Erasmus+ mobilita za účelom školenia

Mobilita pracovníkov za účelom školenia (STT)

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Všeobecné podmienky a realizácia pobytu

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu je zverejnená v priebehu mesiaca Máj na webových stránkach fakulty. Prihlasovanie je otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka, minimálne 2 mesiace pred plánovaným vycestovaním na mobilitu. Prihlášku na predmetný typ mobility podáva uchádzač elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online. OPE RUK stanovuje pravidlo maximálne 3 prihlášok od uchádzača za jeden akademický rok.

 

<output> je prihlasovanie otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka. Prihlášku na predmetný typ mobility podáva uchádzač elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online. OPE RUK stanovuje pravidlo maximálne 3 prihlášok od uchádzača za jeden akademický rok.</output>

<output> je prihlasovanie otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka. Prihlášku na predmetný typ mobility podáva uchádzač elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online. OPE RUK stanovuje pravidlo maximálne 3 prihlášok od uchádzača za jeden akademický rok.</output>

<output> je prihlasovanie otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka. Prihlášku na predmetný typ mobility podáva uchádzač elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online. OPE RUK stanovuje pravidlo maximálne 3 prihlášok od uchádzača za jeden akademický rok.</output>

<output> prihlasovanie otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka. </output>

<output> prihlasovanie otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka. </output>

<output></output>

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu  sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje po podaní prihlášky, pričom výberová komisia zohľadňuje kritéria stanovené OPE RUK. Za každé zo štyroch určených kritérií môže uchádzač získať maximálne 10 bodov, spolu teda 40 bodov. Podmienkou úspešného výberu je zisk minimálne 70% z celkového počtu, t.j. 28 bodov. Zodpovedná osoba na fakulte v systéme Mobility Online potvrdí výber prihlášok, ktoré na základe rozhodnutia výberovej komisie spĺňajú kvalitatívne kritéria.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.