Témy bakalárskych prác

Témy bakalárskych prác na rok 2021/2022

Prístupnosť "urbánnych" prvkov (Cd, Cu, Pb a Zn) z pôdy do človeka

vedúci: prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Anotácia: Pôda sa do tela človeka dostáva rôznymi expozičnými cestami. Keď je už prítomná, reaguje s ľudskými šťavami a dochádza v tele k uvoľňovaniu toxických stopových kovov nakoniec až do krvného riečišťa. Takto môžu negatívne ovplyvňovať zdravie človeka, pričom bioprístupnosť je definovaná pôdnymi vlastnosťami.

Urbánna geochémia polycyklických aromatických uhľovodíkov v pôdach pri cestných komunikáciách

vedúci: prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Anotácia: Polycyklické aromatické uhľovodíky sú bežnou skupinou organických znečisťujúcich látok súvisiacich s dopravou s veľmi škodlivými účinkami na zdravie. Témou bakalárskej práce je sumarizovať poznatky o ich zdrojoch v pôde v blízkosti ciest, o ich výskyte a horizontálnej i vertikálnej distribúcii s dôrazom na rôzne činitele, ktoré majú na to vplyv.

Inovatívne metódy pre remediáciu pôd environmentálnych záťaží

vedúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Anotácia: Predmetom bakalárskej práce je rešeršný prehľad moderných a inovatívnych prístupov pri odstraňovaní znečisťujúcich látok rôzneho pôvodu v pôdnych substrátov so zameraním na udržateľné postupy.

Aplikácia kombinovaných sorpčných materiálov pri pasívnom čistení podzemných vôd

vedúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Anotácia: Predmetom bakalárskej práce je rešeršný prehľad inovatívnych metód pri pasívnom odstraňovaní znečisťujúcich látok z podzemných vôd so zameraním na geochemické bariéry a aplikáciu sorpčných materiálov rôznej povahy.

Výskyt a správanie sa perfluórovaných uhľovodíkov (PFC) v životnom prostredí

vedúci: Mgr. Roman Tóth, PhD.

Anotácia: Perfluórované uhľovodíky (PFC) sú syntetické látky vyskytujúce sa v životnom prostredí. Patria medzi stabilné a nereaktívne látky s nízkym akútnym rizikom pre životné prostredie, ale z dlhodobého hľadiska sa PFC javia ako značne rizikové. Témou bakalárskej práce je sumarizovať poznatky o ich vlastnostiach, zdrojoch a správaní sa v životnom prostredí.

Aktuálna problematika lokalít znečistených PHM (pohonnými hmotami a mazivami) na Slovensku

vedúci: Mgr. Juraj Macek, PhD.

Anotácia: Zhodnotenie ropných látok (PHM a mazív) z hľadiska ich zloženia a vplyvu na životné prostredie. Realizácia prehľadu aktuálneho stavu znečistených lokalít na Slovensku ako aj možností odstránenia znečistenia.

Zdroje a charakter znečistenia podzemných vôd v urbánnom prostredí Bratislavy (prípadne iných aglomerácii Slovenska)

vedúci: Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Anotácia: Charakteristika kontaminantov typických pre podzemné vody v urbánnom prostredí Bratislavy, alebo inej mestskej aglomerácie na území Bratislavy. Prehľad ich zdrojov, distribúcie, ako aj sanačných metód na ich odstraňovanie.

Lišajníky a machy ako akumulačné bioindikátory organických polutantov (POPs)

vedúci: Mgr. Viktória Krajanová

Anotácia: Bakalárska práca je založená na spísaní literárneho prehľadu z dosiaľ publikovaných prác v zahraničných časopisoch zameraných na problematiku využitia lišajníkov a machov pri štúdiu distribúcie vybraných POPs v životnom prostredí.

Chemická stabilizácia anorganických kontaminantov v pôdach environmentálnych záťaží

vedúci: Mgr. Tomáš Faragó, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na rešeršné spracovanie štúdií o chemickej stabilizácii vybraných kontaminantov v pôdnom substráte environmentálnych záťaží. Súčasne bude rozpracovaný pohľad na výhody a nevýhody aplikácie častíc ako nanoželezo (nZVI), amorfný mangán (AMO), BioChar a ich modifikácii (AMOChar) z hľadiska ich dlhodobej stability v pôdach a efektivity stabilizácie kontaminantov.

Zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky v závislosti od rôznych obsahov Ca a Mg v pitnej vod

vedúci: Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.

Anotácia: Vápnik a horčík sú dôležité biogénne prvky. V práci sa bude hodnotiť vplyv,  nízkych obsahov Ca a Mg v pitných vodách na jednotlivé ochorenia, najmä  na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, no taktiež na tráviacu a dýchaciu sústavu.