O doktorandskom štúdiu na PriF UK

Základné informácie

Prezentácia o doktorandskom štúdiu na PriF UK - prezentovaná na zápisoch novoprijatých študentov [.ppt]

Individuálne študijné plány [.pdf]