Prednášky na Patavedeckých seminároch

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

Webová stránka "Pataveda - Don't panic"

 

Úvodný komentár

Tieto prednášky, ktoré začali pravdepodobne už koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia, sú v posledných rokoch organizované dvakrát ročne úzkym kolektívom učiteľov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnú zásluhu na ich dlhodobej popularite majú predovšetkým Doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., Doc. RNDr. Ján Benko, CSc. a Mgr. Jerguš Moravčík. Týmto si dovoľujem vyjadriť im svoje úprimné poďakovanie a zároveň aj skutočný obdiv nad ich talentom a životnými postojmi.
 
Podrobné informácie o týchto seminároch sú zverejňované na adrese s názvom „PATAVEDA - Don't panic“.

Prvá moja prednáška odznela v roku 2007 a pravdepodobne posledná je z roku 2015. Ich témy sa v niektorých prípadoch prelínajú s témami článkov vo vedecko-populárnom časopise Quark. Z obsahového aj formálneho hľadiska sa však jedná o veľmi odlišné produkty. K najvýraznejším odlišnostiam patrí ich tematické priblíženie ku konkrétnym udalostiam a konkrétnym ľuďom na našej fakulte a výrazné zvýšenie úrovne ich absurdity. Takéto je napríklad aj tvrdenie z roku 2009, že areál našej fakulty stojí presne v zóne styku dvoch litosférických dosiek (v súvislosti s vtedajším katastrofálnym stavom našich budov), čomu som začiatkom roku 2018 skoro aj sám uveril po tom, čo mi moju profesionáĺnu a súkromnú kariéru takmer ukončil asi 100 kilogramov vážiaci blok fasády. Ten spadol na balkón mojej pracovne, ktorú napriek všeobecnému zákazu navštevujem za účelom chladenia roztokov rôznych chemikálií, kávy a kŕmenia lietajúcenho vtáctva (teda nie pštrosov).

Napriek tomu, že názvy niektorých prednášok sú si veľmi podobné, nejednalo sa o identické prezentácie. Tu by som si dovolil malú odbočku, ktorej zmyslom je vyjadrenie veľmi „originálnej“ myšlienky, že totiž rovnaký názov dvoch odborných publikácií (teda nie patavedeckých) nemusí znamenať aj ich identický obsah. Napríkad dvestostranová kniha v slovenskom jazyku nie je rovnakou publikáciou, ako napríklad trojstranový zborníkový príspevok v angličtine (matematicky: 200 ≠ 3). Ako som si všimol, pri zaraďovaní mojich publikácii do tzv. EPC, takýto názor asi nie je v súlade s predpismi pre tvorbu databázy EPC.          

Od zverejnenia „Power Pointových“ prezentáci týchto prednášok na tomto mieste upúšťam, pretože bez príslušného slovného komentára nemajú žiaden zmysel. Preto zverejňujem iba ich úvodné slajdy v nádeji, že možno niekomu ešte pripomenú niekdajšie „staré dobré časy“ týchto skvelých podujatí. Snáď sa mi časom podarí doplniť ich o hlavné „ídeové tézy“ týchto prednášok.

Do súboru týchto slaidov sú zaradené aj tri úvodné slaidy patriace prednáškam, z ktorých prvá odznela na spoločnom seminári Katedry fyzikálnej chémie a Katedry anorganickej chémie PRIF UK v roku 2010,  druhá na seminári s názvom „Súčasné problémy vo vyučovaní chémie“ v roku 2009 a tretia na oslavách 50. výročia založenia Katedry anorganickej chémie PRIF UK v roku 2016. Spomenul by som snáď jednu príhodu z druhého podujatia, o ktorej ma informovala moja kolegyňa RNDr. Jana Chrappová, PhD. Počas mojej prednášky sedela vedľa jednej zo stredoškolských učiteliek (seminár bol určený práve učiteľom chémie), ktorá po piatich minútach sústredeného písania poznámok z mojej prednášky zložila pero s hlasným konštatovaním: „Však to sú všetko sprostosti“.

„Patavedecké vložky“ však boli a často stále ešte aj sú súčasťou mnohých mojich prednášok na vedeckých konferenciách. K nim patrí napríklad moja informácia o organizácii nášho výskumu aerogélov na našej katedre. Tvrdil som, že tento výskum stál na troch ľuďoch: RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, CSc., Doc. RNDr. Fajnorovi, CSc. a mne.  Prvý z nich robil všetky laboratórne experimenty, ovládacie programy k autoklávom, vyhodnotenia rôznych testov (a mnohé iné), písal publikácie a tiež umýval aj dlážku znečistenú chemikáliami. Ja som robil kávu a Doc. Fajnor ju pil. (Odznelo na seminári s názvom „Anorganická chémia v treťom tisícročí“ organizovanom ÚPJŠ v Košiciach v roku 2010.)

Patavedecké semináre, úvodné strany  [.pdf]   [.ppt]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší, potom môžete šípkou vpravo -> prejsť na ďalší obrázok.