Jana HAVRANOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

...

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

...

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

...

Magisterské štúdium:

....

Výskum a jeho aplikácia

...