Laboratórium heterocyklov

Náš výskum je zameraný na návrh, syntézu a štúdium heterocyklických zlúčenín (konkrétne derivátov benzotiazolu) s nelineárno-optickými vlastnosťami. Príťažlivosť takéhoto typu zlúčenín spočíva v možnosti ich využitia v rôznych oblastiach optoelektroniky: modifikácia frekvencie laserového žiarenia, organické polovodiče, OLED-diódy, fotodynamická terapia rakoviny, atď.
Boli vyvinuté originálne metódy syntézy nových benzotiazolových derivátov s dipolárnou, kvadrupolárnou a oktupolárnou symetriou. Pripravené zlúčeniny vykazujú zvýšenú nelineárno-optickú odozvu a vysoké hodnoty účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie. Efektívna štruktúra molekúl je navrhovaná na báze kvantovo-chemických výpočtov. Špeciálne laserove merania optoelektrických vlastností sú realizované v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave, s Univerzitou v Leuwene (Belgicko) a s Univerzitou v Patrase (Grécko).

ČLENOVIA

Pedagogickí a výskumní pracovníci
Prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc. - emeritný profesor
Doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.
PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Mgr. Andrea Martinická, PhD. (rod. Fülöpová)

PhD. študenti

 

Mgr. študenti

 

Bc. študentiBývalí členovia a spolupracovníci
RNDr. Mária Michálková Nečedová, PhD.
Mgr. Alexandra Čibová, PhD.
Ing. Kristína Plevová, PhD.
RNDr. Dušan Loos, CSc.
Mgr. Veronika Hrobáriková, PhD.
Mgr. Peter Hrobárik, PhD.
Mgr. Marek Cigáň, PhD.
Mgr. Branislav Horváth, PhD.
RNDr. Peter Gajdoš, PhD.

PUBLIKÁCIE

Publikácie od roku 2000

 

45. Noskovičova, E., Lorenc, D., Magdolen, P., Sigmundová, I., Zahradník, P., Velič, D. Broadband two-photon absorption cross sections of benzothiazole derivatives and benzobisthiazolium salts (2018) Chemical Physics Letters, 700, pp. 22-26.
DOI: 10.1016/j.cplett.2018.03.075

44. Čibová, A., Martinická, A., Magdolen, P., Zahradník, P., Cigáň, M., Uherek, M., Chorvát, D. Dicationic and monocationic benzobisthiazolium salts as potential NLO chromophores (2018) Dyes and Pigments, 149, pp. 597-611.
DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.11.015

43. Danko, M., Hrdlovič, P., Martinická, A., Benda, A., Cigáň, M. Spectral properties of ionic benzotristhiazole based donor-acceptor NLO-phores in polymer matrices and their one- and two-photon cellular imaging ability (2017) Photochemical and Photobiological Sciences, 16 (12), pp. 1832-1844.
DOI: 10.1039/c7pp00239d

42. Michálková Nečedová, M., Martinická, A., Magdolen, P., Novakova, V., Zahradník, P. Phthalocyanine-triphenylamine dyads: Synthesis, electrochemical, spectral and DFT study (2017) Dyes and Pigments, 141, pp. 448-456.
DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.02.025

41. Nečedová, M.M., Magdolen, P., Fülöpová, A., Cigáň, M., Zahradník, P., Filo, J. Synthesis, electrochemical, spectral and DFT study of novel thiazole-annelated subphthalocyanines with inherent chirality (2016) Dyes and Pigments, 130, pp. 24-36.
DOI: 10.1016/j.dyepig.2016.03.001

40. Hricovíniová, Z., Hricovíni, M., Brezová, V., Magdolen, P. New series of N-aryl- and N-heteroaryl-d-glucuronamides as potential anticancer agents: Synthesis and spectroscopic analysis (2016) Tetrahedron Asymmetry, 27 (7-8), pp. 361-368.
DOI: 10.1016/j.tetasy.2016.02.015

39. Nečedová, M., Magdolen, P., Novakova, V., Cigáň, M., Vlčková, S., Zahradník, P., Fülöpová, A. Synthesis and Photophysical, Electrochemical and Theoretical Study of Thiazole-Annelated Phthalocyanines (2015) European Journal of Organic Chemistry, 2015 (32), pp. 7053-7068.
DOI: 10.1002/ejoc.201500785

38. Čibová, A., Magdolen, P., Fülöpová, A., Kožíšek, J., Cigáň, M., Zahradník, P. Push-pull molecular structures based on angular benzobisthiazolium acceptor: Synthesis, photophysical properties and theoretical studies (2015) Tetrahedron, 71 (2), pp. 315-323.
DOI: 10.1016/j.tet.2014.11.047

37. Fakis, M., Hrobárik, P., Yushchenko, O., Sigmundová, I., Koch, M., Rosspeintner, A., Stathatos, E., Vauthey, E. Excited state and injection dynamics of triphenylamine sensitizers containing a benzothiazole electron-accepting group on TiO2 and Al2O3 thin films (2014) Journal of Physical Chemistry C, 118 (49), pp. 28509-28519.
DOI: 10.1021/jp509971q

36. Fülöpová, A., Magdolen, P., Károlyiová, M., Sigmundová, I., Zahradník, P. Unsymmetrical benzotristhiazole: A new electron-withdrawing core for octupolar chromophores (2013) Journal of Heterocyclic Chemistry, 50 (3), pp. 563-567.
DOI: 10.1002/jhet.1530

35. Čibová, A., Magdolen, P., Fülöpová, A., Zahradník, P. Conjugated push-pull salts derived from linear benzobisthiazole: Preparation and optical properties (2013) Chemical Papers, 67 (1), pp. 110-116.
DOI: 10.2478/s11696-012-0251-2

34. Fülöpová, A., Magdolen, P., Sigmundová, I., Zahradník, P., Rakovský, E., Cigáň, M. Benzotristhiazole based chromophores for nonlinear optics (2012) Journal of Molecular Structure, 1027, pp. 70-80.
DOI: 10.1016/j.molstruc.2012.06.018

33. Hrobárik, P., Hrobáriková, V., Sigmundová, I., Zahradník, P., Fakis, M., Polyzos, I., Persephonis, P. Benzothiazoles with tunable electron-withdrawing strength and reverse polarity: A route to triphenylamine-based chromophores with enhanced two-photon absorption (2011) Journal of Organic Chemistry, 76 (21), pp. 8726-8736.
DOI: 10.1021/jo201411t

32. Cigáň, M., Gáplovský, A., Sigmundová, I., Zahradník, P., Dědic, R., Hromadová, M. Photostability of D-π-A nonlinear optical chromophores containing a benzothiazolium acceptor (2011) Journal of Physical Organic Chemistry, 24 (6), pp. 450-459.
DOI: 10.1002/poc.1782

31. Hrobárik, P., Sigmundová, I., Zahradník, P., Kasák, P., Arion, V., Franz, E., Clays, K. Molecular engineering of benzothiazolium salts with large quadratic hyperpolarizabilities: Can auxiliary electron-withdrawing groups enhance nonlinear optical responses? (2010) Journal of Physical Chemistry C, 114 (50), pp. 22289-22302.
DOI: 10.1021/jp108623d

30. Cigáň, M., Gáplovský, A., Gajdoš, P., Magdolen, P., Zahradník, P., Vetríková, Z. Photophysical properties and photostability of novel benzothiazole-based D-π-A-π-D systems (2010) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 77 (5), pp. 984-993.
DOI: 10.1016/j.saa.2010.08.035

29. Zahradník, P., Magdolen, P., Zahradník, P. Thiazolo[4,5-d]thiazole - A new domain for potential optoelectronic application (2010) Tetrahedron Letters, 51 (44), pp. 5819-5821.
DOI: 10.1016/j.tetlet.2010.08.110

28. Hrobáriková, V., Hrobárik, P., Gajdoŝ, P., Fitilis, I., Fakis, M., Persephonis, P., Zahradník, P. Benzothiazole-based fluorophores of donor-π-acceptor-π-donor type displaying high two-photon absorption (2010) Journal of Organic Chemistry, 75 (9), pp. 3053-3068.
DOI: 10.1021/jo100359q

27. Batova, M., Klobucnikova, V., Oblasova, Z., Gregan, J., Zahradnik, P., Hapala, I., Subik, J., Schüller, C. Chemogenomic and transcriptome analysis identifies mode of action of the chemosensitizing agent CTBT (7-chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazine) (2010) BMC Genomics, 11 (1), art. no. 153.
DOI: 10.1186/1471-2164-11-153

26. Gajdoš, P., Magdolen, P., Zahradník, P., Foltínová, P. New conjugated benzothiazole-N-oxides: Synthesis and biological activity (2009) Molecules, 14 (12), pp. 5382-5388.
DOI: 10.3390/molecules14125382

25. Zajac, M., Hrobárik, P., Magdolen, P., Foltínová, P., Zahradník, P. Donor-π-acceptor benzothiazole-derived dyes with an extended heteroaryl-containing conjugated system: synthesis, DFT study and antimicrobial activity (2008) Tetrahedron, 64 (46), pp. 10605-10618.
DOI: 10.1016/j.tet.2008.08.064

24. Franz, E., Harper, E.C., Coe, B.J., Zahradnik, P., Clays, K., Asselberghs, I. Benzothiazoliums and pyridiniums for second-order nonlinear optics (2008) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 6999, art. no. 699923.
DOI: 10.1117/12.781194

23. Sigmundová, I., Zahradník, P., Magdolen, P., Bujdáková, H. Synthesis and study of new antimicrobial benzothiazoles substituted on heterocyclic ring (2008) Arkivoc, 2008 (8), pp. 183-192.
DOI: 10.3998/ark.5550190.0009.815

22. Hrobárik, P., Horváth, B., Sigmundovà, I., Zahradník, P., Malkina, O.L. The impact of the π-electron conjugation on 15N, 13C and 1H NMR chemical shifts in push-pull benzothiazolium salts. Experimental and theoretical study (2007) Magnetic Resonance in Chemistry, 45 (11), pp. 942-953.
DOI: 10.1002/mrc.2074

21. Benková, Z., Černušák, I., Zahradník, P. Electric properties of formaldehyde, thioformaldehyde, urea, formamide, and thioformamide - Post-HF and DFT study (2007) International Journal of Quantum Chemistry, 107 (11), pp. 2133-2152.
DOI: 10.1002/qua.21399

20. Sigmundová, I., Zahradník, P., Loos, D. Synthesis and study of novel benzothiazole derivatives with potential nonlinear optical properties (2007) Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8), pp. 1069-1093.
DOI: 10.1135/cccc20071069

19. Benková, Z., Černušák, I., Zahradník, P. Basis set and electron correlation effects on static electric properties of 1,3-thiazoles and 1,3-benzothiazoles as potential fragments in push-pull NLO chromophores (2006) Molecular Physics, 104 (13-14), pp. 2011-2026.
DOI: 10.1080/00268970600652979

18. Benková, Z., Černušák, I., Zahradník, P. Theoretical study of static electric properties of benzothiazole containing push-pull systems as potential candidates for NLO materials (2006) Structural Chemistry, 17 (3), pp. 287-300.
DOI: 10.1007/s11224-006-9033-1

17. Šimonová, E., Henselová, M., Zahradnik, P. Benzothiazole derivatives substituted in position 2 as biologically active substances with plant growth regulation activity (2005) Plant, Soil and Environment, 51 (11), pp. 496-505.
DOI: 10.17221/3623-PSE

16. Kóňa, J., Zahradník, P., Kozmon, S., Fabian, W.M.F. Role of solvent effects on nucleophilic substitution of 4H-pyran-4-one and its 2,6-dimethyl derivative with hydroxide ion in aqueous solution: Ab initio and density functional theory studies on a supermolecular reaction model (2005) Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 728 (1-3), pp. 117-122.
DOI: 10.1016/j.theochem.2005.02.026

15. Hrobárik, P., Sigmundová, I., Zahradník, P. Preparation of novel push-pull benzothiazole derivatives with reverse polarity: Compounds with potential non-linear optic application (2005) Synthesis, (4), pp. 600-604.
DOI: 10.1055/s-2004-837309

14. Magdolen, P., Vasella, A. Monocyclic, substituted imidazoles as glycosidase inhibitors (2005) Helvetica Chimica Acta, 88 (9), pp. 2454-2469.
DOI: 10.1002/hlca.200590182

13. Hrobarik, P., Zahradnik, P., Fabian, W.M.F. Computational design of benzothiazole-derived push-pull dyes with high molecular quadratic hyperpolarizabilities (2004) Physical Chemistry Chemical Physics, 6 (3), pp. 495-502.
DOI: 10.1039/B314150K

12. Foltínová, P., Magdolen, P., Zahradník, P. Inhibition of UV-induced mutagenesis in Euglena gracilis by benzothiazole derivatives (2003) Pharmazie, 58 (5), pp. 360-361.
link

11. Kóňa, J., Zahradník, P., Fabian, W.M.F. Ab initio and density functional theory studies on the mechanism of nucleophilic vinylic substitution of 4H-pyran-4-one and 2-methyl-4H-pyran-4-one with ammonia (2003) Theoretical Chemistry Accounts, 109 (4), pp. 176-181.
DOI: 10.1007/s00214-002-0406-2

10. Mečiarová, M., Toma, Š., Magdolen, P. On the 3-aminophenothiazine synthesis (2003) Synthetic Communications, 33 (17), pp. 3049-3054.
DOI: 10.1081/SCC-120022480

9. Mečiarová, M., Toma, S., Magdolen, P. Ultrasound effect on the aromatic nucleophilic substitution reactions on some haloarenes (2003) Ultrasonics Sonochemistry, 10 (4-5), pp. 265-270.
DOI: 10.1016/S1350-4177(02)00157-8

8. Buffa, R., Zahradník, P., Foltínová, P. Synthesis and QSAR studies of new conjugated benzothiazole derivatives (2002) Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 (12), pp. 1820-1832.
DOI: 10.1135/cccc20021820

7. Gáplovský, A., Donovalová, J., Magdolen, P., Toma, Š., Zahradnı́k, P. Spectroscopic study of 2-[2-(4-cyclaminophenyl)ethen-1-yl] benzothiazoles and their n-allylbenzothiazolium bromides. solvent and substituent effects on their ultraviolet-visible and fluorescence spectra (2002) Spectrochimica Acta - Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 58 (2), pp. 363-371.
DOI: 10.1016/S1386-1425(01)00545-5

6. Zahradnik, P., Buffa, R. Synthesis and theoretical study of a new type of pentacyclic bis-benzothiazolium compound (2002) Molecules, 7 (7), pp. 534-539.
DOI: 10.3390/70700534

5. Buffa, R., Zahradnik, P., Foltínová, P. Computer aided benzothiazole derivatives. Synthesis, structure and biological study of new push-pull conjugated benzothiazolium salts (2001) Heterocyclic Communications, 7 (4), pp. 331-336.
DOI: 10.1515/HC.2001.7.4.331

4. Kóňa, J., Zahradník, P., Fabian, W.M.F. Nucleophilic substitution by a hydroxide ion at a vinylic carbon: Ab initio and density functional theory studies on methoxyethene, 3-methoxypropenal, 2,3-dihydro-4H-pyran-4-one, and 4H-pyran-4-one (2001) Journal of Organic Chemistry, 66 (15), pp. 4998-5007.
DOI: 10.1021/jo001222i

3. Magdolen, P., Mečiarová, M., Toma, S. Ultrasound effect on the synthesis of 4-alkyl-(aryl)aminobenzaldehydes (2001) Tetrahedron, 57 (22), pp. 4781-4785.
DOI: 10.1016/S0040-4020(01)00403-3

2. Magdolen, P., Zahradnik, P., Foltinova, P. Synthesis, antimicrobial testing and QSAR study of new 2-phenylethenylbenzothiazolium salts substituted by cyclic amines (2000) Pharmazie, 55 (11), pp. 803-810.

1. Magdolen, P., Zahradnik, P., Foltinova, P. Synthesis and antimicrobial activity of new 2-phenylethynylbenzothiazoles and related salts (2000) Arzneimittel-Forschung/Drug Research, 50 (11), pp. 1023-1027.
DOI: 10.1055/s-0031-1300327

na začiatok