Environmentálna geochémia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.,  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Ján Milička, CSc.   [portál VŠ]

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Martin Urík, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolventi druhého stupňa študijného programu Environmentálna geochémia dokážu analyzovať a interpretovať získané údaje zo študovaných neživých i živých médií (horniny, pôda, podzemná voda, riečne sedimenty, rastliny, atď.) s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Majú zodpovedajúce znalosti zo študijných odborov v rámci ekologických a environmentálnych vied, ako aj vied o Zemi. Absolventi vedia uplatniť vedecký prístup ku geochemickým problémom a k ich interpretácii, pretože majú adekvátne skúsenosti z pokročilého spracovávania geochemických údajov pomocou matematických, grafických, mapových a fyzikálno-chemických metód a ďalších pomocných parametrov. Absolvent je schopný tvoriť a interpretovať geopriestorové dáta získané z terénneho štúdia životného prostredia so zameraním na kvalitatívne ukazovatele jednotlivých zložiek životného prostredia. Je schopný realizovať terénny a laboratórny výskum vo vedeckých geochemických úlohách ako aj v aplikovanej sfére štúdia environmentálnych záťaží. Absolvent je schopný realizovať širokú škálu terénnych prác so zameraním na akreditované postupy pri vzorkovaní médií životného prostredia a znečistených matríc, vrátane odpadov.
Environmentálny geochemik po absolvovaní druhého stupňa štúdia je schopný formulovať a overovať hypotézy pri riešení úloh, ktoré mu umožnia riadiť kolektívy pracovníkov v tejto oblasti a taktiež samostatne viesť aj veľké medzinárodné projekty s prevzatím zodpovednosti za riešenie. Interdisciplinárne postavenie environmentálnej geochémie predurčuje absolventov na aktívnu spoluprácu pri riešení komplexných vedeckých a odborných problémov. Pri budovaní vedeckej resp. aplikačnej perspektívy, absolventi uplatňujú moderné pokročilé metódy geochemického výskumu s tvorivým uplatnením získaných poznatkov. Absolvent environmentálnej geochémie získava aj schopnosti riadiť ochranu životného prostredia, najmä v jej abiotickej časti. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať pri riešení praktických alebo vedeckých problémov spojených s hodnotením kvality matríc životného prostredia. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je schopný na vysokej odbornej úrovni prezentovať výsledky vlastnej práce pred odborným publikom, vrátane prezentácie vo svetovom jazyku. Absolvent je schopný samostatne pracovať s domácou a cudzojazyčnou odbornou literatúrou. Na základe kritickej analýzy odborných textov dokáže formulovať závery a interpretácie a zároveň odporúčania na základe vlastného výskumu. Interdisciplinárny charakter štúdia geochemických procesov predurčuje absolventov na medziodborovú spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj celospoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

Teoretické a praktické zručnosti, ktoré získa absolvent po ukončení druhého stupňa študijného programu Environmentálna geochémia, možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
- zvládnutie metodík odberu environmentálnych matríc, ako sú pôdy, riečne sedimenty, povrchové a podzemné vody, rastliny a ovzdušie, vrátane vrtných prác pre odber vzoriek z vertikálnych profilov horninového prostredia,
- ovláda metódy úpravy vzoriek environmentálnych matríc pred ich samotnou chemickou analýzou,
- dokáže stanoviť základné fyzikálno-chemické vlastnosti pôd, sedimentov a vôd (teplota, Eh, pH, obsah O2, katiónovo-výmenná kapacita, zrnitosť a i.), vrátane obsahu hlavných katiónov a aniónov,
- v laboratóriu vie realizovať statické a dynamické lúhovacie testy pre hodnotenie mobility, bioprístupnosti a geochemickej frakcionácie toxických látok a prvkov a pre stanovenie environmentálneho nebezpečenstva priemyselných a banských odpadov,
- vie navrhnúť laboratórne experimenty simulujúce migráciu chemických prvkov a látok a ich správanie sa v systéme pôda/sediment– voda–rastliny,
- pozná pokročilé metódy mineralogického výskumu, ich výhody a nevýhody, ktoré mu umožňujú urobiť správny výber metódy pre špecifické ciele geochemického výskumu,
- má pokročilú úroveň znalostí z digitalizácie geochemických údajov do mapových a grafických výstupov, ako aj pokročilé praktické vedomosti o multivariačných štatistických metódach využívaných v geovedách, najmä o rôznych druhoch faktorovej analýzy,
- vie používať geochemické počítačové programy slúžiace na výpočet špeciácie chemických prvkov v prírodných vodách a stavu nasýtenia vôd minerálmi, transportu rozpustených látok v horninovom prostredí a ďalších procesov (napr. PHREEQC, Minteq), ktoré mu napomáhajú kvantitatívne interpretovať výsledky environmentálno-geochemického výskumu,
- na základe vyššie uvedených vedomostí a zručností dokáže absolvent interpretovať geochemické výsledky z danej lokality často až na úroveň nano rozmerov, t.j. na procesy, ktoré prebiehajú na úrovni jednotlivých zŕn minerálov,
- má schopnosti preniesť teoretické poznatky z geochémie do praxe, ako je ochrana pôd a vôd pred chemickým znečisťovaním, návrhy efektívnej sanačnej metódy znečisteného územia, vypracovanie analýzy environmentálneho a zdravotného rizika alebo hodnotenie znečistenia životného prostredia kvantitatívnymi geochemickými prístupmi.

Uplatniteľnosť

Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia dokážu analyzovať a interpretovať získané údaje zo študovaných médií (horniny, pôda, podzemná voda, riečne sedimenty, atď.) s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Absolventi sú schopní budovať fundovaný vedecký prístup ku geochemickým problémom. Majú skúsenosti zo spracovávania geochemických údajov a ďalších pomocných parametrov ako aj z formulovania a overovania hypotéz pri riešení úloh, ktoré im umožnia riadiť kolektívy pracovníkov v tejto oblasti a taktiež samostatne viesť i veľké projekty s prevzatím zodpovednosti za riešenie. Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia sú vedomostne a prakticky dostatočne vybavení, aby dokázali samostatne kvalitatívne i kvantitatívne interpretovať výsledky analýz študovaných zložiek životného prostredia, napr. pôdy, sedimenty, vody, rastliny a pod., a identifikovať geochemické procesy vedúce k akumulácii chemických látok a prvkov v týchto zložkách. Majú zodpovedajúce vedomosti aj zo študijných odborov v environmentálnych a ekologických vedách, čo absolventom pomáha porozumieť úlohe živej hmoty v geochemických procesoch. Pri budovaní vedeckej resp. aplikačnej perspektívy, absolventi uplatňujú moderné pokročilé metódy výskumu s tvorivým uplatnením získaných poznatkov. Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia získajú aj schopnosti riadiť ochranu životného prostredia, najmä v jej abiotickej časti podľa spoločenských a ekonomických potrieb modernej rozvíjajúcej sa spoločnosti.
Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia sa uplatnia:
1. vo vedecko-výskumných pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia ako sú výskumné organizácie, univerzity a vysoké školy, laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek, pracoviská hydrometeorológie, lesného, vodného a pôdneho hospodárstva, odbory hygieny práce a preventívnej medicíny,
2. v štátnej a verejnej správe - odbory životného prostredia na všetkých úrovniach,
3. v komerčných firmách zameraných na prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží a havárií, revitalizáciu zdevastovaných území, vyhľadávanie a kontrolu vodných zdrojov, monitoring životného prostredia, konzultačnú a expertíznu činnosť zameranú na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia sú pripravení na pokračovanie v štúdiu v 3. stupni v programe Environmentálna geochémia a v príbuzných programoch.

Absolventi, ktorí končili štúdium na Katedre geochémie, pracujú v rôznych pozíciách v štátnej a verejnej správe na Ministerstve životného prostredia, Ministerstve zdravotníctva, Slovenskej agentúre životného prostredia, na okresných a obecných úradoch, vrátane odborov magistrátu hl. mesta Bratislava, v súkromných firmách, ktoré realizujú prieskum a hodnotenie kvality životného prostredia a zaoberajú sa problematikou environmentálnych záťaží, ako aj v priemyselných spoločnostiach na pozíciách pre kvalitu životného prostredia. Vedecky a výskumne zameraní absolventi pokračovali v štúdiu na PhD. stupni štúdia a našli uplatnenie v rezortných výskumných ústavoch (napr. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave), v ústavoch SAV (napr. Ústav vied o Zemi, Ústav hydrológie) a tiež na univerzitách.