovanie geochemických podmienok stabilizácie a potenciálnej remobilizácie vybraných anorganických kontaminantov (metaloiodov) v prostredí pevných fáz deponovaných odpadov a kontaminovaných pôd na modelových lokalitách environmentálnych záťaží. Experimentálne a in-situ štúdium podmienok stabilizácie kontaminantov a minerálnych fáz v pôdnych substrátoch sú nevyhnutnou podmienkou pre potenciálnu aplikáciu v inovatívnych metódach sanácie kontaminovaných oblastí.

Využitie modelovania pri geochemickom hodnotení monitorovania environmentálnych záťaží

vedúci: RNDr. Igor Slaninka, PhD.

konzultant: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

                     RNDr. Jozef Kordík, PhD.

Anotácia: Modelovanie, a zvlášť numerické, predstavuje významný nástroj pri riešení problémov v geológií. Podobne je významné aj pri riešení otázok vznikajúcich pri hodnotení geochemických procesov v problematike environmentálnych záťaží. Kontaminované horninové prostredie predstavuje zložitý systém, pozostávajúci z množstva zložiek a procesov v ňom prebiehajúcich. Význam hodnotenia a prípadnej predikcie správania sa tohto systému je vzhľadom na aktuálnu spoločenskú požiadavku  veľmi vysoký. V rámci témy sa bude riešiť uplatnenie a význam modelovania pri hodnotení geochemických procesov prebiehajúcich v znečistenom horninovom prostredí. Pri realizácií témy budú využité možnosti a údaje získané pri riešení projektov monitorovania, prieskumov a sanácií environmentálnych záťaží na Slovensku.

Sanácia ropného znečistenia horninového prostredia procesmi bioaugmentácie a podporovanej biostimulácie in-situ na modelovej lokalite

vedúci: Doc. RNDr. Ján Milička, PhD.

konzultant: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Anotácia: Ťažiskom dizertačnej práce bude aplikácia inovatívnych sanačných postupov pri sanácii ropného znečistenia horninového prostredia in-situ na modelovej lokalite. Štúdium geochemických podmienok životného prostedia na lokalite sú kľúčové pre úspešné aplikovanie bioremediačných metód (bioaugmentácia a podporovaná biostimulácia) pri odstraňovaní organického znečistrenia z podzemných vôd a horninového prostredia.  Súčasťou dizertačnej práce bude realizácia laboratórnych experimentov pre optimalizáciu podmienok realnej sanácie pomocou bioremedácie a charakteristika indikátorov biordegradácie organických uhľovodíkov v čase.