Strelené články

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

Úvodný komentár

Tieto články boli väčšinou publikované vo vedecko-populárnom  časopise „Quark“. Sú zväčša  bezprostrednou reakciou na mnohé z absurdít, ktoré svojho času dosiahli vo verejnosti skutočne mimoriadnu popularitu. Mnohé z nich sa bezprostredne týkajú aj akademického prostredia. V niektorých prípadoch sa však so zväčšujúcim sa časovým odstupom zabudlo na udalosti, ktoré viedli k ich vzniku, takže v súčasnosti už nemusí byť celkom jasný ich zmysel. Vo väčšine prípadov to tak nie je a sú aktuálne aj dnes. V mnohých článkoch si robím posmech sám zo seba.

Prvý z týchto článkov bol publikovaný v roku 2003 a posledný v roku 215. Relatívne veľký počet týchto článkov súvisí aj so zvláštnym pochopením vtedajšej šéfredaktorky „Quarku“ Ing. Jany Matejíčkovej pre tento typ humoru. Ten vyjadrila aj v niekoľkých úvodníkoch tohto časopisu. Jeden z nich (Úvodník) z roku 2012 je zaradený na začiatok súboru týchto článkov. Na koniec tohto súboru sú zaradené dva texty publikované v časopise „Naša  Univerzita“ a časopise „ChemZi“. V prvom prípade je to odpoveď na otázku šéfredaktorky (z decembra roku 2014) „Čo by ste si priali pod vianočným stromčekom?“. Pri písaní tejto odpovede som počítal s tým, že je nepublikovateľná. Zmýlil som sa. Druhý príspevok v časopise „ChemZi“ je serióznym textom so „vzrušujúcim a nepriehliadnuteľným“ záverom týkajúcim sa profesionálneho života môjho kolegu a priateľa Ľubomíra Kuchtu, ktorý bol publikovaný na strane 241 v 2. čísle roku 2015 pod názvom „RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc. – 70 ročný“.

Elektronická verzia tohto časopisu je dostupná na adrese:

http://www.schems.sk/images/chemzi/ChemZi20151102.pdf

Úvodník redakcie Quarku   [.pdf]  [zväčšené.pdf]

1. Naše prvenstvo v alternatívnej chémii   [.pdf]

2. Pokroky v alternatívnej chémii  [.pdf]

3. Krátky kurz písania vedeckých prác  [.pdf]

4. Základný kurz manažmentu vedeckovýskumnej práce [.pdf]

5. Kedy pracujú vysokoškolskí učitelia  [.pdf]

6. Trasformácia neznalostnej ekonomiky na znalostnú  [.pdf]

7. Nové objavy pri objasnení problému samovznietenia [.pdf]

8. Nové trendy v liečení chorôb minerálmi [.pdf]

9. Zásady zdravej výživy akademických pracovníkov [.pdf]

10. Ako získať vysokoškoský diplom [.pdf

11. Súčasné horizonty harmónie človeka s prírodou  [.pdf]

12. O nešťastnej povahe Doroty P.  alebo slabé miesta súčasnej genetiky [.pdf]

13. Krátky kurz písomnej vedeckej komunikácie [.pdf

14. Ako som sa stal najväčším slovenským chemikom  [.pdf]

15. Ako sa môžu stať vedci významnými umelcami [.pdf]

16. Ako popularizovať vedu  [.pdf]

Citácia v uvodzovkách - Vianočná úvaha redaktorky [.pdf

Vianočné priane Naša Univerzita  [.pdf

RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc. – 70 ročný [.pdf