Magisterský stupeň štúdia

Magisterský stupeň štúdia

 

Hlavnou časťou magisterského štúdia je vypracovanie diplomovej práce, preto najväčší dôraz a priestor počas štúdia je venovaný práve vypracovaniu experimentálnej časti práce. Pracovné skupiny Katedry molekulárnej biológie sa venujú viacerým projektom z rôznych oblastí molekulárnej biológie mikroorganizmov a človeka, na ktorých sa výraznou mierou podieľajú práve študenti magisterského stupňa svojimi diplomovými prácami. Katedra má však aj vskutku dobré, dlhoročné vzťahy s mnohými pracovnými skupinami iných pracovísk najmä viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚMB, VÚ, ÚMFG, ÚEO...), na ktorých každoročne vypracujú a následne úspešne obhája svoju prácu mnohí študenti katedry. Takéto prepojenie medzi Univerzitou a viacerými externými, v súčasnosti aj súkromnými, pracoviskami je dobrým predpokladom pre následnú úspešnú integráciu absolventov katedry do praxe.


Samotná výučba v magisterskom stupni štúdia prebiehajúca formou prednášok, seminárov a cvičení je zameraná na Pokroky molekulárnej biológie, Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie, Základy teoretickej a experimentálnej medicíny, Molekulárnu genetiku človeka, resp. Molekulárnu biológiu hormonálnych regulácií. Vzhľadom na to, že mnoho výstupov molekulárno-biologického výskumu, najmä však tých z oblasti biotechnológií, je priamo určených pre aplikáciu v praxi a majú tak komerčný význam, súčasťou výučby je aj kurz Ochrany duševného vlastníctva. Spolupráca katedry s pracoviskami akadémie vied je aj na úrovni výučby a práve v spolupráci s pracovníkmi Virologického ústavu SAV vznikli prednášky zamerané na Molekulárnu imunológiu a Reguláciu expresie génov v eukaryotických bunkách.


V študijnom programe magisterského stupňa Biotechnológie sú v spolupráci s pracovníkmi Katedry biochémie prednášané aj predmety, ktorých obsah je zameraný na Procesy v biotechnológii, Agrobiotechnológie, Fermentačné biotechnológie