Ekológia a ochrana životného prostredia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.,   funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.  [portál VŠ]

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.  [portál VŠ]

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Profil absolventa stojí na základoch poznatkov z klasickej ekológie a reálnej potreby praktickej ochrany životného prostredia v zmysle udržateľnosti a zmierňovania dopadov aktuálnych environmentálnych problémov na život človeka. Biocentrický pohľad (ako jediný v rámci environmentálnych magisterských študijných programov na fakulte) kladie osobitný dôraz na živé zložky ekologických systémov (vrátane človeka) a ich intenzívnu interakciu s abiotickým prostredím. V rámci profilu absolventa je tak kladený dôraz na ochranu biodiverzity (druhová a územná ochrana s príslušnými manažmentovými opatreniami priamo v teréne), detekciu a zmierňovanie environmentálnych rizík na biotu (vplyv rôznych látok na živé organizmy, bioindikačný potenciál organizmov na viacerých úrovniach, environmentálne biotechnológie), ako aj environmentálnu udržateľnosť spoločnosti so zreteľom na ochranu a manažment krajiny. Tieto tri základné piliere profilácie absolventa sa plynule prelínajú a podčiarkujú nutnosť chápania ekologického systému ako celku. Absolvent je schopný na životné prostredie nahliadať ako na neustále sa vyvíjajúci systém (dlhodobo – evolúcia aj krátkodobo – napr. sukcesia). Jednak prostredníctvom funkčného prepojenia jeho zložiek; základných mechanizmov dynamickej ekologickej stability, a v neposlednom rade aj prostredníctvom potreby racionálneho využívania prírodných zdrojov. Neodmysliteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou programu je samotná aplikácia nadobudnutých poznatkov do praxe (aj prostredníctvom odbornej stáže) na viacerých úrovniach. Aj z tohto dôvodu získava absolvent dôležitý prehľad a nadhľad v legislatívnych a rozhodovacích mechanizmoch v oblasti plánovania a posudzovania vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie.

Absolvent programu Ekológia a ochrana životného prostredia je okrem iného schopný:

- zabezpečiť, koordinovať a interpretovať základné analýzy jednotlivých zložiek životného prostredia s osobitným biocentrickým a antropocentrickým nádychom,
- vnímať základné ukazovatele ekologického systému od funkčného prepojenia jeho zložiek, dynamiky, stability či toku hmoty a energie (bioindikačný aspekt),
- prostredníctvom základných laboratórnych zručností a metód ekologického in situ a ex situ výskumu identifikovať environmentálne riziká v krajine, stav, dynamiku a narušenie ekologických systémov, určiť mieru antropogénneho vplyvu, stresu a disturbancie v životnom prostredí,
- zabezpečiť a spracovať možnosti ochrany biodiverzity od jej genetických aspektov (fitnes populácie ekosozologicky významných druhov) až po celé ekologické systémy (aspekt územnej ochrany),
- realizovať a hodnotiť monitoring životného prostredia a na báze bioindikačného potenciálu organizmov navrhnúť možnosti ochrany zdravia človeka,
- pripravovať a riadiť projekty aplikovaného ekologického a environmentálneho výskumu,
- aktívne participovať na plánovaní, ochrane a manažmente krajiny v rámci legislatívy a širokého spektra rozhodovacích procesov v štátnej správe a samospráve.

Uplatniteľnosť

Pomerne široký a komplementarizujúci profil absolventa vedie k významným možnostiam uplatnenia v rámci pestrej palety povolaní v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. V rámci národnej sústavy povolaní možno primárne zadefinovať potenciál v rámci štátnej správy a samosprávy (sektorová rada pre verejné služby a správu), osobitne na poli odborných pracovníkov pre ochranu prírody a životného prostredia za podmienok ustanovených v rozsahu zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, a to i v nadväznosti na relevantné právne záväzné akty Európskej únie. V týchto intenciách možno vnímať možnosti uplatnenia obzvlášť v oblasti ochrany biodiverzity (druhová aj územná ochrana, vrátane medzinárodných konvencií), posudzovania vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie, plánovania, ochrany a manažmentu krajiny, či identifikácie a zmierňovania dopadov environmentálnych rizík na život človeka. V rozsahu svojho oprávnenia a príslušnosti orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia obsadzujú absolventi pozície odborných pracovníkov vydávajúcich súhlasy, vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia, ako aj participujúcich na uskutočňovaní revízií chránených území či na udeľovaní výnimiek v rámci ochrany prírody a krajiny. Kompetencie získané absolvovaním programu sú esenciálne aj pre uplatnenie v lukratívnom súkromnom sektore, vrátane odpadového hospodárstva, prevencie a nápravy environmentálnych škôd, úseku environmentálnych záťaží či odpadových vôd. Prirodzene skúsenosť s uplatnením absolventov koketuje aj s oblasťou vedy a výskumu na poli ekologických a environmentálnych disciplín. V sektore výchovy a vzdelávania sú k dispozícii pracovné pozície v kontexte environmentálnej výchovy a propagácie ochrany prírody a životného prostredia.