Jana HAVRANOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

...

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA 1/0356/23: Odstraňovanie kovov a rádionuklidov z vôd a tuhých substrátov procesmi biosorpcie, biolúhovania a biomineralizácie

VEGA 1/0255/23: Cestná sieť ako líniový prvok pre migráciu a šírenie organizmov v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy

Pedagogika

Bakalárske štúdium:

Environmental Studies

Global Environmental Problems (1/Z, 4 kredity, povinný predmet)

Magisterské štúdium:

Ekológia a ochrana životného prostredia

Ekológia urbánnej krajiny (2/Z, 3 kredity, povinný predmet) 

Víno a ekológia (2/Z, 4 kredity, voliteľný predmet)

Výskum a jeho aplikácia

V rámci doktorandského štúdia sa zameriavam na štúdium biomobilizácie a mikrobiálneho odstraňovania chemických prvkov a rádionuklidov z odpadových materiálov.