Bakalársky stupeň štúdia

Bakalársky stupeň štúdia

 

 Katedra molekulárnej biológie zabezpečuje v bakalárskom stupni študijného programu Biológia výučbu základných predmetov z oblasti Molekulárnej biológieBiotechnológií. Výučba týchto predmetov prebieha formou prednášok ako aj formou praktických cvičení, pri ktorých sa všetci študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa programu Biológia majú možnosť oboznámiť so základnými technikami práce s nukleovými kyselinami a proteínmi ako aj metódami prípravy rekombinantných DNA. Profilujúcou časťou bakalárskeho štúdia každého študenta Prírodovedeckej fakulty je vypracovanie bakalárskej práce. Samotný proces vypracovania takejto práce umožňuje jedinečnú možnosť individuálneho prístupu k študentom a užšej komunikácie medzi študentmi a pracovníkmi katedry. Veľkú pozornosť preto každoročne venujú pracovníci katedry výberu tém bakalárskych prác, ktoré sú často prvým ucelenejším kontaktom študenta s odbornou literatúrou a sú tak uvedením študenta do sféry vedeckej činnosti. Študentom tretieho ročníka štúdia so zameraním bakalárskej práce v oblasti molekulárnej biológie a biotechnológie sú venované viaceré pokročilé kurzy v oblasti Molekulárnej biológie, Molekulárnej bakteriológie alebo Genetiky človeka, ktoré podaním pokročilejších informácií z viacerých oblastí molekulárnej biológie a genetiky priamo napomáhajú študentom pri spracovávaní a chápaní komplexných vedeckých textov potrebných pre vypracovanie ich bakalárskej práce. Popri viacerých cvičeniach je užší kontakt so študentmi a interaktívny spôsob výučby zabezpečený aj viacerými Seminármi venovanými bakalárskej práci, metódam v molekulárnej biológii, ako aj Problémovým úlohám a výpočtom v molekulárnej biológii. Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe je celosvetovo generované nespočetné množstvo rôznych biologických výsledkov a dát, je neoddeliteľnou súčasťou výučby aj kurz Bioinformatiky, ktorého hlavným cieľom je formou prednášok a praktických cvičení oboznámiť študentov so základnými biologickými a bibliografickými databázami, ako aj s viacerými softvérovými nástrojmi umožňujúcimi analýzu dát biologických výstupov.