Prezentácia katedry

Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.

Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.

V rámci Biologickej sekcie zabezpečujeme výučbu na všetkých troch stupňoch štúdia v rámci akreditovaných študijných programov: Biológia, Systematická biológia (Bc.), Ekológia (Mgr.), Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (PhD.).

Na katedre pôsobia výskumné tímy:

  • Hydrobiologický výskumný tím
  • Tím evolučnej biológie EVO BIO
  • Tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

Našim poslaním je vychovávať vedcov a praktikov, ktorí sa dokážu uplatniť na vysokých školách, vedecko-výskumných pracoviskách, na úradoch štátnej správy, ministerstvách, štátnej ochrane prírody, prírodovedných múzeách, environmentálnych mimovládnych organizáciách, ale aj v komerčnej sfére.

Prichádzajú k nám študenti, ktorí majú záujem o prírodu a procesy v nej prebiehajúce. V rámci bakalárskych a diplomových prác priamo participujú na prebiehajúcich projektoch  na území Slovenska, často aj v zahraničí. Neoddeliteľnou súčasťou záverečných prác absolventov je vedecký výskum, ktorý spája teoretické poznatky, terénny výskum i trpezlivú prácu v laboratóriu.

Pre študentov organizujeme terénne práce a exkurzie nielen na Slovensku, ale i v iných európskych krajinách a každoročne aj 4-týždňovú exotickú exkurziu v tropickej Amerike.

Sme presvedčení, že vedecká výchova pomáha našim absolventom nielen v ich pracovnom uplatnení, ale aj pri vytváraní si vlastného úsudku a kritickom hodnotení javov od ekologických a environmentálnych problémov až po sociálne a politické otázky.