Spolupráca Rakúsko-Slovensko

Aktion Österreich-Slowakei

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu.

Štipendium pre postdoktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť postdoktorandom možnosť nadviazať spoluprácu v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej vedeckej práce. Vedeckí a pedagogickí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a akadémie vied, ktorým bol udelený titul PhD. alebo ekvivalent, nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu uzávierky viac ako 10 rokov. Výška štipendia: max. 1 400 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendium pre zamestnancov (max. 3 dni) má poskytnúť pedagogickým a vedeckým pracovníkom uskutočniť krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

www.aktion.saia.sk

Ernst Mach grant pre mladých vedcov

Grant Ernsta Macha je zameraný na mladých vedcov zo všetkých odborov a krajín (okrem Rakúska), ktorí sa chcú venovať výskumnému projektu v Rakúsku.

Cieľová skupina: mladí vedci zo všetkých odborov a krajín

Trvanie: 1 až 9 mesiacov

Veková hranica: 35 rokov

Uzávierka prihlášok: online prihláška je k dispozícii od októbra do 1. februára nasledujúceho roka

https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/ernst-mach-grant/