Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky "Analytika očami profesionálov"

Blok prednášok „Analytika očami profesionálov“ určený najmä študentom v rámci podujatia  „Výpočtová štatistika a prehliadka prác mladých štatistikov a demografov“, ktoré tradične už niekoľko rokov organizuje Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s našou katedrou (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja).

V piatok 6.12.2019 od 8:30 hod. v posluchárni B1-320.

Podrobný program je v prílohe [.pdf]   [1.strana.jpg]   [2.strana.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov

doc. Dagmar Kusendová
dagmar.kusendovauniba.sk
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Informácie o prednášajúcich:

Mgr. Milan Schnorrer je zakladateľom a partnerom úspešnej slovenskej spoločnosti Pricewise. Vzdelanie získal na Fakulte managementu UK v Bratislave (Bc. stupeň) a v Holandsku na University of Groningen (Mgr. stupeň, odbor Marketing), kde dnes pôsobí ako hosťujúci profesor. Študijný odbor, ktorý študoval v Holandsku bol zameraný na analýzu údajov o zákazníkoch a využívanie marketingových modelov na skúmanie správania spotrebiteľov. Dnes je expertom s 10 ročnými skúsenosťami na priamu komunikáciu v oblasti analýzy údajov o zákazníkoch a má rozsiahle skúsenosti s navrhovaním a správou zákazníckych programov.

Mgr. Marek Kováčik absolvoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor aplikovaná matematika. Počas bakalárskeho štúdia začal pracovať ako business analytik v spoločnosti Pricewise. Od absolvovania štúdia vedie v Pricewise tím, ktorý pomáha klientom ako NAY, MALL.CZ alebo Curaprox lepšie pracovať s dátami a využívať ich na zvyšovanie tržieb.

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. od roku 2007 pracuje na Katedre geoinformatiky PřF UP Olomouc, kde vyučuje geoinformatiku v odboroch humánna geografia, verejná správa a územné plánovanie. Jeho vedeckým zamarením je predovšetkým oblasť implementácie geoinformačných technológií do priestorového plánovania a analýzy, modelovanie a simulácie mestského prostredia pomocou kvantitatívnych metód. Od roku 2009 vyvíja software Urban Planner, určený pre modelovanie scenárov potenciálu územia, ktorý bol nasadený v niekoľkých mestách a krajoch. Popri pedagogickej a výskumnej činnosti spolupracuje s verejnou správou a komerčným sektorom. Od roku 2019 pôsobí ako externý spolupracovník na Katedre geoinformatiky (UK v Prahe) a na Ústave informatiky a aplikovanej matematiky (MVŠO). Aktívne pôsobí v České asociaci pro geoinformace v odbornej skupine „GIS a územní plánování“.

Mgr. Samuel Hudec, PhD. absolvoval Fakultu prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získal Mgr. titul v odbore Finančná matematika a Matematická štatistika (2013). Doktorandské štúdium ukončil v auguste 2019 tiež na tejto univerzite v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika. V súčasnosti pracuje ako dátový vedec - analytik a modelár v spoločnosti Internet Mall, a.s. v Prahe. Táto spoločnosť pokrýva e-commerce trh prevažne v strednej Európe.

Mgr. Mária Kulová absolvovala Fakultu sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracuje na Štatistickom úrade SR na sekcii sociálnych štatistík a demografie. V súčasnosti je vedúcou oddelenia sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík. Vo svojej práci sa venuje najmä prípravným štatistickým činnostiam, ktoré súvisia s cenzom.