prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.

28. marca 2022 umrel v 88. roku svojho života prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., vynikajúci vedec, organizátor a učiteľ. Významne prispel ku vzniku modernej svetovej geomorfometrie, bol pionierom a vizionárom systémového prístupu a digitálnej analýzy vo výskume krajiny. Svojou odbornosťou, zanietením, náročnosťou ale aj trpezlivosťou inšpiroval generácie študentov, bol iniciátorom rozsiahlej interdisciplinárnej spolupráce a aplikácií geografických a geoinformatických prístupov v praxi. Ako prvý ponovembrový dekan Prírodovedeckej fakulty UK naštartoval jej modernú transformáciu, zaslúžil o jej informatizáciu, rozvoj geografickej a vznik environmentálnej sekcie. V našej práci, spomienkach a srdciach ostane naďalej s nami.

Autor fotky: profesor Hensel

Pár viet k pánovi dekanovi Krchovi

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

nepíšem dnes tento krátky mail len ako spomienku na veľkého dekana. Keď pán profesor Krcho sedel u mňa v pracovni  pred sotva tromi rokmi, vyzeral pomerne sústredene na svoje myšlienky. Teda prinajmenšom oveľa vzdialenejší od bežného akademického života, keď som ho vnímal ako dekana počas mojich študentských čias. Vtedy som si dokonca na nátlak všeobecných chýrov (ba až recesie) o jeho výnimočnej a celkom nesporne netuctovej osobnosti na poli geoinformatiky sadol na jednu z jeho prednášok z planetárnej geografie a ostal som presvedčený, že ide v istom slova zmysle o génia. Úsmevne a v tom najlepšom svetle som si oveľa neskôr živo predstavil údajnú príhodu, ako sa v hlbokej kontemplácii nad matematickým modelovaním georeliéfu vrátil z parku domov bez vnuka. Len s vedierkom. Neuveriteľný zápal pre vedu, pre pána dekana Krcha tak charakteristický...

Ale v ten deň (pred 3 rokmi), ďaleko po svojej osemdesiatke, pôsobil až príliš zamyslene. Ostal som prekvapený, keď zrazu zdvihol obočie a opýtal sa ma, či už cítim depresie, pretože celá dekanská misia sa v očiach akademickej verejnosti musí zákonite hýbať len medzi dvomi nepriestrelnými mantinelmi: od totálneho krachu (tí najmenej úspešní dekani) po miernejšiu kritiku - ale kritiku (tí najúspešnejší), nikdy však v pozitívnych hodnotách. Ak aj na tom vyznaní je niečo pravdy, ja osobne dnes pociťujem intenzívnu potrebu poďakovať pánovi dekanovi prof. Krchovi za jeho úprimný entuziazmus a energiu posúvať fakultu v neľahkých časoch porevolučnej konsolidácie smerom k modernej digitalizovanej inštitúcii . Ospravedlňte ma, keďže v kartografii vôbec nie som doma, ak vynechám všetky tie scientometrické detaily, ktoré iste nájdete napríklad v článku pani doc. Mičietovej: (https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL22/12.pdf).

Dnes by som pánu profesorovi takto verejne vyjadril poďakovanie a presvedčil Vás o tom, že jeho odkaz je vysoko v pozitívnych hodnotách progresu, modernizácie, ľudskosti a obetovania sa fakulte. Prosím, venujte jeho pamiatke úprimnú (pokojne aj úsmevnú) spomienku ako na človeka, na ktorého je jeho akademická obec právom hrdá.

S úctou, Váš peterfedor

Rozhovor s profesorom Jozefom Krchom

https://rozhovory.martam.sk/?art=krcho

Veda na našich vysokých školách musí mať rovnoprávne postavenie. Niet univerzity bez vedy, vnútornej autonómie, slobody, a bez univerzity zase niet vedy.

Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.

V rokoch 1991-1997 dekan Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
nás navždy opustil dňa 28.3.2022 vo veku 88 rokov.
Smútiaca rodina