Súťaž s environmentálnou tematikou 2023

Súťaž s environmentálnou tematikou je určená pre študentov vysokých škôl na území Slovenskej republiky.

Ide o pilotný projekt s názvom „ Druhá šanca - Nie je planéta B“.

Druhá šanca - Nie je planéta B“ je súťaž v oblasti stavu životného prostredia, ktorá povzbudzuje mladých ľudí, aby svojimi návrhmi a nápadmi prispievali k lepšej budúcnosti. Súťaž je zameraná na analýzu aktuálneho stavu problematiky a návrhov, námetov a možností jej riešenia na základe výberu z ponúkaných tém.

Súťaž bude prebiehať v rokoch 2022 – 2023. Študenti si vyberú tematickú oblasť (výber jednej témy z nižšie uvedených návrhov), spracujú projekt a zašlú ho v podobe prezentácie a stručného popisu (abstraktu) do online úložiska Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Projekty budú komisiou vyhodnotené a v prípade postupu budú vybraní študenti prezentovať svoje projekty online. 

Termíny:

 • spracovanie vybranej témy a zaslanie prezentácie a abstraktu od 15.11.2022 do 1.2.2023,
 • prvé kolo posudzovania od  2.2. do 15.2.2023
 • druhé kolo posudzovania od 20.2. do 28.2.2023 (presný termín bude upresnený) – prezentácia online

Študenti vysokých škôl na území Slovenskej republiky sa môžu zúčastniť súťaže ako jednotlivci. Budete mať možnosť získať skúsenosti v oblasti analýzy a návrhov riešenia nielen náročných environmentálnych problémov, ale aj ich dopad na sociálne, ekonomické a spoločenské faktory a to prostredníctvom využitia svojej kreativity a zručností kritického myslenia.

Témy pre skupinové/individuálne zadanie:

 • Analýza možností recyklácie nápojových kartónov v podmienkach Slovenskej republiky
 • Spôsoby zavedenia ekomodulácie v členských štátoch EU. Zmapovanie všetkých členských štátov EU či majú zavedenú ekomoduláciu, akým spôsobom, do akej hĺbky komodít, porovnanie ,,environmentálnosti" jednotlivých komodít medzi jednotlivými štátmi“
 • Ako s  voľne pohodeným odpadom (littering v regiónoch Slovenska)?
 • Možnosti zníženia a recyklácie textilného odpadu na Slovensku
 • Zrýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov v regióne

Hodnotenie:

Projekty budú hodnotené zostavenou komisiou, ktorá vyberie 10 najlepších projektov, ktoré postúpia do druhého kola, v ktorom študenti prezentujú návrh svojho projektu. Komisia vyberie, vyhodnotí a ocení tri najlepšie projekty.

Organizačné pokyny

Na základe výberu environmentálnej témy študenti do 1.2.2023 oznámia svoj záujem o účasť na súťaži na e-mailovú adresu DruhaSanca@uniba.sk. Následne prihlásení študenti dostanú link a pokyny na nahratie podkladov do úložiska (e-mailová adresa súťažiaceho je potrebná pre nahratie prezentácie a abstraktu do úložiska). Do úložiska na stránke Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave študenti nahrajú prezentácie (vo formáte ppt, pptx alebo pdf) a abstrakty (vo formáte doc, docx alebo pdf). Veľkosť prezentácie nie je obmedzená, avšak v prípade prezentovania v druhom kole by prezentácia nemala presiahnuť 10 min. V abstrakte je potrebné uviesť tému z predložených návrhov, meno a priezvisko (v prípade skupiny študentov uviesť všetkých študentov), afiliáciu – názov a adresu školy, kontaktné informácie (e-mail a telefón; tieto údaje sa nezverejňujú) a stručnú charakteristiku projektu (analýza súčasného stavu, návrhy riešenia problematiky, návrhy zlepšenia / zefektívnenia súčasných riešení a pod., prílohy v prípade potreby).

Ocenenie:

Všetci účastníci získajú certifikát o účasti v súťaži. Postupujúci do druhého kola (10 študentov/skupín) získajú vecné ocenenia (sponzorské prezenty). Výhercovia druhého kola (prvé tri miesta) získajú okrem účastníckeho certifikátu aj  certifikát s umiestením. Taktiež získajú finančnú odmenu od organizátorov a možnosť zúčastniť sa jednodňovej stáže.

Sponzori súťaže:

 • OZV Envipak
 • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Slovenské združenie pre značkové výrobky
 • TATRAPAK, spol. s r.o.

Garanti súťaže:

 • Slovenské združenie pre značkové výrobky
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Organizačný výbor:

 • RNDr. Roman Šterbák – Slovenské združenie pre značkové výrobky
 • Ing. Hana Zmítková - TATRAPAK, a.s.
 • Mgr. Hana Nováková LL. M., MBA -  OZV Envipak
 • Ing. Kristián Dienes - Ladient s.r.o.
 • Mgr. Lucia Takáčová  
 • Ing. Alžbeta Takáčová, PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Mgr. Slavomír Čerňanský,  PhD. – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Mgr. Miriama Bajuszová  - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Mgr. Martina Remenárová - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave