Erasmus+ mobilita za účelom výučby

Učiteľská mobilita za účelom výučby (STA)

Učiteľská mobilita spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Všeobecné podmienky a realizácia pobytu

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu bude zverejnená v priebehu mesiaca Máj na webových stránkach fakulty.

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu  sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňí začiatkom mesiaca September, pričom výberová komisia zohľadňuje kritéria stanovené OPE RUK. Za každé zo štyroch určených kritérií môže uchádzač získať maximálne 10 bodov, spolu teda 40 bodov. Podmienkou úspešného výberu je zisk minimálne 70% z celkového počtu, t.j. 28 bodov. Zodpovedná osoba na fakulte v systéme Mobility Online potvrdí výber prihlášok, ktoré na základe rozhodnutia výberovej komisie spĺňajú kvalitatívne kritéria.

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.