Základné informácie o doktorandskom štúdiu

Tento text vo Worde [.doc]

PriF UK poskytuje doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vnútorných predpisov Univerzity Komenského i samotnej fakulty. Tento najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“), v skratke „PhD“, ktorá sa uvádza za menom.

Forma štúdia:

Doktorandské študijné programy možno na fakulte študovať v dennej i externej forme.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme na fakulte je štyri roky, v externej naviac päť rokov.

Podmienky štúdia:

Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, pedagogicko-vzdelávacia činnosť a tvorivá činnosť v oblasti vedy.

Sociálne zabezpečenia:  

Na čas trvania doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme tohto štúdia poskytuje štipendium vo výške ustanovenej osobitnými predpismi. Doktorandom v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v ŠDaJ  UK (Študentské domovy a jedálne UK). Na doktorandov ako študentov sa vzťahuje organizácia akademického roka na fakulte a z tohto dôvodu majú 8 týždňov študijného voľna v každom akademickom roku ich štúdia. Do tejto doby sa nazarátava rektorské a dekanské voľno. Zdravotné poistenie za doktorandov v dennej forme štúdia platí do dovŕšenia 30 rokov veku študenta štát. Pred dovŕšením veku 30 rokov odporúčame doktorandom bezodkladne kontaktovať zdravotnú poisťovňu. Doktorand v dennej forme štúdia nie je sociálne poistený, môže sa poistiť dobrovoľne.

Prijímacie konanie:

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa  53 ods. 3 vyššie citovaného zákona. Dekan fakulty vypisuje najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Témy dizertačných prác môže vypísať i externá vzdelávacie inštitúcia, ktorá má s Univerzitou Komenského a PriF UK podpísanú rámcovú dohodu o spolupráci v doktorandskom štúdiu.  Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno školiteľa, lehota a miesto na podávanie prihlášok a u tém vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou i názov tejto inštitúcie. Na fakulte je lehota na podávanie prihlášok spravidla 31. máj príslušného kalendárneho roku, v ktorom začne akademický rok, samotné prijímacie skúšky prebiehajú následne v mesiaci jún, resp. júl tohto roku. Miesto na podávanie prihlášok, a to aj pre uchádzačov prihlásených na témy dizertačných prác, ktoré vypísali externé vzdelávacie inštitúcie, je fakulta. Témy dizertačných prác s príslušnými náležitosťami sa zverejňujú na webovskej stránke fakulty. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Termíny zápisu pre obe formy štúdia určuje dekan fakulty.

Ak sa doktorand prihlásil na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou a bol prijatý a zapísaný, vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia a s Univerzitou Komenského dohodnuté povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Univerzita Komenského uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu takéhoto doktoranda.  

Poskytované akreditované doktorandské študijné odbory a programy:

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijné programy: didaktika biológie a didaktika chémie

Študijný odbor: Fyzika

Študijný program: chemická fyzika

Študijný odbor: Chémia

Študijné programy: analytická chémia, anorganická chémia,  organická chémia, fyzikálna chémia, jadrová chémia, teoretická a počítačová chémia, biochémia

Študijný odbor: Vedy o Zemi

Študijné programy: aplikovaná geofyzika, paleontológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia, tektonika, sedimentológia, pedológia, regionálna geografia, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, humánna geografia a demografia

Študijný odbor: Biológia

Študijné programy:  molekulárna biológia, genetika, botanika, mikrobiológia,  fyziológia rastlín, fyziológia živočíchov, zoológia, antropológia

Študijný odbor: Ekologické a environmentálne vedy

Študijné programy: environmentálna ekológia, environmentálna geochémia,  všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Študijný odbor: Biotechnológie

Študijný program: biotechnológie